Gu­i­de til sko­v­her­re­går­de

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Dis­se ka­em­pe­sto­re her­re­går­de duk­ker kun op i sko­ve, og de hu­ser nog­le far­li­ge folk. La­er de­res hemmelighe­der at ken­de, så du kan få fin­gre i de go­de ting, de og­så gem­mer på!

Sko­v­her­re­går­de be­fin­der sig som re­gel ti­tu­sind­vis af blok­ke va­ek fra dit ud­gangs­punkt. Det be­ty­der, at du må va­e­re for­be­redt på at rej­se langt for at fin­de dem – og med et ud­for­sker­kort som din ene­ste hja­elp.

Ik­ke to sko­v­her­re­går­de er ens, selv om de fle­ste har to-tre eta­ger. Rum­me­ne er koblet til­fa­el­digt til en lang kor­ri­dor med en stor foy­er ved ind­gan­gen.

Den øver­ste eta­ge er al­tid lidt min­dre end de an­dre, men gi­ver til gen­ga­eld ad­gang til ta­get.

Dis­se her­re­går­de er ut­ro­lig far­li­ge – det er nem­lig her il­la­ger­fjen­der­ne hol­der til. De sta­er­ke­ste skab­nin­ger i ho­ved­ver­de­nen!

MOBS OG TING

Fra og med Mi­necraft 1.12 bor der fi­re mobs i her­re­går­de­ne: illusioner, vindicator, evoker og vex-skab­nin­ger, som evo­ker­ne kan på­kal­de. Des­u­den kan det og­så ske, at ske­let­ter og cre­e­pe­re for­vil­der sig de­r­ind. Til­sam­men bli­ver det en ek­stremt død­brin­gen­de pak­ke. Men hvis det lyk­kes dig at be­sej­re en evoker, kan du sam­le det sta­er­ke udø­de­lig­hed­s­to­tem op. Med det i dit in­ven­tar bli­ver du øje­blik­ke­lig bragt til­ba­ge til li­ve, na­e­ste gang du dør. Des­u­den by­der sko­v­her­re­går­de­ne på en ra­ek­ke spa­en­den­de skat­te (se skat­te­gu­i­den lidt se­ne­re). De mest nyt­ti­ge genstande er ring­brynje­bryst­pla­der, di­a­mant­bryst­pla­der, for­tryl­le­de gul­da­e­b­ler og for­tryl­le­de bø­ger.

RUM­ME­NE

Der fin­des over 50 for­skel­li­ge rum i sko­v­her­re­går­de­ne. Her er de vig­tig­ste, du skal kig­ge ef­ter:

Skak­bra­e­trum­met

Dis­se rum har grå og ly­se­grå ta­ep­per på gul­vet og er ar­ran­ge­ret som et slags skak­bra­et med tra­e­hegn i si­der­ne. Du finder og­så en ki­ste over ind­gan­gen.

X-rum­met

Det­te lil­le rum har in­gen ind­gang, men er mar­ke­ret med et X om­rin­get af tra­e­blok­ke. For at kom­me ind, må du fin­de et sted, hvor der bur­de va­e­re et rum, men der mang­ler en dør.

Obsi­di­an­rum­met

Det­te ser umid­del­bart ud som et helt rum da­ek­ket af obsi­di­an, men hvis du graver dig ind i mid­ten af rum­met, vil du fin­de en di­a­mantblok!

La­ger­rum­met

Det­te rum er fyldt med ki­ster – men alle er tom­me. Du kan dog ta­ge 42 ki­ster med dig!

Tre-sengs-rum­met

Et stort sove­rum med tre blå sen­ge. Men tro ik­ke, du kan ta­ge et hvil her – der lu­sker tre vin­di­ca­to­rer rundt de­r­in­de.

Det fal­ske End-po­r­tal­rum

Det­te hem­me­li­ge rum lig­ner på en prik rum­met, hvor du finder End-po­r­ta­len, men det be­står af de for­ker­te blok­ke. Der­u­d­over står der en ki­ste koblet til to dy­na­mitblok­ke, så lad dig ik­ke nar­re!

Her­re­går­de har nor­malt tre eta­gerDet­te er den ene­ste ind­gangEvoker-fjen­der duk­ker kun op i her­re­går­de

Der fin­des man­ge ma­er­ke­li­ge rum her Du kan og­så fin­de godt gem­te skat­teki­ster i her­re­går­de­ne Med uven­te­de ting på lur

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.