Ig­lo­er

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Ig­lo­er duk­ker op på is­slet­ter og i iskol­de ta­j­ga­er. På yder­si­den be­står de ude­luk­ken­de af sne og is, men det er det in­der­ste, der ta­el­ler. Find ud af hvor­for!

Ig­lo­er er ret sva­e­re at op­da­ge, for­di de pas­ser så godt ind i om­gi­vel­ser­ne. In­de i en ig­lo vil du fin­de føl­gen­de: en rød­stens­fak­kel (som ik­ke smel­ter sne­en va­ek), en ovn, en seng, en ar­bejds­ba­enk og et ta­ep­pe, som be­står af hvi­de og ly­se­grå ta­ep­pe­blok­ke.

Halv­de­len af alle ig­lo­er gem­mer på en hem­me­lig ka­el­der! Den ene­ste må­de at fin­de ud af, om din ig­lo har en ka­el­der er at løf­te ta­ep­pet og le­de ef­ter en fald­lem.

Ne­de i ka­el­de­ren vil du blandt an­det kun­ne fin­de et bryg­ge­sa­et, en ke­del, en ki­ste, en pra­est og en zom­bilands­by­bo. Der­u­d­over finder du og­så alt, hvad du har brug for, for at hel­bre­de zom­bi­en som for ek­sem­pel splash­tryl­ledrik­ken Po­tion of We­ak­ness og et gul­da­e­b­le.

TIPS OG TRI­CKS

Ig­lo­er er det ene­ste sted i ho­ved­ver­de­nen, hvor sen­ge og bryg­ge­sa­et duk­ker op af sig selv – smart at vi­de, hvis du star­ter i et sne­om­rå­de, hvor der må­ske ik­ke er så man­ge får i na­er­he­den (for­di du skal bru­ge uld til at la­ve en seng)!

Ki­sten in­de­hol­der al­tid et gul­da­e­b­le, kul, et al­min­de­ligt ae­b­le, hve­de, guld­klum­per, rå­d­dent kød, ste­nøk­ser og sma­rag­der.

Men husk at kig­ge op! Pra­e­cis som i fa­est­nin­ger­ne kan va­eg­ge­ne i en ig­lo og­så va­e­re in­fi­ce­ret med sølvfisk!

Ig­lo­er be­står af kom­pakt sne In­de i ig­loo­en finder du køli­ge ka­el­dre Men det er ik­ke alle ig­lo­er som har ka­el­dre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.