Sådan fun­ge­rer Nether

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Nether er en ma­er­ke­lig, al­ter­na­tiv di­men­sion fuld af sta­er­ke mobs, ild og la­va! Det er me­get ri­si­ka­belt at dra­ge på be­søg, men du nødt til det for at fuld­fø­re Mi­necraft!

SÅDAN BYG­GER DU EN NETHER-PO­R­TAL

For at kom­me til Nether, skal du først byg­ge en Nether-po­r­tal. Start med at la­ve en ram­me af obsi­di­an – den kan va­e­re i for­skel­li­ge stør­rel­se fra den mind­ste, som er 4x5 blok­ke, til den stør­ste, som er 23x23 blok­ke.

Når ram­men er klar, må du ta­en­de ild in­de­ni den for at ak­ti­ve­re den. Det gør du let med et styk­ke fl­in­te­sten. Når du går gen­nem en po­r­tal i ho­ved­ver­de­nen, vil en til­sva­ren­de po­r­tal duk­ke op i Nether – og om­vendt.

TERRAENET I NETHER

Nether be­står for det me­ste af Nether-sten, en ma­er­ke­lig rød sten­ty­pe, som du hur­tig kan ud­gra­ve. Sa­et­ter du ild til sådan en sten, vil den bra­en­de for evigt. Du vil og­så fin­de grus, la­va og en ra­ek­ke an­dre blok­ke, som kun bli­ver skabt i Nether:

Sja­e­lesand: En kla­e­brig jord­ty­pe, der får spil­le­re og mobs til at be­va­e­ge sig lang­som­me­re, hvis de kom­mer i kon­takt med den.

Glø­de­sten: En krysta­l­ag­tig blok, der ly­ser. Den ha­en­ger som re­gel ned fra ta­get i Nether, og bli­ver til glø­de­stens­støv, når du knu­ser den. Nether-kvart­s­malm: Gi­ver Nether-kvarts fra sig, når du ud­gra­ver den.

Mag­mablok: Ska­der dig og får vand (i ho­ved­ver­de­nen) til at for­dam­pe.

NETHER-GENVEJE

Du kan bru­ge Nether som en må­de at be­va­e­ge dig hur­tigt gen­nem ho­ved­ver­de­nen. Én blok i Nether sva­rer nem­lig til ot­te blok­ke i ho­ved­ver­de­nen, så hvis du be­va­e­ger dig et styk­ke i Nether for så at al­ve en ny po­r­tal til­ba­ge til ho­ved­ver­de­nen, vil du duk­ke op langt va­ek fra dit ud­gangs­punkt.

Mi­ne­vog­ne kan og­så rej­se gen­nem por­ta­ler, så med lidt tra­e­ning kan du byg­ge togs­por, der le­der ind og ud af Nether. Det er en smart må­de at frag­te genstande hur­tigt og ef­fek­tivt. Ba­re sørg for, at de er be­skyt­tet mod mobs!

PLAN­TER I NETHER

Du kan fin­de rø­de og bru­ne svampe over alt i Nether. Det er en brug­bar kil­de til mad, og det ene­ste der vok­ser na­tur­ligt i Nether – bort­set fra Nether-vor­ter.

Nether-vor­ter er en es­sen­ti­el in­gre­di­ens, når du skal la­ve tryl­ledrik­ke, så saml en­de­lig, så man­ge du kan. I kon­so­lud­ga­ven vok­ser Nether-vor­ter overalt i Nether, mens de kun fin­des i Nether-bor­ge i de an­dre ver­sio­ner.

Du kan få tra­e­er til at vok­se i Nether, hvis du ta­ger jord med fra ho­ved­ver­de­nen og gi­ver dem nok plads og lys. De­res bla­de vil dog bli­ve bru­ne og tør­re – det sam­me sker, hvis du pla­ce­rer en gra­es­blok i Nether. Alt vis­ner!

TIPS OG TRI­CKS

La­va fly­der hur­ti­ge­re og la­en­ge­re i Nether.

Hvis du for­sø­ger at sove i en seng i Nether, vil den eks­plo­de­re, så du dør!

Det er selv­føl­ge­lig ae­r­ger­ligt, men det for­hin­drer dig og­så i at sid­de fast i Nether, hvis din po­r­tal er ble­vet øde­lagt. Når du dør, ven­der du til­ba­ge til ho­ved­ver­de­nen.

En stor Nether-po­r­tal Sja­e­lesand duk­ker kun op i Nether Glø­de­sten er en na­tur­lig del af Nether

Byg et togs­por, der le­der ind og ud af Nether Der er tons­vis af mad i Nether (hvis du alt­så kan li­de svampe) Du kan im­por­te­re jord for at få tra­e­er til at vok­se i Nether

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.