Guiden til End

End er me­get for­skel­lig fra bå­de Nether og ho­ved­ver­de­nen. Her finder du bå­de dra­ger og End-by­er, men in­den du når så langt, får du et par go­de råd!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

LANDSKAB

Når du først an­kom­mer til End, be­fin­der du dig på den cen­tra­le ho­ve­dø. Den sto­re plat­form er om­rin­get af en ra­ek­ke an­dre øer, som alle sva­e­ver rundt i luf­ten. Fal­der du ned fra en af dem, er der in­gen vej til­ba­ge!

Øer­ne i End be­står ude­luk­ken­de af End-sten og har na­e­sten in­gen be­ty­de­li­ge ken­de­tegn. Ho­ve­dø­en har hø­je obsi­du­antår­ne – her finder du de sto­re en­der-krystal­ler, der hol­der en­der­dra­gen i li­ve. På alle de an­dre øer vok­ser der ma­er­ke­li­ge tra­e­er, der kal­des chorus-plan­ter og in­di­mel­lem kan du og­så mø­de nog­le un­der­li­ge lands­by­er, End-by­er. Me­re om det se­ne­re.

En­der-dra­gen hol­der til på ho­ve­dø­en og vil al­drig for­la­de det­te om­rå­de. Du kan rej­se frem og til­ba­ge mel­lem de yd­re øer ved at bru­ge en an­den slags End-po­r­tal, men du er nødt til at dra­e­be dra­gen først. Ho­ved­por­ta­len lig­ger og­så på den mid­ter­ste ø – den er la­vet af grund­fjeld og le­der til­ba­ge til ho­ved­ver­de­nen. Den kan du og­så først bru­ge, når dra­gen er be­sej­ret!

MOBS

Ho­ve­dø­en har kun to for­skel­li­ge ty­per mobs: en­der-dra­gen og hund­red­vis af en­der­men. De yder­ste øer er og­så da­ek­ket af en­der­men, men har og og­så shul­ke­re (som kun fin­des i End). Endermite-fjen­der kan og­så duk­ke op i End ved hja­elp af en­der-per­ler og te­lepor­te­ring.

BLOK­KE I END

End be­står kun af nog­le få for­skel­li­ge blok­ke. Ud over grund­fjeld, obsi­di­an og lilla glas­blok­ke (som og­så fin­des i ho­ved­ver­de­nen) kan du fin­de føl­gen­de i End:

End-sten, som ud­gør sto­re de­le af land­ska­bet i End. De tå­ler eks­plo­sio­ner rig­tig godt, kan ik­ke flyt­tes af en­der­men og kan ik­ke øde­la­eg­ges af en­der-dra­gen. Du kan craf­te fi­re End-sten til fi­re End-mur­sten.

End-mur­sten duk­ker op som en na­tur­lig del af End-by­er. Det er en de­ko­ra­tiv ud­ga­ve af End-sten, men el­lers har den in­gen unik­ke egen­ska­ber.

Chorus-plan­ter kan kun vok­se, hvis de bli­ver plan­tet på End-sten. Fuldt ud­vok­se­de plan­ter har chorus­blom­ster yderst på si­ne gre­ne (som kan bru­ge til at så fle­re tra­e­er) og gi­ver chorus­frug­ter, hvis du fa­el­der dem.

Pur­pur er en de­ko­ra­tiv lilla blok, som du kan craf­te ved hja­elp af chorus-frug­ter. Den fin­des kun i End-by­er.

TIPS OG TRI­CKS

End har sit helt eget lydspor, som ik­ke duk­ker op no­get an­det sted i spil­let.

Det er mu­ligt at kort­la­eg­ge End, men kompas og ure fun­ge­rer ik­ke her.

Bru­ger du en seng i End, vil den (som i Nether) eks­plo­de­re.

Nog­le en­der-krystal­ler er om­rin­get af jern­sta­en­ger, men sta­en­ger­ne (in­klu­siv de obsi­di­an­søj­ler de står på) duk­ker ik­ke op no­get an­det sted i End.

End be­står først og frem­mest af End-sten Øer­ne sva­e­ver i luf­ten En­der­krystal­ler i End

Du kan fin­de sko­ve ful­de af chorus-plan­ter Lilla blok­ke er me­get al­min­de­li­ge Først må du be­sej­re dra­gen – og så kan du gå på op­da­gel­se bag­ef­ter!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.