DIN FØRSTE DAG I SUR­VI­VAL MO­DE

Du har in­gen ver­dens ting, når du be­gyn­der at spil­le Mi­necraft. Du an­kom­mer til spil­ver­de­nen med to tom­me ha­en­der og in­tet an­det. Din første – og stør­ste – op­ga­ve er at over­le­ve!

Minecraft-bogen - Tips og triks - - BASALE FAERDIGHED­ER -

INDSAML RÅMATERIAL­ER

Det første, du må gø­re, er at få fat i no­get or­dent­ligt va­er­k­tøj. Hvis du star­te­de med en bonuski­ste, kan du fin­de trae og lidt mad he­ri, så du kan kom­me hur­ti­ge­re i gang.

El­lers har du brug for trae – og det får du ved at slå på tra­e­er­ne med di­ne ba­re na­e­ver. Du skal ha­ve fi­re tra­e­blok­ke, før du kan gå vi­de­re.

KOM I GANG

Når du har få­et fat i nog­le tra­e­blok­ke, må du for­vand­le dem til plan­ker ved hja­elp af craf­ting-va­er­k­tø­jet i din rygs­a­ek. Hver tra­e­blok bli­ver til fi­re tra­e­plan­ker, så du skal stå til­ba­ge med 16 plan­ker, når det­te trin er fa­er­digt.

Brug nu fi­re tra­e­plan­ker til at la­ve en ar­bejds­ba­enk, og brug der­ef­ter seks plan­ker til at la­ve i alt 12 pin­de.

Pla­cer din ar­bejds­ba­enk i spil­ver­de­nen, og brug den. Ved hja­elp af dens stør­re craf­ting-va­er­k­tøj, kan du nu la­ve en hak­ke, en øk­se og en spa­de (se op­skrif­ter­ne her på si­den).

Fra nu af kan du bru­ge øk­sen til at fa­el­de tra­e­er, spa­den til at gra­ve i sand, ler og jord og hak­ken til at ud­gra­ve sten. Det er smart at ind­sam­le ek­stra trae og sten for at kun­ne la­ve sten­va­er­k­tøj så hur­tigt som mu­ligt, men først har du brug for kul!

LAD DER KOM­ME LYS

Før det bli­ver mørkt, er du nødt til at la­ve en lyskil­de. Kig ef­ter ty­de­li­ge sten­for­ma­tio­ner el­ler små grot­ter – du har brug for kul, og kul er sjæl­dent ret langt væk.

Når du har fun­det kul, er det tid til at craf­te. Ét styk­ke kul og én pind bli­ver til fi­re fak­ler. Med fak­ler­ne kan du ly­se op i mør­ket og for­hin­dre mon­stre i at duk­ke op. Der­u­d­over kan du bru­ge fak­ler­ne til at mar­ke­re, hvor du al­le­re­de har væ­ret. Til at be­gyn­de med har du ik­ke brug for me­re end 20-30 fak­ler.

SØG DÆKNING

Nu mær­ker du må­ske, at mør­ket er ved at fal­de på. For­hå­bent­lig har du et godt la­ger af ek­stra blok­ke – skynd dig at brug dem til at la­ve en lil­le hyt­te af ler, bro­sten el­ler træ. Her kan du væ­re i sik­ker­hed om nat­ten, når mob­se­ne kom­mer frem.

Hvis du fø­ler dig mo­dig, er det ba­re om at la­ve dig et sværd og gå i krig, men den første nat an­be­fa­ler vi, at du spær­rer dig in­de, tæn­der et par fak­ler og ven­ter på dag­gry. Må­ske kan du la­ve no­get sten­værk­tøj, mens du ven­ter. El­ler hvad med at gra­ve en kæl­der til op­be­va­ring?

Du vil kun­ne hø­re fjen­der om­kring dig, men så læn­ge der ik­ke er hul i din fæst­ning, er du i sik­ker­hed. Når ly­de­ne stop­per, er det dag­gry, og du kan kom­me frit frem. Hur­ra!

DEN NÆSTE DAG

Til­lyk­ke, du over­le­ve­de den første nat! Men ud­for­drin­ger­ne er langt fra ov­re. Nu er det på ti­de at le­de ef­ter mad, byg­ge en ovn til at smel­te jern og be­gyn­de at gra­ve ef­ter fle­re mi­ne­ra­ler og blok­ke.

Men nu ved du, hvad det gæl­der om: Ar­bejd om da­gen, og be­skyt dig selv om nat­ten. Så er du klar til at over­le­ve i Sur­vi­val mo­de.

Du kom­mer til ver­den ale­ne– to­talt tom­ha­en­det Men du kan få en bonuski­ste til hja­elp! Plan­ker Tra­epin­de Tra­es­pa­de Sådan ser en ar­bejds­ba­enk ud Tra­e­hak­ke Tra­eøk­se

Det er let at fin­de kul i be­gyn­del­sen af spil­let Fak­ler ly­ser op i mør­ket og for­hin­drer mon­stre i at duk­ke op Mobs hær­ger om nat­ten Du over­le­ve­de den første nat! Det er ik­ke me­get, men det er et hjem Fak­ler Sten­hak­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.