Avancerede kort

Du ved nok al­le­re­de, hvor vig­ti­ge kort er for at hol­de styr på din spil­le­ver­den, og du kan gø­re fle­re ting med dit kort, end du må­ske vid­ste!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

KOPIER ET KORT

Når du først har la­vet et kort, kan du ko­pi­e­re det, og det er smart at ha­ve som en re­ser­ve­ko­pi til at ram­me ind el­ler til at de­le med an­dre spil­le­re. Du skal ba­re la­ve et tomt kort og pla­ce­re det i dit craf­te-va­er­k­tøj sam­men med kor­tet, du øn­sker at ko­pi­e­re.

I Po­ck­et Edi­tion er pro­ces­sen an­der­le­des: Her skal du pla­ce­re dit kort sam­men med et tomt kort på en am­bolt og bru­ge er­fa­rings­po­int til at la­ve en ko­pi.

Ko­pi­en af et kort bli­ver au­to­ma­tisk op­da­te­ret, så fle­re spil­le­re kan ar­bej­de sam­men om at ud­fyl­de kor­tet.

INDRAMMEDE KORT

Du kan pla­ce­re et kort i en gen­stands­ram­me og der­ef­ter ha­en­ge det op på va­eg­gen. Fuldt ud­fyld­te kort i sam­me må­le­stoks­for­hold kan pla­ce­res ved si­den af hin­an­den for at la­ve et stort sam­men­ha­en­gen­de kort over dit na­er­om­rå­de. En grøn mar­kør vi­ser, hvor du be­fin­der dig på kor­tet li­ge nu.

Hvis du ko­pi­e­rer et in­dram­met kort, vil ko­pi­en og­så vi­se, hvor ori­gi­na­len be­fin­der sig. Det kan va­e­re nyt­tigt, hvis du vil hu­ske in­ter­es­san­te lo­ka­li­te­ter i spil­ver­de­nen. Så skal du ba­re føl­ge den grøn­ne mar­kør!

UD­FOR­SKER- KORT

Dis­se unik­ke kort kan kø­bes af kar­to­gra­fer i lands­by­er og vi­ser, hvor du kan fin­de hav­temp­ler og sko­v­her­re­går­de. Ud­kan­ten af land- og van­d­om­rå­der er mar­ke­ret med or­an­ge, mens ste­det, hvor her­re­går­den el­ler temp­let lig­ger, er mar­ke­ret med et lil­le ikon.

Ud­for­sker­kort har en hvid pil, der mar­ke­rer, hvor du be­fin­der dig – hvis pi­len er min­dre end nor­malt, be­ty­der det, at du er me­re end 1000 blok­ke fra kor­tet. Når du na­er­mer dig, vil pi­len få nor­mal­stør­rel­se, mens kor­tet lang­somt bli­ver fyldt ud.

OP­DA­GER-KORT

I Po­ck­et Edi­tion kan du bru­ge et op­da­ger­kort til at fin­de ud af, hvor du be­fin­der dig. Er du på kor­tet, vil en hvid mar­kør duk­ke op, mens du ser en hvid cir­kel, hvis du er uden for kor­tet.

I pc- og kon­so­lud­ga­ver­ne er alle kort op­da­ger­kort, for­di du slet ik­ke kan la­ve et kort, der ik­ke vi­ser, hvor du er. Det er mu­ligt at for­vand­le et al­min­de­ligt kort til et op­da­ger­kort i Po­ck­et Edi­tion – du skal ba­re kom­bi­ne­re kor­tet med et kompas.

TIPS OG TRI­CKS

Har du ta­enkt over, at du kan bru­ge et kort til at la­ve per­son­lig kunst? Ba­re lav et kort over et stort, fladt om­rå­de, før du >>ma­ler<< med blok­ke på jor­den. Der­ef­ter skal det ba­re ram­mes ind!

Den grøn­ne mar­kør på kor­tet vi­ses og­så i Nether, så hvis du pla­ce­rer et in­dram­met kort på en po­r­tal, kan du bru­ge en ko­pi af det til at fin­de til­ba­ge til ho­ved­ver­de­nen.

Du kan ko­pi­e­re kort Og la­ve sto­re kort ved at ram­me fle­re ind ved si­den af hin­an­den En grøn prik vi­ser, hvor du er på kor­tet

En lil­le pil be­ty­der, at du er langt va­ek fra ste­det på kor­tetNår du kom­mer ta­et­te­re på, bli­ver prik­ken og­så stør­reMen når du na­er­mer dig, vil kor­tet bli­ve ud­fyldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.