Jung­le­temp­ler

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Templer duk­ker na­tur­ligt op i jung­len. De er ful­de af spa­en­den­de genstande, men for at kun­ne stik­ke af med god­ter­ne, må du lø­se temp­lets gå­der og und­gå de dja­e­vel­ske fa­el­der. Har du det, der skal til?

Jung­le­temp­ler er mas­si­ve sten­struk­tu­rer, der be­fin­der sig i tra­e­top­pe­ne i jung­len. De kan va­e­re sva­e­re at fin­de, for­di de er pak­ket godt ind i bla­de og li­a­ner. Temp­ler­ne har tre eta­ger og be­står for det me­ste af bro- og mo­se­sten. En gå­de in­den­for vil le­de dig til to ki­ster, men du må og­så ka­em­pe dig for­bi en ra­ek­ke fa­el­der, før du slip­pe va­ek med skat­ten.

Ki­ster­ne i jung­le­temp­ler har et til­fa­el­digt ud­valg af føl­gen­de genstande: ben, rå­d­dent kød, guld­bar­rer, jer­n­bar­rer, di­a­man­ter, sad­ler, sma­rag­der, for­tryl­le­de bø­ger og he­sterust­nin­ger (jern, guld el­ler di­a­mant). Du vil og­så fin­de en be­hol­der fuld af pi­le, som du kan sam­le op.

Jung­le­temp­ler er et af få ste­der i spil­let, hvor me­ka­nis­mer duk­ker op i det fri. Ved si­den af en enorm ma­eng­de mo­se­sten (680 blok­ke), vil du og­så kun­ne fin­de rød­stens­støv (15), snuble­t­rå­dskro­ge (4), mejs­let mur­sten (3) og rød­stens­gen­ta­ge­re (1).

I mod­sa­et­ning til ør­ken­temp­ler har jung­le­temp­ler kun to ki­ster, og de er me­get sva­e­re at fin­de. Hvis du le­der ef­ter fle­re skat­te, er det der­for bed­re at le­de ef­ter ør­ken­temp­ler. Til gen­ga­eld skal du vi­de, at ør­ken­temp­ler­ne er me­get far­li­ge­re, og så må du selv ve­je ri­si­ko­en op mod de po­ten­ti­el­le be­løn­nin­ger.

Det er sva­ert at kom­me helskin­det igen­nem et jungletemp­el, men det kan la­de sig gø­re. Her kom­mer nog­le tips til, hvor­dan du kan fin­de skat­ten uden at ak­ti­ve­re no­gen af fa­el­der­ne. Hint: Sørg for, at du har en god saks på dig!

Når du finder et tem­pel, er det let­test at kom­me ind ved at la­ve et hul i ta­get. Der er tre eta­ger i alle jung­le­temp­ler, og de øver­ste er som re­gel tom­me og harm­lø­se. Når du er kom­met in­den­for, er det på tid at gå ned til den ne­der­ste eta­ge.

I bun­den af trap­pen må du tjek­ke, om hånd­ta­ge­ne er på ven­stre el­ler høj­re si­de.

Hvis hånd­ta­ge­ne er på ven­stre si­de, må du ak­ti­ve­re dem i den­ne ra­ek­ke­føl­ge: høj­re, ven­stre, ven­stre, høj­re.

Hvis hånd­ta­ge­ne er på høj­re si­de, må du ak­ti­ve­re dem i mod­sat ra­ek­ke­føl­ge: ven­stre, høj­re, høj­re, ven­stre.

Det­te vil åb­ne en hem­me­lig dør, som af­slø­rer en skat­teki­ste – og du kan trygt snup­pe tin­ge­ne de­ri.

Men der er me­re! Du må fort­sa­et­te la­en­ge­re ind i temp­let for at fin­de den an­den ki­ste. Be­va­eg dig langt­somt og kig ef­ter snuble­t­rå­de. Finder du én, ga­el­der det ba­re om at bru­ge sak­sen til at des­ar­me­re fa­el­den.

Du finder den an­den ki­ste for en­den af en lang gang. Her vil der va­e­re en snuble­t­råd li­ge for­an ki­sten – des­ar­mer den el­ler hop over.

Når du har fun­det beg­ge skat­te, kan du og­så smadre be­hol­der­ne i temp­let for at få fat i en mas­se pi­le!

Jung­le­temp­ler kan va­e­re skjult af bla­de De duk­ker kun op i jung­len To af de tre eta­ger er tom­me

Be­hol­der­ne sky­der med pi­le! Hold øje med snuble­t­rå­de­ne, der ak­ti­ve­rer dem Templer er et af de få ste­der, hvor så­dan­ne me­ka­nis­mer duk­ker op

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.