Genstande som ik­ke kan craf­tes

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Nog­le genstande i Mi­necraft er så sja­eld­ne, at du ik­ke kan la­ve dem selv! Men hvad er det for unik­ke genstande, og hvor­dan finder du dem? Få me­re at vi­de her!

SAD­LER

Hvis du vil ri­de på en he­st, et muldyr, et ae­sel el­ler en gris, har du brug for en sa­del. Desva­er­re er sad­ler ik­ke no­get, alle kan la­ve. Men der er man­ge an­dre må­der at an­skaf­fe sig en på: Du kan fin­de én i en ki­ste (i fa­est­nin­ger, Nether-fa­est­nin­ger, ør­ken- og jung­le­temp­ler, fangekaeld­re, End-by­er og smed­jer). Der­u­d­over kan du byt­te dig til en sa­del hos en la­e­der­ma­ger for 8-10 sma­rag­der per styk.

Hvis du er lidt snu, kan du og­så dra­e­be en sad­let gris el­ler stja­e­le en sa­del fra en an­den spil­ler. Hel­dig­vis kan sad­ler ik­ke gå i styk­ker, så når du først har få­et fat i en, be­hø­ver du ik­ke at be­kym­re dig om det la­en­ge­re!

FOR­TRYL­LE­DE GUL­DA­E­B­LER

De kun­ne godt craf­tes tid­li­ge­re, men nu er det ik­ke la­en­ge­re mu­ligt at la­ve for­tryl­le­de gul­da­e­b­ler selv (i det mind­ste ik­ke i pc-ud­ga­ven). Tid­li­ge­re be­hø­ve­de du ba­re at om­rin­ge et al­min­de­ligt ae­b­le med guld­blok­ke. I skri­ven­de stund kan du sta­dig gø­re net­op det­te i Po­ck­et og Con­so­le Edi­tion.

ELY­TRA

Selv om de kan re­pa­re­res på en am­bolt ved hja­elp af la­e­der, er der in­gen må­de du selv kan la­ve en ely­tra på. Du er nødt til at fin­de dem på End-ski­be i End.

MOB-HOVEDER

Der fin­des seks for­skel­li­ge mob-hoveder i spil­let, og in­gen af dem kan craf­tes. Dra­ge­ho­ve­der fin­des på End-ski­be. Creeper-, zombie- og ske­let­ho­ve­der kan sam­les op, når dis­se mobs bli­ver dra­ebt af en la­det creeper, mens wit­her-ske­letskal­len er no­get wit­her-ske­let­ter kun gi­ver fra sig en sja­el­den gang. Dit eget ho­ved kan og­så sam­les ind – men kun i Cre­a­ti­ve mo­de.

MU­SIK­PLA­DER

Der er i alt 12 mu­sik­pla­der i spil­let, og du kan bru­ge dem alle på en juke­boks. Du kan ik­ke selv craf­te dem, men du kan fin­de to af dem (Cat og 13) i ki­ster i fangekaeld­re. De re­ste­ren­de 10 pla­der bli­ver slup­pet, når et skelet dra­e­ber en creeper. I kon­so­lud­ga­ven kan du fin­de alle pla­der­ne i ki­ster gemt rundt om­kring i op­la­e­rings­ver­de­nen.

HE­STERUST­NIN­GER

Du kan kun fin­de he­sterust­nin­ger (la­vet af jern, guld og di­a­mant) i ki­ster, men den go­de nyhed er, at dis­se genstande al­drig går i styk­ker. Du kan alt­så be­hol­de rust­nin­gen, li­ge ind­til din he­st dør. I Po­ck­et Edi­tion er det og­så mu­ligt at craf­te en hesterustn­ing i la­e­der ved at pla­ce­re syv la­e­der­styk­ker i en H-form på ar­bejds­ba­en­ken.

NAVNESKILT­E

Du kan bru­ge et nav­neskilt til at navn­gi­ve en­hver mob i spil­let (in­klu­siv landsbyboe­re) ved hja­elp af en am­bolt. Du kan fin­de et nav­neskilt på to må­der: i en skat, du får ved at fi­ske, el­ler i ki­ster i fangekaeld­re el­ler for­lad­te mi­ner. Du kan kun bru­ge dem én gang, men når du først har navn­gi­vet en mob, vil den ba­e­re nav­net re­sten af li­vet.

Sad­ler kan ik­ke craf­tes, så de er va­er­di­ful­de Du kan kø­be sad­ler fra en la­e­der­ma­ger For­tryl­le­de gul­da­e­b­ler ly­ser lilla

Dra­ge­ho­ve­der fin­des på End-ski­be Når du har brugt et nav­neskilt, kan det ik­ke bru­ges igen Få et skelet til at dra­e­be en creeper – så får du en mu­sik­pla­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.