AA­RON ROD­GERS OG PRES­SET I GRE­EN BAY

Ef­ter high school var de sto­re sko­ler ik­ke in­ter­es­se­re­de i ham, han blev for­bi­gå­et i top­pen af draf­ten, og han stod tre år i skyg­gen af Brett Fav­re. Men det er for­tid nu. I dag er Aa­ron Rod­gers de­fi­ni­tivt en af NFL'S stør­ste stjerner, men hvor stor?

NFL Magasinet - - Indhold - Tekst: Ja­cob Lil­lemo­se

Can­ton, Ohio, au­gust 2034. Selv den stjer­ne­be­sat­te nat­te­him­mel over Tom Ben­son Hall of Fa­me Sta­di­um sy­nes at hol­de vej­ret. I snart tre ti­mer har de me­re end 20.000 til­ste­de­væ­ren­de klap­pet og grint, hujet ek­sta­tisk og grædt dyb­t­føl­te glæ­de­stå­rer i an­er­ken­del­se af den grup­pe af ud­valg­te spil­le­re, som i år mod­ta­ger spor­tens stør­ste ære og ind­sæt­tes i Pro Foot­ball Hall of Fa­me. Men nu sti­ger stem­nin­gen umi­sken­de­ligt. Det er øje­blik­ke­ne in­den af­te­nens sid­ste indslag, og in­gen, fra for­re­ste til ba­ge­ste ræk­ke, er i tvivl om, at det­te ik­ke ba­re er af­te­nens høj­de­punkt, men og­så et helt sær­ligt ka­pi­tel i NFL'S hi­sto­rie, som nu skal skri­ves. For spil­le­ren som om lidt skal af­slø­re sin bu­ste og hol­de tak­ket­a­le er Aa­ron Char­les Rod­gers. Det er fem år si­den, at han trak sig til­ba­ge i en al­der af 45 år ef­ter 25 sæ­so­ner i liga­en som quar­ter­ba­ck for Gre­en Bay Pa­ck­ers med et væld af sta­ti­stik­ker og re­kor­der, som er bå­de ene­stå­en­de og ufat­te­li­ge, og ef­ter al sand­syn­lig­hed al­drig vil bli­ve over­gå­et. Han er den før­ste quar­ter­ba­ck til at spil­le så læn­ge, men det er alt an­det lige må­den, han spil­le­de på, helt til sid­ste kamp, som er det mest im­po­ne­ren­de, og som gør ham til en le­ven­de le­gen­de. ”La­di­es and gent­le­men, Pro Foot­ball Hall of Fa­mer Aa­ron Rod­gers.” Den bed­ste quar­ter­ba­ck no­gen­sin­de.

El­ler hvad? For vi skri­ver sta­dig kun 2018, og Rod­gers skal spil­le yder­li­ge­re 10 sæ­so- ner på al­ler­hø­je­ste ni­veau, hvis pro­fe­tien oven­for skal ha­ve en chan­ce for at gå i op­fyl­del­se. Ik­ke de­sto min­dre næv­nes han al­le­re­de nu igen og igen i dis­kus­sio­ner­ne om the G.O.A.T. (the gre­a­test of all ti­me). Om han en­der med at væ­re det, kan kun frem­ti­den vi­se. Men her, hvor han står for­an et su­per­hy­pet co­me­ba­ck ef­ter at et bræk­ket kra­ve­ben sa­bo­te­re­de hans 2017-sæ­son, og han ef­ter eget ud­sagn har ta­get hul på an­den halv­del af sin kar­ri­e­re, sy­nes det op­lagt at spør­ge til hans eli­te­sta­tus.

