Hav­temp­ler

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Hav­temp­ler ek­si­ste­rer kun i kon­sol- og pc-ud­ga­ver­ne af Mi­necraft (i skri­ven­de stund), og er ut­ro­ligt sva­e­re at fin­de og over­vin­de. Men hvis du føl­ger dis­se råd, har du må­ske en chan­ce al­li­ge­vel!

Hav­temp­ler duk­ker op langt un­der ha­vover­fla­den. De er fuld­sta­en­dig da­ek­ket af vand, så det er sva­ert at kom­me ind.

Temp­ler­ne be­står af pris­ma­rin og ly­ses op af sølan­ter­ner. Nog­le me­get sta­er­ke, fi­ske­ag­ti­ge mobs pas­ser på om­rå­det rundt om temp­ler­ne. Hvert tem­pel har og­så tre elder guardian-fjen­der, som er end­nu stør­re og sta­er­ke­re!

Byg­nin­gen er for­met som én stor, cen­tral kon­struk­tion med en ra­ek­ke til­fa­el­de­li­ge rum spredt ud­over. Sel­ve byg­nin­gen hol­des op­pe af søj­ler, som stra­ek­ker sig ned til hav­bun­den. I mid­ten af ho­ved­del­en finder du skat­te­kam­me­ret, som in­de­hol­der ot­te guld­blok­ke om­rin­get af mørk pris­ma­rin.

Når de dør, gi­ver vog­ter­ne styk­ker af pris­ma­rin, rå fisk og pris­ma­rin­krystal­ler fra sig. Temp­ler­ne er og­så det ene­ste sted, hvor du kan fin­de na­tur­li­ge havsvam­pe i spil­let.

Hvis du vil over­vin­de et hav­tem­pel, har du brug for ud­styr, tryl­ledrik­ke og for­tryl­lel­ser – men det er ty­pisk ik­ke no­get, du kla­rer før sent i spil­let, så lad va­e­re med at be­kym­re dig, hvis du ka­em­per for­ga­e­ves.

For­tryl­lel­ser som Re­spira­tion, Aqua Af­fi­ni­ty og Dep­th Stri­der vil hja­el­pe dig et langt styk­ke af vejen, men Wa­ter Bre­at­hing- (for ik­ke at druk­ne), Night Vi­sion- (for at se un­der vand) og Spe­ed­tryl­ledrik­ke (for at be­va­e­ge dig hur­ti­ge­re un­der vand) kan va­e­re li­ge så nyt­ti­ge.

OVERLEVELS­ES-TAK­TIK

Det er sva­ert at over­le­ve in­de i et hav­tem­pel (selv når du ik­ke bli­ver an­gre­bet af ae­k­le mobs), så gå ik­ke ind i dis­se, med­min­dre du har ud­sty­ret i or­den. Hvis du dør her, er det na­er­mest umu­ligt at få fat i di­ne genstande igen!

Ale­ne det at kom­me for­bi havtempler­nes vog­te­re kan va­e­re en ud­for­dring. Usyn­lig­heds­tryl­ledrik­ke og en­der-per­ler kan hja­el­pe dig godt på vej, men du er na­e­sten nødt til at slås, hvis du vil ind un­der over­fla­den.

Én må­de, du kan und­gå kamp på, er ved at la­ve luft­lom­mer ved hja­elp af bro­sten, gra­ve dig gen­nem temp­lets tag og bru­ge en sti­ge for at kom­me ned. Det fjer­ner van­det for­an dig og la­der dig byg­ge et bro­stens­skjold om­kring dig for hvert skridt du ta­ger nedad. Gu­ar­di­an­vog­te­re kan ik­ke an­gri­be dig gen­nem so­li­de blok­ke, og du kan let dra­e­be dem, hvis de be­fin­der sig li­ge un­der dig.

Hvis du slås med en elder guardian, vil du bli­ve på­vir­ket af Mi­ning Fa­ti­gu­e­ef­fek­ten – det be­ty­der, at du ik­ke kan gra­ve dig ud. Sørg der­for al­tid for at ha­ve en al­ter­na­tiv flug­t­ru­te klar.

For at gø­re det let­te­re at over­vin­de et hav­tem­pel kan det va­e­re smart at byg­ge en un­der­vands­ba­se i na­er­he­den. Pla­cer en seng der, så du kan kom­me til­ba­ge, hvis du skul­le kom­me til at dø i temp­let. Du kan og­så sa­et­te en en­der-ki­ste her, så du al­tid har tryl­ledrik­ke, mad og ud­styr. Det kra­e­ver lidt plan­la­eg­ning, men er me­get let­te­re på den må­de!

Templer er la­vet af pris­ma­rin Elder gu­ar­di­an­fjen­der er sta­er­ke og død­brin­gen­de De vil zap­pe alt mu­lig – til og med bla­eks­p­rut­ter

Sølan­ter­ner ly­ser temp­ler­ne opSmadr skat­te­kam­me­ret for at fin­de guld Skat­te­kam­me­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.