Tips og tri­cks til udforsknin­g

Mi­necrafts ver­den er enorm, og har du lyst til at ud­for­ske det fan­ta­sti­ske uni­vers grun­digt, får du de al­ler­bed­ste tips her!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Du får in­tet ud af at dra­e­be ven­li­ge land­by­bo­e­re. De gi­ver ik­ke no­gen genstande fra sig, og det vil kun øde­la­eg­ge dit ryg­te hos de an­dre i lands­by­en (og så bli­ver det sva­e­re­re for dig at hand­le med dem).

Der fin­des fle­re spa­en­den­de va­ri­an­ter af lands­by­er som for ek­sem­pel fros­ne lands­by­er og zom­bi­elands­by­er.

Hvis du vil la­ve en sti, skal du ba­re bru­ge en spa­des al­ter­na­ti­ve funk­tion.

Der fal­der of­te grus ned i grot­ter, som blo­ke­rer vejen for dig. Som re­gel er det va­erd at gra­ve sig igen­nem, men sørg for, at du ik­ke står li­ge un­der lof­tet, når grot­ten fal­der sam­men.

Hvis du vil ud­for­ske hav­bun­den, kan du bru­ge dø­re og hegn til at ska­be små luft­lom­mer i dy­bet. Her kan du stop­pe op og tra­ek­ke vej­ret, uden at skul­le ven­de til­ba­ge til over­fla­den.

Du kan bru­ge en vand­s­pand som en ba­er­bar ele­va­tor. Det er me­get hur­ti­ge­re at svøm­me op og ned af en vand­flod end at skul­le byg­ge en trap­pe­op­gang.

Va­er på vagt, når du går gen­nem skov­om­rå­der. Skyg­ger­ne fra tra­e­er­ne kan nem­lig skju­le zom­bi­er fra dags­ly­set, så de kan hol­de sig i li­ve he­le da­gen! Hvis du bli­ver an­gre­bet, skal du ba­re lok­ke dem ud i ly­set – så går de op i flam­mer!

Fos­si­ler er sto­re byg­nin­ger af ben, der kan duk­ke op un­der jor­den i mesa- og sum­p­om­rå­der. De er ut­ro­lig sja­eld­ne og ek­stremt sva­e­re at fin­de, så hvis du ser én, ga­el­der det ba­re om at få så me­get ud af den som mu­ligt!

Det var en­gang mu­ligt at få fat i et for­tryl­let gul­da­e­b­le ved at dra­e­be No­tch i en fler­spil­ler-kamp, men sådan er det ik­ke la­en­ge­re.

Når du går ind i Nether i en en­spil­ler­ver­den, vil ti­den stå stil­le i ho­ved­ver­de­nen (og om­vendt).

Vand for­dam­per øje­blik­ke­ligt i Nether – selv hvis du ta­ger en is­blok med. Der­for kan sne­go­lem­mer hel­ler ik­ke over­le­ve i Nether.

Kyl­lin­ger er de ene­ste ik­ke-fjendt­li­ge mobs, du kan mø­de i Nether. Det skyl­des, at ba­by-zom­bie­gri­se­ma­end af og til kan duk­ke op som kyl­lin­ge­rid­de­re. De ene­ste an­dre mobs, du kan fin­de i Nether er en­der­men og ske­let­ter – sidst­na­evn­te hol­der til i Net­her­fa­est­nin­ger.

I Nether vil du kun mø­de grus­blok­ke i en høj­de på 63-65 blok­ke (selv om de af og til kan fal­de og hav­ne la­en­ge­re ne­de). På den må­de kan du bru­ge grus til at be­reg­ne, hvor du cir­ka be­fin­der dig i Nether.

Va­er op­ma­er­k­som på di­ne om­gi­vel­ser, når du er på skat­tej­agt. For ek­sem­pel vil du al­tid fin­de en gen­stand, der får mon­stre til at duk­ke op i for­lad­te mi­neskak­ter – den vil va­e­re gemt i et hav af spin­delva­ev. I Nether duk­ker dis­se genstande op i hjør­ner og kro­ge, hvor mon­stre­ne lig­ger på lur ...

Dra­eb ik­ke landsbyboe­re! Zom­bi­elands­by­er er la­vet af mos­kla­ed­te bro­sten Fos­si­ler be­står for det me­ste af ben­blok­ke

Når du går ind i Nether, vil ti­den stå stil­le i ho­ved­ver­de­nen Kyl­lin­ger kan duk­ke op i Nether Grus fin­des kun få spe­ci­fik­ke ste­der i Nether

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.