End-by­er

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

De yder­ste øer i End er dy­stre og en­som­me ste­der, hvor det vrim­ler med ae­k­le tra­e­er og en­der­men, men hvis du ud­for­sker dis­se ste­der la­en­ge nok, vil du før el­ler si­den op­da­ge en End-by!

FIND EN END-BY

End-by­er duk­ker kun op på øer­ne i ud­kan­ten af End og er ek­stremt sja­eld­ne. Den bed­ste må­de at fin­de én på er at iden­ti­fi­ce­re det sto­re, tom­me rum, der ad­skil­ler ho­ve­dø­en fra de yd­re øer og ud­for­ske he­le yder­kan­ten.

Byg en høj struk­tur, så du kan gen­ken­de dit ud­gangs­punkt, og følg så kan­ten ind­til du en­ten er til­ba­ge, hvor du star­te­de, el­ler har mødt en End-by. Der er som re­gel en by et el­ler an­det sted langs de øer, der lig­ger la­engst va­ek fra ho­ve­dø­en.

END-BYERNES DESIGN

De lig­ner må­ske de lands­by­er, du ken­der fra ho­ved­ver­de­nen, men End-by­er er me­get me­re kom­plek­se. De be­står ho­ved­sa­ge­ligt af hø­je tår­ne, der er koblet sam­men af lan­ge gang­bro­er.

Ho­ved­rum­me­ne er tre eta­ger hø­je og fin­des ne­derst i tår­ne­ne, hvor de fø­rer op til sel­ve tår­net ovenover.

Små rum har bannere uden­på, mens der ven­ter en en­kelt shulker in­den­for.

Sto­re rum har ma­er­ke­li­ge trap­pe­op­gan­ge og mas­ser af shul­ke­re.

Skat­te­kam­me­ret har to ki­ster (der kan va­e­re en­der­ki­ster) med skat­te i.

Tom­me rum er, som nav­net an­ty­der, tom­me!

Det er og­så mu­ligt, at der duk­ker et End-skib op ved si­den af en End-by. Dis­se ski­be er me­get va­er­di­ful­de, da de blandt an­det in­de­hol­der bryg­geud­styr, ki­ster og – un­der da­ek – den ut­ro­li­ge ely­tra!

AN­DRE SKAT­TE

Ud over skat­te­ne, vi al­le­re­de har na­evnt, fin­des der en ra­ek­ke an­dre in­ter­es­san­te genstande i End-by­er.

Ki­ster­ne in­de­hol­der nog­le af de bed­ste skat­te, du kan fin­de i spil­let. Du kan blandt an­det få fin­gre­ne i guld­bar­rer, jer­n­bar­rer, rød­be­de­frø, di­a­man­ter, sma­rag­der, sad­ler, for­tryl­le­de hak­ker, spa­der, sva­erd, hjel­me, bryst­pla­der, buk­ser og sko (la­vet af jern el­ler di­a­mant) samt alle for­mer for hesterustn­ing (guld, jern el­ler di­a­mant).

End-sta­ve af­gi­ver et lys, der min­der om al­min­de­li­ge fak­ler, men du kan sam­ti­dig gå på dem.

Dra­ge­ho­ve­der er fa­est­net til fron­ten af End-ski­be.

Shulker-skal­ler kan du va­e­re hel­dig at få, når du dra­e­ber en shulker. To shul­ker­skal­ler kan craf­tes sam­men med en ki­ste for at la­ve en shulker-boks – den la­der dig ba­e­re en ki­ste fuld af genstande i din rygs­a­ek!

TIPS OG TRI­CKS

Dra­ge­ho­ve­der vil åb­ne og luk­ke sig, når de ak­ti­ve­res med rød­sten.

Ik­ke alle by­er har et End-skib. Finder du ik­ke ét i din ver­den, er det ba­re ae­r­ger­ligt.

Ved at sa­et­te et gra­eskar oven på dit ho­ved, kan du ud­for­ske End-by­er uden at bli­ve jag­tet af en­der­men.

An­gri­ber du én shulker, vil de an­dre i om­rå­det bli­ve ag­gres­si­ve.

Chorus-frugt kan hel­bre­de dig, men va­er for­sig­tig, hvis du spi­ser den in­de i en End-by, da den kan te­lepor­te­re dig langt va­ek!

End-by­er­ne er sva­e­re at fin­de Og de er alle unik­ke Men hvad du i vir­ke­lig­he­den øn­sker er et skib

End-sta­ve er bizar­re fak­ler Må­ske finder du en ely­tra – så har det va­e­ret alt be­sva­e­ret va­erd! Shul­ke­re kan kom­me til at mi­ste de­res skal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.