LYSSTRÅLER

Minecraft-bogen - Tips og triks - - INDHOLD -

Lysstråler er den ul­ti­ma­ti­ve kro­ne på va­er­ket i Mi­necraft, og de ser fan­ta­sti­ske ud! Des­u­den er de nyt­ti­ge som navi­ga­tions­va­er­k­tøj og gi­ver po­si­ti­ve bonus­ser, når du er i na­er­he­den. De er ik­ke let­te at byg­ge, men det er helt klart for­sø­get va­erd!

BYG EN LYSSTRÅLE

For at la­ve en lysstråle, har du brug for mindst ni jern-, guld-, sma­rag­del­ler di­a­mantblok­ke (81 bar­rer el­ler ae­del­sten i alt). Du skal og­så en la­ve en ly­strå­le­blok ud af tre styk­ker obsi­di­an, en Nether-stjer­ne og fem glas­blok­ke.

Du må alt­så på­kal­de og be­sj­re wit­her for at fin­de en Nether-stjer­ne – og det er ik­ke let!

Når du har skaf­fet alle tin­ge­ne, kan du la­ve din første lysstråle. Den mind­ste er en plat­form på 3x3 blok­ke og be­står af me­tal- el­ler mi­ne­ral­blok­ke med en strå­le i mid­ten. Den­ne lysstråle er på ni­veau et.

Den stør­ste lysstråle har fi­re ni­veau­er og er for­met som en py­ra­mi­de – og kra­e­ver 164 mi­ne­ral­blok­ke (1.476 bar­rer/ae­del­sten)!

Pla­cer al­tid din lysstråle un­der åben him­mel, og va­er op­ma­er­k­som på, at det ma­te­ri­a­le, du bru­ger, på­vir­ker lys­strå­lens opførsel. Der­for er det som re­gel let­test at bru­ge jer­n­blok­ke, når du skal byg­ge en py­ra­mi­de.

Du kan pla­ce­re far­vet glas for­an strå­len for at aen­dre dens far­ve – en ren de­ko­ra­tiv aen­dring.

Når du ta­en­der den, vil lys­strå­len sky­de op i luf­ten, så den kan ses op til 170 blok­ke va­ek.

BONUS­SER

Når du har byg­get en lysstråle, skal du la­de den op for at ak­ti­ve­re di­ver­se bonus­ser. Dis­se vil va­re i 11 se­kun­der, når du bru­ger en py­ra­mi­de på ni­veau et, 13 se­kun­der for ni­veau to, 15 se­kun­der for ni­veau tre og 17 se­kun­der for ni­veau fi­re.

For at la­de en lysstråle op, så spil­le­re i na­er­he­den kan ny­de godt af de po­si­ti­ve bonus­ser, skal du pla­ce­re føl­gen­de i driv­stof­tan­ken: jer­n­bar­rer, guld­bar­rer, sma­rag­d­bar­rer el­ler di­a­man­ter. Hvil­ken gen­stand du va­el­ger har in­gen be­tyd­ning for lys­strå­lens styr­ke.

Når lys­strå­len er la­det op, kan du va­el­ge én af fem pri­ma­er­bonus­ser og må­ske og­så en se­kun­da­er­bonus (alt ef­ter hvor stor din py­ra­mi­de er):

Pyra­mi­der på ni­veau et Spe­ed (Le­vel I): Øger din be­va­e­gel­ses­ha­stig­hed.

Ha­ste (Le­vel I): Øger gra­ve­ha­stig­he­den.

Pyra­mi­der på ni­veau to Re­si­stan­ce (Le­vel I): La­der dig kom­me min­dre til ska­de.

Jump Boost (Le­vel I): Øger hvor langt og hvor højt, du kan hop­pe.

Pyra­mi­der på ni­veau tre Strength (Le­vel I): Øger den ska­de, du for­år­sa­ger med di­ne ha­en­der.

Pyra­mi­der på ni­veau fi­re

Med de stør­ste pyra­mi­der kan du og­så ak­ti­ve­re en se­kun­da­er­bonus, som ud­vik­ler den pri­ma­e­re bonus til Le­vel II og til­fø­jer: Re­ge­ne­ra­tion (Le­vel I): Hel­bre­der dig, hvis du er i na­er­he­den.

Når du ak­ti­ve­rer en bonus, vil den gen­stand, du fodre­de lys­strå­len med for­svin­de med det sam­me. Du be­hø­ver ik­ke at fodre lys­strå­len med fle­re genstande for at hol­de bonus­sen ak­tiv, men hvis du vil byt­te til en an­den bonus, må du by­de på en ny do­sis genstande!

Og hvis du er kom­met så langt: Til­lyk­ke! Du har for­ment­lig prø­vet alt, hvad Mi­necraft har at by­de på!

For nu i hvert fald ...

Ek­semp­ler på lysstråler på ni­veau et, to og tre Lysstråler kan ses langt va­ek fra Brug glas for at gi­ve strå­len en an­den far­ve

Lysstråler kan gi­ve dig ek­stra bonus­ser En sma­rag­d­lys­strå­le på klods hold Må­ske har du set alt nu ...?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.