MOTIVERET AF TVIVLERE

Rod­gers’ Nfl-kar­ri­e­re er for­tæl­lin­gen om en indædt believer – og et lige så indædt konkurrencemenneske – som er motiveret af at modbevise si­ne tvivlere. Fra hans tv-trans­mit­te­re­de, ti­melan­ge, ven­te­tid i Gre­en Room un­der draf­ten i 2005 og hans ”upo­pu­læ­re” de­but som star­ter for Gre­en Bay Pa­ck­ers i 2008 i ly­set af Brett Fav­res krav om at ven­de til­ba­ge til han i 2014 be­ro­li­ge­de op­rør­te fans og skep­ti­ske jour­na­li­ster med et ”R-e-l-a-x”-man­tra og der­ef­ter vandt 11 ud af de næ­ste 13 kam­pe. Og selv­om han for længst har ce­men­te­ret sin eli­te­sta­tus, bli­ver han kamp ef­ter kamp, sæ­son ef­ter sæ­son, ved med at ud­for­dre for­vent­nin­ger så­vel som for­dom­me. Han de­di­ke­re­de en del af sin of­f­sea­son på at kon­fron­te­re sin egen frygt (for ha­jer og høj­der), ar­bej­der in­tenst på at per­fek­tio­ne­re selv de mind­ste de­tal­jer i al­le aspek­ter af sit spil, ta­ger må­l­ret­tet va­re på sin krop med yo­ga og spe­ci­al­de­sig­ne­de diæter, og i den pro­ces har han – det er al­le­re­de hæ­vet over en­hver tvivl – ta­get po­si­tio­nen og spor­ten til nye høj­der.

RE­KORD­HØ­JE TAL

Én ting er Rod­gers' sta­ti­stik. De er i en liga for sig selv. Og­så selv­om man tæl­ler hans tre sæ­so­ner (2005-07) som ba­ck-up for Brett Fav­re med. Af de QB'S der har ka­stet me­re end 1.500 gan­ge, er han den ene­ste med en pas­ser rat­ing på over 100. (103.8 mod Rus­sell Wil­sons 98.8 på an­den­plad­sen og Tom Bra­dys 97.6 på tred­je­plad­sen. Hvis man kun reg­ner fra 2008-sæ­so­nen, da han blev star­ter, er den 104.2). Drew Bre­es har sta­dig flest sæ­so­ner (7 mod Rod­gers’ 6) og Tom Brady flest kam­pe (118 mod Rod­gers’ 80) med en pas­ser rat­ing over 100, men Bre­es har og­så spil­let fi­re sæ­so­ner me­re, og

ROD­GERS’ NFL-KAR­RI­E­RE ER FOR­TÆL­LIN­GEN OM EN INDÆDT BELIEVER – OG ET LIGE SÅ INDÆDT KONKURRENCEMENNESKE – SOM ER MOTIVERET AF AT MODBEVISE SI­NE TVIVLERE.

pro­cent­vis i for­hold til an­tal spil­le­de kam­pe er Rod­gers og­så me­re end seks po­int bed­re end Brady (53,7 mod 46,6). Rod­gers' pas­ser rat­ing-re­kord er med an­dre ord ek­stra­or­di­nær, hvil­ket vi­ser sig på fle­re pa­ra­me­tre. Som den ene­ste QB har han i seks sæ­so­ner i træk haft en pas­ser rat­ing på over 100 (2009-14). In­gen an­den QB har haft me­re end fi­re. På hjem­me­ba­ne er hans pas­ser rat­ing 109.2, på ude­ba­ne 98.7 og alt­så kun 0.1 un­der Wil­sons, mens den i tab­te kam­pe er 85.9, hvil­ket sva­rer til en sam­let 31.-plads og kun 0.1 un­der Fav­res sam­le­de pas­ser rat­ing. På third down er den he­le 107.4 (Bra­dys er 94.5). Og han hol­der og­så re­kor­den for den hø­je­ste pas­ser rat­ing over en sæ­son med 122.5 i 2011 (her er Peyton Man­ning på an­den­plad­sen med 121.1 og Brady på fjer­de­plad­sen med 117.1). I sam­me sæ­son sat­te han re­kord med 13 kam­pe med en pas­ser rat­ing over 100, 12 over hund­re­de 110 samt fi­re over 140 (sidst­nævn­te er dog delt med Tom Brady, Ro­ger Stau­bach og Ja­cky Lee).

