Hem­me­li­ge re­fe­ren­cer

Der fin­des en ra­ek­ke skjul­te vit­ser og re­fe­ren­cer i Mi­necraft, som du kan fin­de, hvis du ved, hvad du skal le­de ef­ter. Her er nog­le af de bed­ste!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

ONDSKABENS HOTEL

Hvis du bru­ger et nav­neskilt til at kal­de en vindicator Jo­hn­ny, vil den bli­ve fjendt­lig mod alle an­dre mobs – bort­set fra il­la­ge­re. Det er en re­fe­ren­ce til gy­ser­fil­men Ondskabens Hotel.

HALLOWEEN

Den 31. ok­to­ber kan alle mobs, som kan ba­e­re rust­ning – zom­bi­er, ske­let­ter, gri­se­ma­end og wit­her-ske­let­ter – duk­ke op med et gra­eskar på ho­ve­d­et. Du kan stja­e­le de­res ma­sker ved at dra­e­be dem med et Loo­ting-for­tryl­let sva­erd.

Der­u­d­over er den ene­ste de­ko­ra­ti­ve tekst i ho­ved­me­nu­en >>Oooooooooo­oo! Spooky!<<

FOR­TRYL­LE­DE SYMBOLER

De for­tryl­le­de symboler kan ik­ke over­sa­et­tes til no­get for­nuf­tigt, men de er hen­tet fra Stan­dard Ga­la­ctic Alp­ha­bet. Det­te al­fa­bet blev op­fun­det af Tom Hall til det klas­si­ske com­pu­ter­spil Com­man­der Ke­en.

KANINEN TOAST

Brug et nav­neskilt til at gi­ve en ka­nin ka­e­le­nav­net Toast, og se, hvad der sker.

Toast lig­ner en al­min­de­lig ka­nin, men har me­re sort pels i an­sig­tet. Den blev til­fø­jet til spil­let af Mi­necraft-ud­vik­le­ren Ry­an Holtz som en hyl­dest til Mi­necraft-bru­ge­ren xyzentvs sav­ne­de ka­nin.

HAK I PLADEN

Hvis du no­gen­sin­de har prø­vet at spil­le pla­de num­mer 11 i en juke­boks, ved du, at det er en øde­lagt pla­de, der spil­ler en ma­er­ke­lig og forv­re­det me­lo­di. Hvis du kø­rer ly­den gen­nem et spek­to­gram – et pro­gram der la­der dig se en visu­el ud­ga­ve af lyd­bøl­ger – kan du se bil­le­det af en Mi­necraft-fi­gurs an­sigt. No­gen spe­ku­le­rer i, om det er an­sig­tet på den be­ryg­te­de Hero­bri­ne.

Du kan og­så se num­me­ret 12418, som er en re­fe­ren­ce til Mi­necrafts kom­po­nist, C418. Tal­let 12 re­pra­e­sen­te­rer bog­sta­vet C i det hek­sa­de­ci­ma­le tal­sy­stem.

FLERFARVED­E FÅR

Hvis du bru­ger et nav­neskilt til at gi­ve et får nav­net Jeb, vil dens uld skif­te far­ve. Jeb er en af ho­ve­d­ud­vik­ler­ne bag bå­de Mi­necraft og Mi­necraft Po­ck­et Edi­tion.

DRAEBERKAN­IN

Dra­e­ber­ka­ni­nen er en sja­el­den ka­ni­nart, der er fjendt­lig mod dig, ul­ve og hunde. I skri­ven­de stund kan den kun på­kal­des via sum­mon-kom­man­do­en i spillets ko­de. Den er en re­fe­ren­ce til dra­e­ber­ka­ni­nen i fil­men Mon­ty Pyt­hon og de skø­re rid­de­re.

MINCERAFT

Der er en chan­ce på én ud af 10.000 for at ti­telska­er­men vil forta­el­le dig, at du spil­ler >>Minceraft<< i ste­det for Mi­necraft. Det blev til­fø­jet spil­let af No­tch uden at bli­ve op­da­get i fle­re år!

MOBS PÅ HO­VE­D­ET

Hvis du bru­ger et nav­neskilt til at gi­ve en mob nav­net Din­ner­bo­ne el­ler Grumm, stil­ler den sig på ho­ve­d­et. Din­ner­bo­ne og Grumm er to af Mi­necrafts ud­vik­le­re.

He­re’s Jo­hn­ny! Mobs med gra­eskar på ho­ve­d­et Den unik­ke ka­nin Toast

Er det et bil­le­de af Hero­bri­ne på den rid­se­de mu­sik­pla­de? Minceraft! Dra­e­ber­ka­ni­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.