Fyr­va­er­ke­ri i fo­kus

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Det er må­ske ik­ke så man­ge prak­ti­ske ting at bru­ge fyr­va­er­ke­ri til, men det er al­li­ge­vel va­el­digt sjovt at le­ge med. Her finder du alt, hvad du har brug for at vi­de!

BYG EN FYRVAERKER­ISTJERNE

Den vig­tig­ste in­gre­di­ens i fyr­va­er­ke­ri er no­get, du kan la­ve selv – nem­lig en fyrvaerker­istjerne. For at la­ve en al­min­de­lig fyrvaerker­istjerne, skal du kom­bi­ne­re føl­gen­de genstande:

1 x kr­udt

1 x far­ve­stof

Du kan og­så mo­di­fi­ce­re fyr­va­er­ke­ri­stjer­nen ved at til­fø­je for­skel­li­ge genstande og an­dre far­ve­stof­fer.

Et al­min­de­ligt fyr­va­er­ke­ri spra­en­ger i en lil­le kug­le af par­tik­ler, men du kan til­fø­je fle­re genstande for at aen­dre, hvor­dan eks­plo­sio­nen ser ud:

1 x ild­kug­le for at la­ve en stor, kug­le­for­met eks­plo­sion

1 x guld­klump for at la­ve en stjer­ne­for­met eks­plo­sion

1 x Mob-ho­ved for at la­ve en creeper-an­sigt­for­met eks­plo­sion

1 x fjer for at la­ve en ud­bry­den­de eks­plo­sion

Du kan og­så til­fø­je glø­de­stens­støv og/el­ler en di­a­mant for at gi­ve par­tik­ler­ne en cool effekt. Glø­de­stens­støv får dem til at kni­t­re, mens di­a­man­ter får dem til at ef­ter­la­de spor på him­len, når de fal­der ned.

Du be­hø­ver ik­ke at til­fø­je alle ef­fek­ter­ne på én gang. Hivs du kom­bi­ne­rer en kom­pa­ti­bel gen­stand med en ek­si­ste­ren­de fyrvaerker­istjerne, vil du la­ve en ny fyrvaerker­istjerne med den nye effekt. Nog­le genstande eks­klu­de­rer dog an­dre: Du kan for ek­sem­pel ik­ke til­fø­je to form­gen­stan­de el­ler to af den sam­me gen­stand.

LAV EN RAKET

Når fyr­va­er­ke­ri­stjer­nen er kom­plet, skal du craf­te den sam­men med mindst ét ark pa­pir og en styk­ke kr­udt for at la­ve tre ra­ket­ter (én i Con­so­le Edi­tion).

Du kan bru­ge op til tre styk­ker kr­udt per raket, og jo me­re du bru­ger, jo la­en­ge­re op i luf­ten vil ra­ket­ten fly­ve. Du kan og­så bru­ge op til syv fyr­va­er­ke­ri­stjer­ner, hvil­ket vil gi­ve fle­re eks­plo­sio­ner på én gang.

BRUG FYR­VA­ER­KE­RI

Du kan en­ten pla­ce­re din raket på jor­den el­ler i en dis­pen­ser, hvor den kan ak­ti­ve­res se­ne­re. Når lun­ten er ta­endt, vil fyr­va­er­ke­ri­et sky­de di­rek­te op i luf­ten, før det eks­plo­de­rer på sit hø­je­ste punkt.

Fyr­va­er­ke­ri er et af de få genstande, der kan be­va­e­ge sig uden for den nor­ma­le ver­dens­gra­en­se – det eks­plo­de­rer for det me­ste, når det er 256 blok­ke op­pe i luf­ten. Hvis det ram­mer en blok på vejen, eks­plo­de­rer den ef­ter et øje­blik. Sel­ve eks­plo­sio­nen kan og­så ska­de spil­le­re og mobs, så de mi­ster 2,5 hjer­te.

TIPS OG TRI­CKS

Hvis du fly­ver med ely­tra, kan du gi­ve dig selv et boost i luf­ten ved at ak­ti­ve­re fyr­va­er­ke­ri. Har du nok fyr­va­er­ke­ri, kan du hol­de dig op­pe i evig­he­der!

Tak­ket va­e­re de man­ge kom­bi­na­tions­mu­lig­he­der kan du la­ve 2,1 bil­li­o­ner for­skel­li­ge fyr­va­er­ke­ri­stjer­ner.

Eks­plo­sio­nen fra fyr­va­er­ke­ri kan ses op til 64 blok­ke va­ek.

Cre­e­per­for­met fyr­va­er­ke­ri Her er ba­re lidt af det, du kan til­fø­je en fyrvaerker­istjerne Fyr­va­er­ke­ri med spor ef­ter sig – la­vet af en di­a­mant

Fyr­va­er­ke­ri med en ra­ek­ke stjer­ner Fyr­va­er­ke­ri kan dri­ve dig fremad, når du fly­ver med ely­tra En raket Fyr­va­er­ke­ri ta­en­der straks, det sa­et­tes i jor­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.