For­lad­te mi­ner

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

For­lad­te mi­ner duk­ker na­tur­ligt op i ho­ved­ver­de­nen. De er ful­de af genstande og fjen­der, hvil­ket gør dem til per­fek­te ste­der at ud­for­ske og op­tje­ne er­fa­rings­po­int. Sådan gør du!

For­lad­te mi­ner be­fin­der sig nor­malt dybt un­der jor­den, men de kan og­så op­da­ges i na­er­he­den af lavvan­de­de hav­om­rå­der. I mesa-om­rå­der kan de ha­ve ind­gan­ge helt op­pe på over­fla­den. Be­gyn­del­sen på en mi­ne er al­tid for­met som et stort rum med et fladt gulv da­ek­ket af jord. Her er der op til fi­re for­skel­li­ge ud­gan­ge, og mi­neskak­ter­ne, der stra­ek­ker sig her­fra er 3x3 blok­ke sto­re.

Mi­neskak­ter kan ram­me na­tur­li­ge grot­ter un­der­vejs, og mi­nens møn­ster er al­tid til­fa­el­digt! Trap­per og hul­ler i skak­ten la­der dig gå fle­re ni­veau­er op og ned, men dis­se om­rå­der gi­ver ik­ke al­tid me­ning.

Det er og­så mu­ligt for to mi­ner at duk­ke op ved si­den af hin­an­den for der­ef­ter at styr­te sam­men – de kan ta­ge ret lang tid at ud­for­ske.

Kor­ri­do­rer­ne har søj­ler la­vet af ege­tra­es­hegn og ege­tra­es­plan­ker. Du kan og­så fin­de an­dre genstande som togs­por, mi­ne­vog­ne og ki­ste­vog­ne.

En­hver ki­ste­vogn kan in­de­hol­de føl­gen­de: tog­skin­ner, fak­ler, brød, nav­neskilt, kul, rød­be­de­frø, me­lon­frø, gra­eskar­frø, jer­n­bar­rer, gul­da­e­b­ler, ak­ti­ve­rings­skin­ner, de­tek­torskin­ner, kraftskin­ner, la­sur­sten, rød­sten, guld­bar­rer, for­tryl­le­de bø­ger, di­a­man­ter, jern­hak­ker og for­tryl­le­de gul­da­e­b­ler.

OVERLEVELS­ESTAKTIK

Mi­ner­ne er ful­de af al­min­de­li­ge mon­stre som cre­e­pe­re, zom­bi­er og ske­let­ter, men de smal­le kor­ri­do­rer gør det re­la­tivt en­kelt (og trygt) at slås mod dem. De kan ik­ke slip­pe va­ek, og du bli­ver me­get sja­el­dent over­rum­plet af fle­re på én gang.

Den sva­e­re­ste fjen­de at slås mod i mi­neskak­ter­ne er ed­der­kop­pen – den kan nem­lig an­gri­be alle ste­der fra. Det er hel­ler ik­ke us­a­ed­van­ligt at fin­de mi­neskak­ter, der er prop­pe­de med spin­delva­ev. Der­for er det al­tid smart at ha­ve en saks el­ler to med, når du skal ned i mør­ket. Klip­per du et spin­delva­ev i styk­ker, får du et net (hvis du bru­ger saks) el­ler snor (hvis du bru­ger sva­erd).

Du kan fin­de ud af, hvor grot­te­ed­der­kop­per­ne kom­mer fra ved at føl­ge spin­delva­e­vet – fjern spin­delva­e­vet, så du kan knu­se den blok, der på­kal­der ed­der­kop­per­ne.

Det er som re­gel ik­ke smart at bru­ge mi­ne­vog­ne­ne til at kø­re på skin­ner­ne der­ne­de, da spo­re­ne som re­gel er øde­lag­te. I ste­det kan du snup­pe skin­ner­ne, så du kan bru­ge dem se­ne­re.

Mi­neskak­ter er og­så et godt sted at fin­de tra­e­plan­ker – det er smart, hvis du vil craf­te no­get nyt, men ik­ke or­ker at ven­de til­ba­ge til over­fla­den.

Det er og­så me­re el­ler min­dre den ene­ste må­de, du kan få fat i trae un­der jor­den på, med­min­dre du for­sø­ger at få et trae til at gro der­ne­de (det kan godt ta­ge langt tid).

Det første rum i en mi­ne Mi­neskak­ter kan kryd­se al­min­de­li­ge grot­ter Kor­ri­do­rer kryd­ser og over­lap­per hin­an­den

Det er her, ed­der­kop­per­ne kom­mer fra!Ed­der­kop­per kan an­gri­be fra alle ret­nin­gerKig ef­ter mi­ne­vog­ne!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.