Frem for alt er dis­se tal ud­tryk for, at Rod­gers er kon­si­stent i sit hø­je ni­veau. En kva­li­tet – ”sustai­ned gre­at­ness”, med hans egen for­mu­le­ring – han selv næv­ner som det al­ler­vig­tig­ste for hans fort­sat­te mo­ti­va­tion. Der er QB'S, som spil­ler én ma­ge­løs sæ­son for så at fl­op­pe den næ­ste. Der er QB'S, som kom­mer ind i liga­en med be­røm­met ta­lent, men al­drig for­mår at ud­vik­le det. Rod­gers der­i­mod har over me­re end 10 sæ­so­ner vist, at han ik­ke ba­re kan hol­de det hø­je ni­veau, men og­så hæ­ve det, og det er nok det mest over­be­vi­sen­de ar­gu­ment for, at han kan fort­sæt­te med det i lang tid frem­over. Helt til 2028, må­ske.

IN­TER­CEP­TIONS – IK­KE ROD­GERS

En af Rod­gers’ mest do­mi­ne­ren­de re­kor­der er hans TD/INT ra­tio på 4,01 (313/78). Af an­dre QB'S er kun Tom Brady med 3,05 over 3, og yder­li­ge­re kun Wil­son over 2.4, mens Brett Fav­re er på 1.51 (508/336). Han er den ene­ste QB, som i en sæ­son har ka­stet me­re end 40 TD'S og un­der syv in­ter­cep­tions. To gan­ge end­da: 45/6 i 2011 og 40/7 i 2016. På Gre­en Bay Pa­ck­ers’ hjem­me­ba­ne, Lam­beau Fi­eld, ka­ste­de han i pe­ri­o­den 2012-2015 492 gan­ge og 44 TD uden en ene­ste INT. Ik­ke over­ra­sken­de har han og­så den la­ve­ste Pas­sing In­ter­cep­tion Per­cen­ta­ge med 1.59 (Tom Brady føl­ger ef­ter med 1.82). Sid­ste sæ­son stød­te han Peyton Man­ning af tro­nen som den hur­tig­ste QB til at ka­ste 300 TD'S. Rod­gers gjor­de det på 4.742 for­søg mod Man­nings 5.306. Og han var der­u­d­over den før­ste til at gø­re det med un­der 100 INTS (Brady hav­de 115 INTS da han gjor­de det).

Det er re­kor­der, som vid­ner om Rod­gers’ kom­pro­mis­lø­se de­ter­mi­na­tion til at eli­mi­ne­re fejl i sit spil og den ex­cep­tio­nel­le præ­ci­sion og ti­m­ing, det har ført til. Og det vel at mær­ke en præ­ci­sion og ti­m­ing, som han bå­de har, når han står i ”lom­men”, og når han lø­ber ud af den. Tænk blot på ka­stet til TE Ja­red Cook mod Dal­las Cow­boys i Di­vi­sio­nal Ro­und i 2016. Med 17 se­kun­der til­ba­ge – og stil­lin­gen 31-31 – scram­b­ler Rod­gers ad to om­gan­ge til sin ven­stre si­de, in­den han sen­der en 35-yard spiral

af et kast af­sted. Cook gri­ber den på si­de­linj­en og sæt­ter Pa­ck­ers op til det vin­den­de fi­eld go­al med tre se­kun­der til­ba­ge.

”Un­be­lie­vab­le! Un­be­lie­vab­le!”, som Nbc-kom­men­ta­to­rer­ne Al Mi­cha­els og Cris Coll­in­sworth ud­brød.

ZEN-ME­STER

En min­dre pre­sti­ge­fuld og let­te­re kuri­øs re­kord er, at han har ka­stet 12 TD på spil hvor mod­stan­de­rens for­svar har be­gå­et pre-snap fouls. In­gen an­den QB har ka­stet me­re end fi­re. Re­kor­den si­ger no­get om Rod­gers’ ene­stå­en­de spil­for­stå­el­se og om, hvor­dan han ind­gå­en­de har stu­de­ret og fo­ku­se­ret på pre-snap re­ads, og de for­de­le, han kan få af dem. Of­te lov­pri­ses QB'S at­le­ti­ske kva­li­te­ter, de­res armstyr­ke og hur­tig­hed, og dem har Rod­gers til over­mål, men han har som in­gen an­den de­mon­stre­ret, at de ”in­tel­lek­tu­el­le” kva­li­te­ter er lige så vig­ti­ge, hvis ik­ke vig­ti­ge­re. Selv be­skri­ver han det med en art 'Ma­trix'-re­fe­ren­ce som, at han får spil­let til at gå lang­somt og træ­der ind i en zo­ne, hvor han som en an­den Zen-me­ster kan se spil­let me­re klart og hand­le me­re for­ud­se­en­de. I den sam­men­hæng er det må­ske ik­ke over­ra­sken­de, at Rod­gers – en er­klæ­ret spi­ri­tu­el per­son – i den­ne of­f­sea­son mød­tes med Da­lai La­ma un­der en hu­ma­ni­tær mis­sion i In­di­en (og ved sam­me an­led­ning kon­ver­te­re­de Hans Højhed til Pa­ck­ers-fan).

