Ør­ken­temp­ler

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Ør­ken­temp­ler gem­mer en ra­ek­ke sja­eld­ne skat­te, men temp­ler­ne er me­get sva­e­re at fin­de, li­ge som det hel­ler ik­ke er let at kom­me helskin­det ud igen. Sådan sør­ger du for at be­hol­de bå­de skat­ten og dit liv!

Ør­ken­temp­ler duk­ker op i ør­ke­nen og kan nemt ses på lang af­stand. Dog kan de og­så va­e­re del­vist be­gra­vet af sand, hvil­ket gør jag­ten lidt sva­e­re­re.

Hvert tem­pel skju­ler fi­re skat­teki­ster, men og­så en eks­plo­siv fa­el­de, som kan dra­e­be dig og øde­la­eg­ge skat­ten!

Hvis du finder frem til ki­ster­ne, vil de in­de­hol­de en kom­bi­na­tion af føl­gen­de: ben, rå­d­dent kød, kr­udt, sand, snor, ed­der­kop­peøj­ne, for­tryl­le­de bø­ger, sad­ler, gul­da­e­b­ler, guld­bar­rer, jer­n­bar­rer,sma­rag­der, di­a­man­ter, he­sterust­nin­ger (jern, guld el­ler di­a­mant) og for­tryl­le­de gul­da­e­b­ler. Na­e­sten alt, hvad du kan få fin­gre­ne i, er me­get sja­el­dent!

Ør­ken­temp­ler in­de­hol­der og­så nog­le unik­ke blok­ke, du må­ske og­så vil hap­se.

Der er for ek­sem­pel al­tid en blok blå­far­vet ler og op til 59 or­an­ge­far­ve­de ler­blok­ke, der py­n­ter va­eg­ge og gul­ve. Du finder og­så fa­er­digm­ejs­let sand­sten (34 blok­ke) og blød sand­sten (189 blok­ke).

Hvis du ud­for­sker ør­ke­nen med et kort, vil ør­ken­temp­ler nor­malt duk­ke op som små, grå­li­ge bob­ler (de lig­ner lidt sten).

Husk, at de kan va­e­re del­vist be­gra­ve­de, så grav dig frem og se, hvad du kan fin­de. De har alle hul i ta­get, så det er let at kom­me ind – selv hvis ho­ve­d­ind­gan­gen er spa­er­ret.

Her er guiden, som trin for trin vil hja­el­pe dig med at fin­de skat­ten og kom­me le­ven­de ud af ør­ken­temp­let!

Al­ler­først må du vi­de, at ør­ken­temp­ler er byg­get på top­pen af en dyb skakt. Skat­te­ne, du le­der ef­ter, lig­ger ne­de i dy­bet, men der er og­så tons­vis af eks­plo­si­ve fa­el­der rundt om­kring. Skak­ten lig­ger gemt un­der den blå ler­blok, som al­tid be­fin­der sig i mid­ten af temp­let, mens tryk­pla­den, der ak­ti­ve­re fa­el­der­ne be­fin­der sig di­rek­te un­der le­ret.

For at kom­me ned uden at ak­ti­ve­re fa­el­der­ne, må du gra­ve dig vej til bun­den af temp­let. Kig ef­ter den blå ler­blok, og grav en trap­pe­gang ned­over i mør­ket.

Pla­cer fak­ler, når du kom­mer frem til skak­ten. Det vil for­hin­dre mon­stre­ne i at duk­ke op og ak­ti­ve­re fa­el­der­ne.

Ban dig for­sig­tigt vej til bun­den af skak­ten. Hop en­de­lig ik­ke, da det kan ak­ti­ve­re tryk­pla­den.

Tøm ki­ster­ne og und­gå tryk­pla­den, mens du ar­bej­der. Når ki­ster­ne er tom­me, er et ba­re om at kom­me ud i en fart!

Ør­ken­temp­ler er det ene­ste sted i ho­ved­ver­de­nen, hvor dy­na­mit duk­ker op na­tur­ligt. Der fin­des ni styk­ker dy­na­mit un­der gul­vet i skak­ten. Du kan sam­le den op, men kun hvis du har en Silk Touch-for­tryl­let hak­ke.

Gå højt op for at spot­te temp­ler­ne Ør­ken­temp­ler kan va­e­re del­vist da­ek­ket af sand Du kan fin­de sja­eld­ne blok­ke, som far­vet ler og mejs­let sand­sten

Sym­bo­let på gul­vet skju­ler skat­tenPas på, så du ik­ke ak­ti­ve­rer dy­na­mit­tenKan du ik­ke fin­de ind­gan­gen? Så gå ind fra top­pen!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.