Guiden til wit­her

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Wit­her er den mest fryg­tind­g­y­den­de kon­gefjen­de i Mi­necraft – den er sta­er­ke­re og me­re død­brin­gen­de end selv en­der-dra­gen! Her finder du alt, du bør vi­de om den gru­som­me fjen­de.

PÅKALD WIT­HER

I mod­sa­et­ning til de an­dre fjen­der i spil­let må du selv på­kal­de wit­her. Må­ske er det og­så det, der gør det så skra­em­men­de – du har selv bedt om det!

Du på­kal­der wit­her på cir­ka sam­me må­de, som du la­ver en go­lem, nem­lig ved at pla­ce­re for­skel­li­ge blok­ke oven på hin­an­den i en be­stemt form. Wit­her-for­men be­står af fi­re sja­e­lesand i et T med tre wit­her-ske­let­kra­ni­er på top­pen. Beg­ge genstande fin­des kun i Nether, men du kan på­kal­de wit­her hvors om helst.

Sja­e­lesand er nemt nok at fin­de i Nether, men du skal dra­e­be en hel hor­de af wit­her-ske­let­ter for at få fat i tre kra­ni­er. I gen­nem­snit skal du dra­e­be om­kring 120 wit­her-ske­let­ter, men har du et Loo­ting-for­tryl­let sva­erd fal­der det til om­kring 40.

WITHERS STATISTIK

Wit­her har 300 hel­bredspo­int i pc- og kon­so­lud­ga­ver­ne, mens den har 600 hel­bredspo­int i Po­ck­et Edi­tion. Den er al­tid 3,5 blok­ke høj, men dens styr­ke va­ri­e­rer alt ef­ter hvil­ken sva­er­heds­grad, du spil­ler. I Ea­sy, Nor­mal og Hard har den hen­holds­vis fem, ot­te og 12 ska­depo­int.

WIT­HER-AN­GREB

Når wit­her våg­ner, vil den an­kom­me med en enorm eks­plo­sion, der ska­der alt i na­er­he­den, så skynd dig at lø­be langt va­ek, når du har pla­ce­ret det tred­je kra­ni­um.

Når den er ak­ti­ve­ret, er wit­her ag­gres­siv mod alle mobs – und­ta­get zom­bi­er og ske­let­ter. Dens an­greb for­år­sa­ger en ra­ek­ke eks­plo­sio­ner og for­gif­ter mobs. I sva­er­heds­gra­der­ne Nor­mal og Hard på­fø­rer den sam­ti­dig wit­her­ef­fek­ten, der su­ger li­vet ud af dig, mens di­ne hjer­ter bli­ver sor­te (så du ik­ke kan se, hvor man­ge du har).

Wit­her øde­la­eg­ger og­så en­hver blok, den kom­mer i na­er­he­den af – bort­set fra End-po­r­tal­ram­mer og grund­fjeld.

I Po­ck­et Edi­tion vil wit­her på­kal­de tre-fi­re wit­her-ske­let­ter, når den har min­dre end 50 pro­cent hel­bred, mens den i pc- og kon­so­lud­ga­ver­ne ta­ger en rust­ning på, der gør den im­mun over for pi­le.

SKAT­TE

Når du dra­e­ber wit­her, gi­ver den en Net­her­stjer­ne fra sig, som du kan bru­ge til at la­ve lysstråler. Du kan på­kal­de og dra­e­be en wit­her, så man­ge gan­ge du vil, men én gang er som re­gel nok! Du mod­ta­ger og­så 50 er­fa­rings­po­int, når du dra­e­ber den.

TIPS OG TRI­CKS

Et af spillets til­fa­el­di­ge ma­le­ri­er vi­ser struk­tu­ren, du skal byg­ge, for at på­kal­de wit­her. Bil­le­der af wit­her duk­ker og­så op på rød, mejs­let sand­sten.

Wit­her er tek­nisk set le­ven­de død, hvil­ket be­ty­der, at den kan ska­des af Po­tion of He­a­ling.

Wit­her kan ik­ke ska­des af la­va, druk­ning el­ler an­greb fra le­ven­de dø­de mobs.

Byg det­te ved hja­elp af sja­e­lesand og wit­her-kra­ni­er Og så skal du va­e­re klar til at lø­be! Den er stor, sta­erk og far­lig!

Kig op for at se dens eks­plo­si­ve an­komst Det­te ma­le­ri gi­ver dig et lil­le hint Hvis du er i gang med at dra­e­be den, ta­ger den plud­se­lig en rust­ning på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.