UMÅLELIG STORHED

Mø­det med Da­lai La­ma si­ger no­get om, at

gre­at­ness for Rod­gers ik­ke skal gø­res op i sta­ti­sti­ske re­kor­der ale­ne. Tag ik­ke fejl, re­kor­der­ne be­ty­der me­get for Rod­gers, ik­ke mindst i for­hold til at modbevise tviv­ler­ne og vin­de fle­re Su­per Bowls, men hans fo­re­stil­ling om en suc­ces­fuld kar­ri­e­re hand­ler om me­re end det, der kan må­les. Ef­ter at ha­ve vun­det Su­per Bowl XVL sag­de han ef­ter si­gen­de til sin mor, at hans ul­ti­ma­ti­ve mål nu ik­ke læn­ge­re var at bli­ve hu­sket som en af de bed­ste quar­ter­ba­cks no­gen­sin­de, men at bli­ve hu­sket som en af de bed­ste mænd i spor­ten. Et per­spek­tiv på sin kar­ri­e­re, Rod­gers gen­tog på en af trai­ning camps før­ste da­ge i et in­ter­view med tid­li­ge­re Pa­ck­ers WR Ja­mes Jo­nes på NFL Network. Her for­mu­le­re­de han det som et øn­ske om at bli­ve hu­sket som en god hold­kam­me­rat og for de re­la­tio­ner, han knyt­te­de bå­de på og uden for ba­nen i kraft af sin per­son og pro­fes­sio­na­lis­me. Og et per­spek­tiv, som og­så kom­mer til ud­tryk ved, at han er en stærk for­ta­ler for fair og frie ret­tig­he­der i NFL og ak­tiv i fle­re vel­gø­ren­heds­for­mål, fx MACC Fund, som hjæl­per kræftram­te børn. Et an­det me­re prin­ci­pi­elt el­ler ide­a­li­stisk aspekt af sit ef­ter­mæ­le, som Rod­gers eks- pli­cit er op­ta­get af, er at væ­re ”Pa­ck­er for li­fe”. At spil­le den sam­me klub he­le kar­ri­e­ren li­ge­som Ko­be Byrant (LA La­kers) og De­rek Je­ter (NY Yan­ke­es). Til trods for en op­vækst un­der Ca­li­for­ni­ens sol (med til­hø­ren­de barn­dom­søn­ske om at spil­le for San Fran­ci­sco 49ers – hol­det som ik­ke tog ham som num­mer 1 i draf­ten), og at han ik­ke spi­ser mæl­ke­pro­duk­ter, har han om­fav­net li­vet i The Dairy Sta­te som sit an­det hjem med stor en­tu­si­as­me og lov­pris­ning. Et til­hørs­for­hold, han ce­men­te­re­de tid­li­ge­re i år, da han blev me­de­jer af sta­tens Nba-hold, Milwaukee Bucks. I øv­rigt no­get in­gen an­den Nfl-spil­ler har gjort.

ROD­GERS VS. BRADY

Men selv­om dis­se aspek­ter tæl­ler uen­de­ligt me­get for Rod­gers selv, næv­nes de sjæl­dent når eks­per­ter og jour­na­li­ster dis­ku­te­rer om han er – kan bli­ve – den bed­ste QB no­gen­sin­de.

