Avancerede tips og tri­cks

Tror du, at du nu ved alt, hvad der er va­erd at vi­de om Mi­necraft? Tja, si­den du har la­est så langt, ved du helt klart en mas­se, men der er sta­dig tri­cks at la­e­re!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Selv om de ik­ke er di­ne ven­ner, vil en­der­men an­bri­be endermite-fjen­der, så snart de ser dem – de vil og­så an­gri­be an­dre en­der­men, så de er go­de at ha­ve i na­er­he­den.

Hvis du ik­ke får dra­ebt en sølvfisk med første slag, vil en ra­ek­ke an­dre kom­me sprin­gen­de for at an­gri­be dig. Et di­a­mantsva­erd bur­de va­e­re sta­er­kt nok til at dra­e­be en sølvfisk med et en­kelt slag!

Der er op til tre elder guardian-fjen­der i hvert hav­tem­pel, men kun én af dem pas­ser på det dy­re­ba­re guld.

På grund af den må­de, mag­maku­ber de­ler sig op i min­dre ud­ga­ver af sig selv, kan du sam­le he­le 28 er­fa­rings­po­int for hver magmakube, du mø­der.

Shul­ke­rens navn er en for­kor­tel­se for shell lur­ker – el­ler skal-lu­rer.

I Po­ck­et Edi­tion kan ed­der­kop­per og­så duk­ke op fra bla­de, så pas på!

10 pro­cent af alle flok­ke, der duk­ker op, hvor he­ste kan bo, vil va­e­re ae­sel­flok­ke, mens muldyr al­drig duk­ker op på den må­de.

Po­ser med bla­ek er den ene­ste gen­stand, du får fra en mob, der kan bru­ges som far­ve­stof.

I de fle­ste ud­ga­ver kan bla­eks­p­rut­ter duk­ke op i alle slags van­d­om­rå­der, men i Po­ck­et Edi­tion le­ver de kun i ha­vet.

Tam­me ul­ve får hals­bånd på, når du gi­ver dem et ben. Du kan der­ef­ter gi­ve hals­bån­det li­ge den far­ve, du øn­sker.

Du kan ta­em­me op til 16 ul­ve i kon­so­lud­ga­ven af Mi­necraft, mens du kan ta­em­me så man­ge, du vil, i pc og Po­ck­e­tud­ga­ver­ne. Det er dog ik­ke så let at sty­re dem, når du har et to­cif­ret an­tal ...

I kon­so­lud­ga­ven in­de­hol­der bonuski­ster ik­ke aka­cie­blok­ke. I ste­det kan de in­de­hol­de gra­eskar, meloner, gra­es­frø, kar­to­f­ler, gu­le­rød­der, kak­tus, svampe og eg-, birk- og jungle­ung­tra­e­er.

I Po­ck­et Edi­tion kan de ki­ster, du finder i fangekaeld­re, in­de­hol­de po­ser med bå­de bla­ek og ka­ka­obøn­ner.

Jun­gel­temp­ler er det ene­ste sted i spil­let, hvor du kan fin­de fa­er­dig­la­ve­de be­hol­de­re – og in­den i dem finder du et til­fa­el­digt an­tal pi­le, som du og­så kan stja­e­le. Haps!

Vi an­be­fa­ler, at du ik­ke byg­ger por­ta­ler i na­er­he­den af dit hjem. Der er nem­lig en stor chan­ce for, at zom­bie­gri­se­ma­end vil kom­me ud af po­r­ta­len. En al­ter­na­tiv løs­ning er at byg­ge po­r­ta­ler­ne i en grot­te el­ler et luk­ket rum, så de far­li­ge mobs ik­ke kan slip­pe ud!

Hvis du pla­ce­rer et banner i ho­ved­ver­de­nen el­ler End, vil det va­je fre­de­ligt i vin­den. I Nether vil det der­i­mod slet ik­ke be­va­e­ge sig.

Der fin­des 16 grund­ban­ne­re, som alle kan be­stå af seks for­skel­li­ge lag med 38 for­skel­li­ge mønstre. Det be­ty­der, at der i alt fin­des 809.573.616.779.945.488 for­skel­li­ge ban­ner­møn­stre i spil­let. Nog­le vil lig­ne hin­an­den, men det er al­li­ge­vel et svim­len­de stort tal.

I Po­ck­et Edi­tion vil du in­di­mel­lem fin­de for­skel­li­ge va­ri­an­ter af al­min­de­li­ge tra­e­er. Du kan for ek­sem­pel fin­de et dødt trae med slyng­plan­ter ha­en­gen­de ned el­ler et va­el­tet trae, hvor­på der vok­ser svampe, hvis for­hol­de­ne til­la­der det.

En­der­men dra­e­ber en­der­mi­tes Der fin­des fle­re elder gu­ar­di­an­fjen­der i hav­temp­ler Du kan aen­dre far­ven på en tam ulvs hals­bånd

Jung­le­temp­ler har man­ge be­hol­de­re Et va­el­tet trae Et dødt trae med slyng­plan­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.