Om­rå­der

De for­skel­li­ge om­rå­der i Mi­necraft ser ik­ke ba­re for­skel­li­ge ud – de har hver de­res for­de­le og hemmelighe­der, som det er va­erd at ken­de!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

IS­SLET­TER

Is­slet­ter er for det me­ste sto­re og tom­me med gan­ske få tra­e­er. Det er det ene­ste sted, du kan fin­de ig­lo­er.

ISPIGGE

Den­ne sja­eld­ne va­ri­ant af is­slet­ten har sto­re tår­ne la­vet af is og sne, som ik­ke duk­ker op no­get an­det sted i spil­let.

EK­STRE­ME BJERGE

Ek­stre­me bjerg­om­rå­der be­står af sto­re, stej­le bjerg­ka­e­der, men gem­mer og­så på grot­ter un­der jor­den. Det er det ene­ste sted, du kan fin­de sma­rag­der og det ene­ste sted (und­ta­gen fangekaeld­re), hvor sølvfisk hol­der til.

TA­J­GA­ER

En varm skov, som ude­luk­ken­de be­står af bir­ke­tra­e­er og små breg­ner. Det per­fek­te sted at fin­de ul­ve. Den stør­ste ta­j­ga­va­ri­ant har ut­ro­ligt hø­je tra­e­er, mos­kla­ed­te sten og en sja­el­den jord­ty­pe, der kal­des po­d­sol.

SUM­PE

Sum­pe be­står af lavvan­de­de, grøn­ne van­d­om­rå­der, og de er fyldt med åkan­der, slyng­plan­ter samt tons­vis af svampe. Sum­pe­ne er det per­fek­te sted at fin­de ler og er og­så det ene­ste sted, hvor du kan fin­de heksehytte­r.

GRAESENGE

Gra­es­slet­ter er fla­de og da­ek­ket af højt gra­es. Her vrim­ler det med ven­li­ge mobs, og du kan og­så of­te fin­de lands­by­er her. Det er og­så et af to om­rå­der, hvor der le­ver he­ste.

SOLSIKKEMA­RKER

Det­te er en va­ri­ant af gra­e­sen­gen, hvor der vok­ser ka­em­pe­sto­re solsik­ker.

SVAM­PEØ­ER

Svam­peø­er er ek­stremt sja­eld­ne – de fin­des kun på ha­vet og be­står af my­ce­li­um i ste­det for jord. De er til­da­ek­ket af alle slags svampe, og det ene­ste sted, du kan mø­de moos­hroo­mer. In­gen an­dre mobs hol­der til her – ik­ke en­gang un­der jor­den!

JUNG­LE

Jung­ler be­står af hø­je, tyk­ke tra­e­er med ta­et­te løv­tag. Her vil du blandt an­det fin­de meloner, ka­ka­o­ba­el­ge og ozelotter. Tra­e­er­ne i jung­len er som re­gel da­ek­ket af slyng­plan­ter, som du kan kla­tre i. Du kan og­så fin­de jung­le­temp­ler her.

TA­ET­TE SKO­VE

Ta­et­te sko­ve be­står ude­luk­ken­de af sto­re ege­tra­e­er, men gem­mer og­så på ka­em­pe­sto­re svampe (som el­lers kun fin­des på svam­peø­er).

ØR­KE­NER

Ør­ke­ner be­står af sand og et lag med sand­sten der­un­der. Der fin­des in­tet plan­te- el­ler dy­re­liv her, men der kan va­e­re man­ge byg­nin­ger som lands­by­er, brøn­de og ør­ken­temp­ler.

SA­VAN­NER

Dis­se var­me gra­es­om­rå­der er det ene­ste sted i spil­let, hvor du kan fin­de aka­cie­tra­e­er. Sa­van­nen er det an­det af to ste­der, hvor he­ste hol­der til.

SAVANNEPLA­TEAU

En sa­van­ne­va­ri­ant med hø­je bjerge, der of­te stra­ek­ker sig helt op i sky­er­ne.

MESA

Mesa-om­rå­der er ste­ne­de og far­ve­ri­ge ør­ke­ner, og det ene­ste sted, hvor du kan fin­de rød sand, rød sand­sten og far­vet ler.

DYBT HAV

Hav­om­rå­der er dob­belt så dy­be som nor­ma­le ha­ve – det er og­så det ene­ste sted, du kan fin­de hav­temp­ler.

BLOMSTERSK­OV

Blom­ster­sko­ve er en va­ri­ant af de al­min­de­li­ge sko­ve, hvor tra­e­er­ne er er­stat­tet af blomster. Her finder du sja­eld­ne blomster, der ik­ke duk­ker op no­get an­det sted i spil­let.

Is­slet­ter har me­get sne, men ik­ke me­get an­det Ek­stre­me bjerg­om­rå­der ser im­po­ne­ren­de ud Den su­per­sja­eld­ne is­slet­te med ispigge Ta­j­ga­om­rå­der er ful­de af gran­tra­e­er Der fin­des mas­se­vis af svampe i sum­p­om­rå­der Slet­ter er sto­re, men tom­me Solsik­ker ven­der sig al­tid mod so­len

Mesa-om­rå­der­ne er per­fek­te til at fin­de far­vet ler Hav­temp­ler duk­ker op på dybt vand Svam­peø­er er sva­e­re at fin­de, men du er i sik­ker­hed her En ka­em­pe svamp i en til­da­ek­ket skov Du kan fin­de he­ste og aka­cie­tra­e­er på sa­van­ner­ne Ør­ke­ner er far­li­ge og uga­est­frie Sa­van­ne­p­la­teau­er har sto­re høj­de­for­skel­le Blom­ster­sko­ve er fyld­te med for­skel­li­ge blomster! Jung­len er ta­et­pak­ket

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.