Nether-bor­ge

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

De ene­ste byg­nin­ger i Nether er sto­re, un­der­li­ge slot­te – bed­re kendt som Nether-bor­ge. De be­fin­der sig højt over Net­hers la­va­sø­er og by­der på man­ge hår­de mobs-kam­pe!

KON­STRUK­TION

Nether-bor­ge be­står ude­luk­ken­de af Nether-mur­sten, en­ten i form af mur­stens­blok­ke, mur­stens­hegn el­ler mur­sten­strap­per.

Du kan craf­te Nether-mur­sten ved at smel­te Nether-sten, som der­ef­ter kan sam­men­sa­et­tes til de tre ty­per. Du kan og­så sam­le ste­ne­ne ind fra bor­ge­ne ved hja­elp af en hak­ke. Des­u­den kan du la­ve en ra­ek­ke for­skel­li­ge Nether-mur­sten ved at slå Nether-mur­sten sam­men med Net­her­vor­ter.

SKAT­TEKI­STER

Nether-bor­ge er det ene­ste sted i Nether, hvor du kan fin­de ki­ster, som in­de­hol­der en ra­ek­ke nyt­ti­ge genstande – det er må­ske ik­ke så over­ra­sken­de, hvis du ta­en­ker på, hvor sva­ert det er at få fat i dem. I hver ki­ste har du mu­lig­hed for at fin­de: Guld­bar­rer, Nether-vor­ter, jer­n­bar­rer, di­a­man­ter, sad­ler, hesterustn­ing (jern, guld og di­a­mant), obsi­di­an og sva­erd.

Lag­de du ma­er­ke til, at ki­ster­ne po­ten­ti­elt in­de­hol­der alt, hvad du har bru­ge for, for at byg­ge en po­r­tal til­ba­ge til ho­ved­ver­de­nen? Det er for­di, du ik­ke skal kom­me til at sid­de fast i Nether.

I Po­ck­et Edi­tion kan Nether-ki­ster og­så in­de­hol­de po­ser med bla­ek og sma­rag­der.

BORG-MOBS

Wit­her-ske­let­ter op­hol­der sig kun i Nether-bor­ge. Det er vig­tigt at vi­de, for du har brug for tre wit­her-ske­let­kra­ni­er for at på­kal­de wit­her. Du må dog dra­e­be man­ge ske­let­ter, for det er i gen­nem­snit kun hvert 40.skelet, der gi­ver et kra­ni­um fra sig.

Blaze er og­så al­min­de­lig i bor­ge. De gi­ver blaze-sta­en­ger fra sig, når de dør – dem skal du blandt an­det bru­ge, når du brygger. De kan craf­tes om til et bryg­ge­sa­et, men du kan og­så la­ve blaze-pul­ver, som du skal bru­ge til at bryg­ge tryl­ledrik­ke.

Des­u­den duk­ker mag­maku­ber of­te­re op på in­der­si­den af Nether-bor­ge end uden­for. Smart at vi­de, hvis du er på jagt ef­ter mag­ma­cre­me!

En­de­lig er det va­erd at vi­de, at ghast­fjen­der som re­gel ik­ke duk­ker op i na­er­he­den af bor­ge. Sam­ti­dig er det sva­ert at få zom­bie­gri­se­ma­end ind i sel­ve bor­ge­ne.

TIPS OG TRI­CKS

Mobs duk­ker hur­ti­ge­re op in­den i Net­her­bor­ge, end de gør på yder­si­den. Så va­er på vagt, hold dig i be­va­e­gel­se og tag mas­ser af rust­nin­ger med dig!

Når du finder en borg, er det smart at byg­ge en po­r­tal i na­er­he­den. Så kan du hur­tigt be­va­e­ge dig ind og ud, og du kan hen­te genstande hjem­me i din ba­se, hvis du mang­ler no­get. Men pas på! Mobs kan og vil og­så kom­me gen­nem po­r­ta­len, så find en må­de at for­sva­re den på!

Nether-bor­ge er in­den i Nether-sten Net­her­vor­te­blok­ke, rø­de Net­her­mur­sten og al­min­de­li­ge Nether-mur­sten Den­ne ki­ste kan in­de­hol­de alt, hvad du har brug for, for at kom­me hjem igen

Ghast-fjen­der kan ik­ke øde­la­eg­ge Nether-mur­sten Nether-bro­er over la­va­en Blaze-fjen­der duk­ker op i Nether

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.