Sja­eld­ne struk­tu­rer

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Du skal va­e­re en ae­g­te ud­for­sker for at op­da­ge nog­le af de mest sja­eld­ne struk­tu­rer i Mi­necraft. Vi har set det me­ste, som spil­let har at by­de på, og kan der­for hja­el­pe dig med at le­de!

HEKSEHYTTE­R

Heksehytte­r ek­si­ste­rer kun i sum­p­om­rå­der. De står al­tid på hø­je stol­per, som stra­ek­ker sig helt ned til jor­den, og du kan kun kom­me ind ved at byg­ge dig vej op til ind­gan­gen.

In­de­ni vil du fin­de et par sja­eld­ne genstande som en blom­ster­pot­te og en ke­del. I Po­ck­et Edi­tion vil ked­len in­de­hol­de en til­fa­el­dig tryl­ledrik, mens blom­ster­pot­ten er plan­tet med en rød svamp.

ØRKENBRØND­E

Dis­se brøn­de er ut­ro­lig sja­eld­ne og be­står af sand­sten og bja­el­ker. De er an­der­le­des end de brøn­de, du finder i lands­by­er­ne, da ør­ken­brøn­de­ne in­de­hol­der min­dre vand og der ik­ke er no­gen byg­nin­ger i na­er­he­den.

Men hvis du tra­en­ger til vand i ør­ke­nen, er du kom­met til det ret­te sted! Det er og­så det per­fek­te ud­gangs­punkt, hvis du vil la­ve en ba­se i ør­ke­nen.

FANGEKAELD­RE

Fangekaeld­re er un­derjor­di­ske rum la­vet af bro­sten og mos­kla­ed­te sten. De har en gen­stand, der kan på­kal­de mon­stre (zom­bi­er, ske­let­ter og ed­der­kop­per). De er al­tid koblet sam­men med grot­ter, så du be­hø­ver ik­ke at gra­ve for at fin­de dem. Ki­ster­ne, du finder her, har man­ge sja­eld­ne skat­te, som for ek­sem­pel to mu­siks­ki­ver (13 og Cat), du ik­ke kan fin­de no­get an­det sted i spil­let.

Heksehytte­r duk­ker kun op i sum­pe Ørkenbrønd­e er ik­ke sa­er­lig nyt­ti­ge Fangekaeld­re på­kal­der mon­stre, så pas på!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.