En­der-dra­gen

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Før du kan for­la­de (el­ler ud­for­ske!) End, må du be­ka­em­pe den fryg­te­li­ge en­der-dra­ge. Det er som re­gel den første kon­gefjen­de, du mø­der i Mi­necraft – og nok og­så den sva­e­re­ste!

BESEJR DRA­GEN

En­der-dra­gen er al­le­re­de i na­er­he­den, når du an­kom­mer til End, og den vil an­gri­be dig med det sam­me. Du er nødt til at slås, hvis du vil over­le­ve og ven­de hjem igen!

Der­for er det smart at va­e­re godt for­be­redt, før du hop­per ind i End. Tag en sta­erk rust­ning med dig med go­de for­svars­for­tryl­lel­ser, en In­fi­ni­ty­for­tryl­let bue og mas­ser af tryl­ledrik­ke og mad.

Du ta­ger det første skridt mod at be­sej­re dra­gen ved at øde­la­eg­ge dens en­der-krystal­ler med bue og pil. Dis­se sva­e­ven­de blok­ke be­fin­der sig øverst på obsi­di­an­søj­ler­ne i om­rå­det – når dra­ger kom­mer i na­er­he­den af dem, vil de hel­bre­de den.

Nog­le af søj­ler­ne er be­skyt­tet af jern­sta­en­ger, som du må kla­tre op og øde­la­eg­ge, før du kan sky­de krystal­ler­ne. Gå lidt va­ek der­fra, før du øde­la­eg­ger krystal­ler­ne, så du ik­ke kom­mer til ska­de fra eks­plo­sio­nen.

Når du har øde­lagt samt­li­ge krystal­ler, er det bedst at hol­de dig i na­er­he­den af po­r­ta­len. Dra­gen vil fly­ve lavt over om­rå­det med ja­ev­ne mel­lem­rum, så sørg for at und­gå dens livs­far­li­ge an­greb. Bli­ver du ramt, må du skyn­de dig at hel­bre­de dig selv. Og så ga­el­der det ba­re om at fort­sa­et­te med at sky­de dra­gen med bue og pil. Husk, at den ik­ke bli­ver på­vir­ket af ne­ga­ti­ve bonus­ser (som gift), så gem dis­se vå­ben til an­dre fjen­der.

BE­LØN­NIN­GER

Når dra­gen fal­der om, får du svim­len­de 12.000 er­fa­rings­po­int og ad­gang til End-po­r­ta­len, der vil fø­re dig til­ba­ge til din ho­ved­ver­den (ef­ter den har vist dig End-dig­tet, selv­føl­ge­lig).

Du vil og­så va­e­re vid­ne til ska­bel­sen af et ma­jesta­e­tisk dra­gea­eg. Det pla­ce­res på top­pen af den mid­ter­ste po­r­tal­pie­destal – og vil te­lepor­te­re va­ek, hvis du prø­ver at snup­pe det.

Til sidst vil der og­så duk­ke en vej op, der fø­rer dy­be­re ind i End. Tror du, at du har, hvad der skal til?

PÅKALD EN NY DRA­GE

Hvis du el­sker at slås, kan du sag­tens på­kal­de en­der-dra­gen igen. Først skal du la­ve fi­re en­der­krystal­ler (se op­skrif­ten her­over), og der­u­d­over skal du bru­ge syv glas­blok­ke, ét en­der-øje og én ghast-tå­re.

Den nye dra­ge gi­ver dig mu­lig­hed for at sam­le dra­ge­ån­de til spa­en­den­de tryl­ledrik­ke, og den gi­ver og­så 500 er­fa­rings­po­int hver gang, du dra­e­ber den.

For at på­kal­de den, skal du ba­re pla­ce­re de fi­re en­der-krystal­ler på hver sin si­de af End-po­r­ta­len. Der­med bli­ver po­r­ta­len de­ak­ti­ve­ret, mens en­der-krystal­ler på top­pen af søj­ler­ne ven­der til­ba­ge. Og så bli­ver dra­gen va­ek­ket til li­ve!

Pra­e­cis som sidst er der kun to må­der at for­la­de End på: Besejr dra­gen el­ler dø i for­sø­get. Så påkald ik­ke dra­gen uden at for­be­re­de dig først, og husk at ha­ve man­ge glas­fla­sker med dig. Du vil jo ik­ke gå glip af al den uvur­der­li­ge dra­ge­ån­de, vel?

En­der-dra­gen er enorm! Den vil sva­e­ve over po­r­ta­len, så sørg for at va­e­re klar Du vil be­sej­re dra­gen til sidst!

End-po­r­ta­len ak­ti­ve­res, når du dra­e­ber dra­gen En­der­krystal­ler hel­bre­der dra­gen En­der­krystal­ler Sa­et fi­re en­der­krystal­ler rundt om po­r­ta­len for at genop­li­ve dra­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.