TRADES OG LØNLOFTET HAR ÆNDRET NFL

TE­STER TRANS­FER­MAR­KE­DET

NFL Magasinet - - Indhold - Tekst: Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

LOS AN­GE­LES RAMS og CLE­VELAND BROWNS var med til at sæt­te over­lig­ge­ren på tra­de­mar­ke­det i 2018, og sid­ste år la­ve­de Cle­veland Browns en ren Nba-han­del, da man åd de 16 mil­li­o­ner dol­lar, der var til­ba­ge i ga­ran­te­re­de pen­ge på Brock Oswei­lers kon­trakt, mod at Browns fik et 2. run­de­valg af Hou­ston Te­xans. Nfl-ma­ga­si­net un­der­sø­ger, om de 32 hold så småt er ved at smi­de for­skræk­kel­sen for at tra­de spil­le­re, og hvor­dan ud­sig­ter­ne for tra­de­mar­ke­det er i de kom­men­de år.

HBO'S repor­ta­ge­se­rie 'Hard Kno­cks' har i år haft de­res ka­me­ra­er og dro­ner in­den for hos Cle­veland Browns og de­res spil­le­re, træ­ne­re og le­de­re i trai­ning camp i juli og au­gust.

An­det af­snit af årets ud­ga­ve be­gynd­te hjem­me hos re­cei­ve­ren Corey Co­le­man, der vi­ste nog­le af si­ne 1000 sne­a­kers frem. Der­ef­ter klip­pe­de man til Co­le­man, der spil­le­de ræd­sels­fuldt i træ­ning, og som der­ef­ter var in­de på He­ad Co­ach Hue Ja­ck­sons kon­tor, hvor han bad om at bli­ve tra­det, hvis han skul­le fort­sæt­te med at træ­ne med ba­ck­up-spil­ler­ne.

I næ­ste klip røg Co­le­man, draf­tet som num­mer 15 i 1. run­de i 2016, til Buf­fa­lo Bills for et 7. run­de-valg i 2020, hvil­ket, som en spil­ler be­mær­ke­de det umid­del­bart ef­ter i det kraft­ful­de af­snit af 'Hard Kno­cks', var stort set det sam­me som at bli­ve bedt om at skri­de.

Den slags trades er ik­ke usæd­van­li­ge, det på­fal­den­de her var at se, hvor kon­se­kvent GM Jo­hn Dor­sey smed en spil­ler, hans for­gæn­ger hav­de in­ve­ste­ret så me­get i, for så lidt.

Til gen­gæld har der væ­ret en ræk­ke trades i år, sid­ste år og til­ba­ge i 2016, der gi­ver en for­nem­mel­se af, at tra­de­mar­ke­det i NFL er ved at løs­ne op og kan få mærk­bart stør­re ef­fekt på styr­ke­for­hol­det i liga­en end tid­li­ge­re.

DE MAR­KAN­TE TRADES

Det er in­tet til­fæl­de, at vi i den­ne ar­ti­kel ta­ger Cle­veland Browns op først, for de er med de­res 'Mo­ney­ball'-in­spi­re­re­de an­sæt­tel­ser af Paul Depo­des­ta som Chief Stra­te­gy Of­fi­cer i 2016 og den samt­li­ge kon­trakt til Sas­hi Brown, der holdt to år som GM og sam­le­de et bjerg af draft pi­cks til Browns, det hold, der er ty­de­ligst in­spi­re­ret af den langt me­re frie til­gang til trades i ba­se­ball og ba­sket­ball.

I marts tra­de­de Cle­veland sig til re­cei­ver-stjer­nen Jar­vis Lan­dry samt en an­stæn­dig QB og dyg­tig le­der og kul­tur­bæ­rer i Tyrod Tay­l­or, der for­ven­tes at gi­ve of­fen­se og 1. val­get i draf­ten Ba­ker May­fi­eld et løft på og uden for ba­nen, ind­til May­fi­eld er klar til at over­ta­ge job­bet. Browns fik no­get draft­ka­pi­tal til­ba­ge ved at sen­de hårdt­prø­ve­de Des­ho­ne Kizer til Gre­en Bay som ba­ck­up for Aa­ron Rod­gers, mens man fik et godt draft-pi­ck og en brug­bar sa­fe­ty til li­neup i form af Da­ma­rious Ran­dall.

Los An­ge­les Rams var og­så ag­gres­si­ve med en stor han­del for en af liga­ens dyg­tig­ste re­cei­ve­re, Bran­din Cooks fra New Eng­land Pa­tri­ots, samt to stjer­ne-cor­ner­ba­cks i form af Aqib Ta­lib fra Den­ver og Marcus Pe­ters fra Kansas Ci­ty, mens DE Ro­bert Qu­inn blev tra­det til Mi­a­mi. Det er hand­ler, der i høj grad min­der om det, Eag­les og Jagu­ars fo­re­tog sid­ste år – det kom­mer vi ind på se­ne­re.

