Vejen til End

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

End er den sid­ste di­men­sion, du kan be­sø­ge i Mi­necraft, og det er her den ma­eg­ti­ge en­der-dra­ge hol­der til! Men før du kan be­sej­re dra­gen og ero­bre End, må du vi­de, hvor­dan du kom­mer der­hen.

SÅDAN FINDER DU END-PO­R­TA­LEN

Med End-po­r­ta­len er du et skridt na­er­me­re den ska­eb­nesvan­gre kamp mod en­der-dra­gen, men det er ik­ke li­ge sådan at kom­me der­til. Selv om det ik­ke er den ene­ste må­de, du kan nå End på, er den­ne trin-for-trin-gu­i­de det bed­ste bud:

Dra­eb en­der­men og saml så man­ge en­der­per­ler, du kan. Stop først, når du har om­kring 64 per­ler.

Find di­a­man­ter nok til at la­ve en di­a­mant­hak­ke.

Ud­grav obsi­di­an. Du kan la­ve det selv el­ler fin­de det langt un­der jor­den.

Byg en Nether-po­r­tal og hop ind! Tag alt det med, du skal bru­ge for at over­le­ve, in­klu­siv for­tryl­le­de vå­ben og tryl­ledrik­ke.

Find en Nether-borg. Her skal du dra­e­be blaze-fjen­der og sam­le blaze-sta­en­ger – så man­ge som mu­ligt!

Re­tur­ner til ho­ved­ver­de­nen og lav di­ne blaze-sta­en­ger om til blaze-pul­ver.

Kom­bi­ner blaze-pul­ve­ret med en­der-per­ler for at la­ve så man­ge en­der-øj­ne, du kan. Du skal bru­ge mindst 11, men så skal in­tet gå alt på vejen. Fort­sa­et der­for, ind­til du har mindst dob­belt så man­ge.

Kast di­ne en­der-øj­ne, og følg dem til den na­er­me­ste fa­est­ning. Sørg for, at du har mindst 11 øj­ne til­ba­ge, når du går ind i fa­est­nin­gen.

Ud­forsk fa­est­nin­gen ind­til du finder po­r­tal­rum­met.

Fyld der­ef­ter ram­men rundt om po­r­ta­len med en­der-øj­ne. Du skal brug 12 i alt for at ak­ti­ve­re vejen vi­de­re (og der er ét øje i for­vej­en).

Du kan nu gå gen­nem End-po­r­ta­len. Men sørg først for for, at du er klar – den ene­ste vej til­ba­ge er ved at dra­e­be en­der­dra­gen el­ler dø i for­sø­get.

TIPS OG TRI­CKS

Hvis du ik­ke kan fin­de en

End-po­r­tal i fa­est­nin­gen, ga­el­der det ba­re om at fin­de en an­den fa­est­ning. Nog­le gan­ge kan por­ta­ler gå i styk­ker!

Der er fle­re fa­est­nin­ger i hver spil­ver­den, så smut ba­re ud af den, du har be­søgt, og led vi­de­re.

Det gør du ved at gå i en ret linje – kast et en­der-øje med ja­ev­ne mel­lem­rum, li­ge ind­til et af dem fly­ver en an­den vej. Følg det­te!

Hvis du spil­ler i Po­ck­et Edi­tion, kan du spa­re en­der-øj­ne ved at le­de ef­ter fa­est­nin­ger un­der lands­by­brøn­de.

En­der-øj­ne kan sam­les op igen, ef­ter at de er ble­vet ka­stet, men hver fem­te øje vil bli­ve knust. Der­for er det al­tid smart at ha­ve fle­re med sig.

Du kan kø­be en­der-per­ler af pra­e­ster for fem-syv sma­rag­der, men det er umu­ligt at få fat i blaze-pul­ver uden at be­sø­ge Nether!

Vejen til End be­gyn­der i Nether Dra­eb bla­zefjen­der for at få blaze-sta­en­ger Kast et en­der-øje op i luf­ten, og det vil fly­ve mod en fa­est­ning

Fa­est­nin­ger­ne er for­met som la­byrin­ter Og så skal du ba­re dra­e­be en dra­ge. In­gen stress! Men du vil fin­de po­r­ta­len før el­ler si­den!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.