Det er en dis­kus­sion, som kan til­gås på fle­re må­der. Hvem vil man helst ha­ve som star­ter? Hvem vil man helst ha­ve i crunch ti­me? Hvem kan la­ve de svæ­re­ste kast? Hvem er den bed­ste le­der? Når de spørgs­mål stil­les, sam­men­lig­nes Rod­gers of­te med Tom Brady, Peyton Man­ning og Drew Bre­es. Brady har fem Su­per Bowl-rin­ge, Man­ning to samt fi­re Mvp-tit­ler, mens Bre­es har ka­stet for fle­re yards (end­nu i hvert fald). Sam­men­lig­nin­ger­ne er nær­lig­gen­de og re­le­van­te. Der er ar­gu­men­ter for, at Rod­gers er bed­re end al­le tre, li­ge­som der er ar­gu­men­ter for, at al­le tre er bed­re end Rod­gers. Men hvad hvis Rod­gers fort­sæt­ter med at ud­vik­le sit spil og spil­ler yder­li­ge­re 10 sæ­so­ner med tal­ri­ge re­kord­s­æt­ten­de sta­ti­stik­ker og magi­ske øje­blik­ke af nær­mest myto­lo­gisk ka­rak­ter? Vil han så ut­ve­ty­digt væ­re den bed­ste no­gen­sin­de? Det kan kun ti­den vi­se.

Her in­den 2018-sæ­so­nen er det ud­slags­gi­ven­de ar­gu­ment imod Rod­gers som the G.O.A.T. an­tal­let af Su­per Bowl-rin­ge. Ind­til vi­de­re har han kun vun­det én, og man­ge me­ner, at det ik­ke er nok, især ik­ke i for­hold til Bra­dys fem. Bra­dys præ­sta­tio­ner er en sand magt­de­mon­stra­tion, og få tror på, at Rod­gers – el­ler no­gen an­den – kom­mer til at over­gå ham i den ka­te­go­ri. Men Brady har og­så gen­nem fle­re sæ­so­ner væ­ret be­ri­get med langt bed­re for­svar end Rod­gers, og det er no­get, som gør en for­skel i play­of­fs. Rod­gers har tabt tre slut­spilskam­pe på af­gø­ren­de fejl af for­sva­ret el­ler spe­ci­al teams. Det er dog ik­ke en und­skyld­ning for Rod­gers, og da slet ik­ke en han selv bru­ger. Han ved godt, at Brady har sat en stan­dard, som er uom­gæn­ge­lig, hvad an­går at væ­re den bed­ste QB no­gen­sin­de.

ET HI­STO­RISK MØ­DE

Rod­gers har ud­trykt respekt og stor be­un­dring for Brady (no­get der er gen­si­digt og har ud­vik­let sig til et ven­skab uden for ba­nen). Han har især ladet sig in­spi­re­re af Bra­dys stren­ge træ­nings­ru­ti­ner og di­sci­pli­ne­re­de diæt i for­hold til at ta­ge va­re på sin krop, så han bå­de fy­sisk og men­talt er i stand til at for­sæt­te med at spil­le til en høj al­der. Ne­top der­for imø­de­ses kam­pen mel­lem Rod­gers og Brady på Gil­let­te Sta­di­um i den kom­men­de sæ­son – den an­den og må­ske sid­ste mel­lem dem – og­så med så stor spæn­ding. Det er ik­ke den kamp, som kom­mer til at af­gø­re, om Rod­gers er den bed­ste QB no­gen­sin­de. Men li­ge­som be­tyd­nin­gen af, at Rod­gers ef­ter to ne­der­lag til Fav­re i 2009-sæ­so­nen vandt to gan­ge over ham i 2010-sæ­so­nen ik­ke kan over­vur­de­res i sam­men­lig­nin­gen mel­lem de to, så er den sym­bol­ske vær­di i at træk­ke sig sej­r­rigt ud af den­ne kamp monu­men­tal. Det er det ek­stre­me konkurrencemenneske og stu­dent of the ga­me Rod­gers fuldt be­vidst om. Han ved, at det er kam­pe som den, der går over i historiebøgerne og for­mer den for­tæl­ling om de bed­ste i NFL, som skri­ves i Can­ton.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.