Gu­i­de til skat­te

Hvem el­sker ik­ke en god skat­tej­agt? Tjek den­ne gu­i­de for at få vi­de, hvor du kan fin­de de bed­ste skat­te!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Skat­teki­ster er en su­per må­de at få fin­gre­ne i sja­eld­ne genstande på uden at skul­le la­ve en mas­se hårdt ar­bej­de. Du bør der­for al­tid va­e­re på ud­kig ef­ter skat­teki­ster!

Ki­ster­ne fin­des man­ge for­skel­li­ge ste­det. De fle­ste in­de­hol­der eks­klu­si­ve genstande, som du ik­ke kan fin­de no­gen an­dre ste­der, men de in­de­hol­der og­så helt al­min­de­li­ge genstande.

BONUSKI­STE

Du kan be­de om en bonuski­ste, når du la­ver en ny ver­den. Så vil den va­e­re i na­er­he­den af der, hvor du be­gyn­der, om­gi­vet af op til fi­re fak­ler.

Eks­klu­si­ve genstande: Pin­de, tra­e­plan­ker, trae, rå laks, tra­eøk­se, tra­e­hak­ke, ste­nøk­se og sten­hak­ke.

Al­min­de­li­ge genstande: Ae­b­ler og brød.

ØRKENTEMPE­L

Ør­ken­temp­ler in­de­hol­der i alt fi­re ki­ster, som er me­get sja­eld­ne!

Eks­klu­si­ve genstande: Sand og ed­der­kop­peøj­ne.

Al­min­de­li­ge genstande: Ben, rå­d­dent kød, kr­udt, snor, guld­bar­rer, jer­n­bar­rer, sma­rag­der, for­tryl­le­de bø­ger, sa­del, gul­da­e­b­ler, hesterustn­ing (jern, guld, di­a­mant) og for­tryl­le­de gul­da­e­b­ler.

FANGEKAELD­ER

Dis­se små, skum­le mon­stre­kam­re kan in­de­hol­de op til to ki­ster.

Al­min­de­li­ge genstande:

Ben, rå­d­dent kød, kr­udt, snor, hve­de, kul, rød­stens­støv, rød­be­de­frø, me­lon­frø, gra­eskar­frø, jer­n­bar­rer, brød, nav­neskilt, sa­del, guld­bar­rer, gul­da­e­b­ler, hesterustn­ing (jern, guld, di­a­mant), span­de, for­tryl­le­de gul­da­e­b­ler og mu­sik­pla­der (13 el­ler Cat).

IG­LO

Hvis en ig­lo har en skjult ka­el­der vil du ga­ran­te­ret fin­de en ki­ste der­ne­de. Den kan in­de­hol­de føl­gen­de:

Eks­klu­si­ve genstande: Guld­klum­per. Al­min­de­li­ge genstande: Kul, ae­b­ler, hve­de, gul­da­e­b­ler, rå­d­dent kød, ste­nøk­se og sma­rag­der.

JUNGLETEMP­EL

Jung­le­temp­ler har to ki­ster – en syn­lig og en skjult – men der fin­des in­gen eks­klu­si­ve genstande i no­gen af dem.

Al­min­de­li­ge genstande: Ben, rå­d­dent kød, guld­bar­rer, jer­n­bar­rer, di­a­man­ter, sma­rag­der, sa­del, hesterustn­ing (jern, guld, di­a­mant) og for­tryl­le­de bø­ger.

LANDSBY

Lands­by­ki­ster gem­mer sig i smed­jer (fir­kan­te­de byg­nin­ger med fla­de sten­tag).

Eks­klu­si­ve genstande: Ung­tra­e­er af eg.

Al­min­de­li­ge genstande: Ae­b­ler, brød, jer­n­bar­rer, obsi­di­an, guld­bar­rer, di­a­man­ter, jern­støv­ler, jer­n­bryst­pla­de, jern­hjelm, jer­n­buk­ser, jern­hak­ke, jernsva­erd, sa­del og hesterustn­ing (jern, guld, di­a­mant).

FORLADT MI­NE

I for­lad­te mi­ner vil du af og til fin­de for­lad­te ki­ste­vog­ne ved si­den af tog­skin­ner­ne.

Eks­klu­si­ve genstande: Fak­ler, tog­skin­ner, la­sur­sten, ak­ti­va­tor, de­tek­tor og kraftdrev­ne skin­ner.

Al­min­de­li­ge genstande: Kul, rød­sten, jer­n­bar­rer, rød­be­de­frø, me­lon­frø, gra­eskar­frø, nav­neskilt, guld­bar­rer, gul­da­e­b­ler, di­a­man­ter, for­tryl­le­de bø­ger, jern­hak­ker og for­tryl­le­de gul­da­e­b­ler.

FA­EST­NING

Fa­est­nin­ger er sto­re, og det be­ty­der, at der er man­ge genstande, du kan fin­ne. He­le tre for­skel­li­ge ty­per ki­ster kan duk­ke op.

Al­ter­ki­ster har in­gen eks­klu­si­ve genstande.

Al­min­de­li­ge genstande: Rød­sten, brød, jer­n­bar­rer, ae­b­ler, guld­bar­rer, en­der­per­ler, di­a­man­ter, jern­hak­ker, jern­støv­ler, jer­n­bryst­pla­de, jern­hjelm, jer­n­buk­ser, jernsva­erd, gul­da­e­b­ler, sa­del, hesterustn­ing (jern guld, di­a­mant) og for­tryl­le­de bø­ger.

Bi­bli­o­teks­ki­ster fin­des blandt ra­ek­ker af bog­re­o­ler.

Eks­klu­si­ve genstande: Pa­pir, bø­ger, kompas og tom­me kart.

Al­min­de­li­ge genstande: For­tryl­le­de bø­ger.

La­ger­ki­ster be­fin­der sig op­pe på tra­e­lof­ter, som du kan nå med en sti­ge.

Al­min­de­li­ge genstande: Kul, rød­sten, brød, jer­n­bar­rer, ae­b­ler, guld­bar­rer, for­tryl­le­de bø­ger og jern­hak­ker.

HER­RE­GÅR­DE

Sko­v­her­re­går­de har ki­ster i man­ge for­skel­li­ge rum, men de in­de­hol­der alle de sam­me skat­te!

Eks­klu­si­ve genstande: Di­a­mant­hak­ke, ring­brynje­bryst­pla­de og di­a­mant­bryst­pla­de.

Al­min­de­li­ge genstande: Ben, rå­d­dent kød, kr­udt, snor, hve­de, kul, rød­stens­støv, rød­be­de­frø, me­lon­frø, gra­eskar­frø, jer­n­bar­rer, brød, nav­neskilt, guld­bar­rer, gul­da­e­b­ler, mu­sik­pla­der (13 og Cat), span­de, for­tryl­le­de bø­ger og for­tryl­le­de gul­da­e­b­ler.

Der er fi­re lu­kra­ti­ve ki­ster i alle ør­ken­temp­ler En fangekaeld­er har som re­gel kun en el­ler to ki­ster Ig­lo­ka­el­dre gem­mer på én ki­ste Bonuski­ster er om­gi­vet af fak­ler, som gør dem let­te­re at fin­de

Smed­jer har og­så ki­ster Ki­ste­vog­ne fun­ge­rer li­ge som al­min­de­li­ge ki­ster Det er sva­ert at fin­de ki­ster i fa­est­nin­ger Sko­v­her­re­går­de har man­ge skjul­te ki­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.