Fa­est­nin­ger

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Fa­est­nin­ger duk­ker na­tur­ligt op un­der jor­den, men de kan va­e­re ut­ro­lig sva­e­re at fin­de. Men fortvivl ik­ke! Ba­re følg den­ne gu­i­de, og snart vil du va­e­re ét skridt ta­et­te­re på End-po­r­ta­len.

Fa­est­nin­ger er sto­re fan­ge­ka­el­de­re, der fin­des un­der jor­den, og de er den ene­ste må­de, du kan når End på (hvor du kom­mer til at mø­de Mi­necrafts stør­ste ud­for­dring: en­der­dra­gen!)

Det er sva­ert at fin­de en fa­est­ning uden ak­tivt at le­de ef­ter den. De be­fin­der sig al­tid langt un­der jor­den, og duk­ker først op, når du er cir­ka 600-1000 blok­ke fra dit ud­gangs­punkt.

Hel­dig­vis er der hja­elp at hen­te: Du kan bru­ge et en­der-øje til at fin­de vej. Du kan selv la­ve det ved at kom­bi­ne­re en en­der­per­le (fra en enderman el­ler en byt­te­han­del) med blaze-pul­ver (fra bla­zesta­en­ger). Når du har sam­let fle­re en­der-øj­ne, er det ba­re om at be­gyn­de at le­de.

Hvis du ka­ster et en­de­rø­je, vil det be­va­e­ge sig mod den na­er­me­ste fa­est­ning. Du kan der­ef­ter føl­ge dets spor for at sam­le øjet op igen – du skal ba­re vi­de, at der er 20 % ri­si­ko for, at øjet bli­ver knust. Der­for er du nødt til at ha­ve man­ge øj­ne med dig. Før el­ler si­den vil du nå frem til en fa­est­ning, og så skal du ba­re be­gyn­de at gra­ve!

Fa­est­nin­ger har fle­re eta­ger og en hel mas­se rum spredt i et kom­pli­ce­ret møn­ster. Du vil se man­ge rum, der lig­ner hin­an­den som trap­pe­op­gan­ge, kor­ri­do­rer, fa­engsels­cel­ler og fon­ta­e­ner. Du kan og­så fin­de bi­bli­o­te­ker og la­ger­rum, hvor du kan fin­de skat­teki­ster og bog­re­o­ler!

OVERLEVELS­ESTAKTIK

Fa­est­nin­ger er enor­me og me­get sva­e­re at navi­ge­re rundt i – der­for kan det va­e­re smart at mar­ke­re de rum, du har be­søgt. Du kan for ek­sem­pel sa­et­te en fak­kel i na­er­he­den af dø­ren.

De farligste fjen­der i fa­est­nin­ger­ne er sølvfisk, som duk­ker op ud af det blå og an­gri­ber dig i ho­be­tal, hvis du kom­mer til at øde­la­eg­ge et sølv­fi­skea­eg. Uhel­dig­vis er dis­se aeg for­kla­ed­te som sten­blok­ke, så det kan va­e­re sva­ert at vi­de, om du er ved at øde­la­eg­ge et aeg el­ler ej. Den ene­ste for­skel er, at sølv­fi­skea­eg ta­ger lidt la­en­ge­re tid at hak­ke i styk­ker, så ved at bru­ge en trae- el­ler sten­hak­ke, kan du gi­ve dig selv lidt bed­re tid til at vur­de­re.

Fa­est­nin­ger­ne bug­ner og­så af sja­eld­ne blok­ke og genstande som mur­sten, mos­kla­ed­te mur­sten, rev­ne­de mur­sten, me­tal­ra­e­kva­erk, me­tal­dø­re og bja­el­ker.

Hvis du ud­for­sker nok, vil du før el­ler si­den fin­de End-po­r­ta­len. Her må du pla­ce­re et en­der-øje i hver af de 12 po­r­tal­blok­ke for at ak­ti­ve­re vejen til End. Sørg der­for for at ha­ve mindst 11 en­der-øj­ne med, når du dra­ger af sted (po­r­ta­len har ét øje i for­vej­en).

Når du har pla­ce­ret alle øj­ne­ne, vil po­r­ta­len au­to­ma­tisk bli­ve ak­ti­ve­ret. Til­lyk­ke! Du kan nu rej­se til End! Men husk: Du kan ik­ke kom­me til­ba­ge med min­dre du dra­e­ber en­der-dra­gen el­ler dør i for­sø­get, så tag ik­ke af sted, før du er helt klar!

Der er ty­pisk tre slags sten i fa­est­nin­ger Fa­est­nin­ger er ful­de af bø­ger Fa­est­nin­ger er of­te koblet sam­men med grot­ter

Fa­est­nin­ger er far­li­ge ste­der Sølvfisk duk­ker op i na­er­he­den af End-po­r­ta­len Men de er og­så ful­de af skat­te!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.