Alex Smith's tra­de fra Kansas Ci­ty til Was­hin­g­ton ef­ter Kirk Cou­sins' me­ga-af­ta­le med Min­neso­ta Vikings i free agen­cy var og­så be­mær­kel­ses­vær­dig, mens vi i 2017 så Tom Bra­dys kron­prins Jim­my Ga­rop­po­lo ry­ge til San Fran­ci­sco for et 2. run­de-valg, Jay Ajayi og Ro­nald Dar­by skif­te til Eag­les og Jets og Bills be­ta­le dyrt på re­cei­ver-po­si­tio­nen for hen­holds­vis Jer­mai­ne Kear­se og Kel­vin Benja­min.

Den helt sto­re af­ta­le kom dog i Cle­veland, hvor man i ren Nba-stil tra­de­de sig til Hou­stons QB Brock Oswei­ler, der hav­de 16 mil­li­o­ner dol­lar ga­ran­te­ret til­ba­ge på sin af­ta­le.

Det be­mær­kel­ses­vær­di­ge var, at Browns fik et 2. run­de-valg oven i af­ta­len ud over Oswei­ler, der hav­de væ­ret vold­somt om­bej­let i free agen­cy i 2016 og få­et den sto­re af­ta­le i Hou­ston i ste­det for at bli­ve som Peyton Man­nings arv­ta­ger i Den­ver.

1. sep­tem­ber 2017 cut­te­de Browns så Oswei­ler, som man al­drig for al­vor hav­de tænkt sig at bru­ge. Browns hav­de en­dog rig­tig man­ge pen­ge til­ba­ge i frirum un­der salary cap i 2017, og dem be­nyt­te­de man så i en han­del, hvor man re­elt køb­te et 2. run­de-valg for de 16 mil­li­o­ner dol­lar, man var for­plig­tet til be­ta­le Brock Oswei­ler, der der­ef­ter ryk­ke­de hjem til Den­ver på en lil­le kon­trakt for at gen­star­te en kuld­sej­let kar­ri­e­re.

Det min­der me­get om no­get, man ser i NBA, hvor hold med plads un­der salary cap kø­ber go­de tra­de pi­cks ved at æde an­dre holds kon­trak­ter med spil­le­re, de på­gæl­den­de hold ik­ke læn­ge­re vil bru­ge, og hvor dår­li­ge hold tan­ker, det vil si­ge sæl­ger de­res bed­ste spil­le­re for draft-pi­cks, hvis ud­sig­ten for den ak­tu­el­le og den næ­ste sæ­son al­li­ge­vel er at lig­ge i bun­den.

”'Tanking' er et be­skidt ord. In­gen hol­de­jer kan åbent er­ken­de, at han to­le­re­rer det, sam­ti­dig med at han ta­ger fuld pris fra kun­der­ne. Men det er i bund og grund det, hold gør, når de er vil­li­ge til at bli­ve mar­kant dår­li­ge­re på kort sigt,” sag­de en ano­nym team of­fi­ci­al til ESPN'S jour­na­list Ke­vin Sei­fert i en ar­ti­kel fra sep­tem­ber 2017, få da­ge ef­ter at Cle­veland Browns hav­de cut­tet Brock Oswei­ler.

HI­STO­RISK FÅ TRADES

Trades er na­tur­lig­vis ik­ke no­get nyt i NFL, men mæng­den af hand­ler og fle­re holds brug af draft pi­cks til at hand­le sig til spil­le­re, der kan hjæl­pe med at vin­de her og nu, væk­ker al­li­ge­vel op­sigt.

Hi­sto­risk har Nfl-hold ik­ke væ­ret me­get for at tra­de spil­le­re, og det er der fle­re år­sa­ger til.

Man­ge po­ten­ti­el­le hand­ler er al­drig ble­vet til me­re end forbipasserende tan­ker, for­di spil­le­res kon­trak­ter og NFL'S salary cap of­te gør trades uattraktive for især det sælgende hold.

Når et hold tra­der en spil­ler væk, sva­rer det i for­hold til salary cap til, at man cut­ter en spil­ler. Der­med skal man i den ef­ter­føl­gen­de sæ­son bø­de for de gu­a­ran­te­es, der var til­ba­ge på spil­le­rens kon­trakt, så­kald­te 'de­ad mo­ney', selv­om det ik­ke er det sælgende hold, der be­ta­ler spil­le­rens løn, men der­i­mod det kø­ben­de hold, hvor spil­le­ren nu er på kon­trakt.

Er­go skal man ha­ve en kom­bi­na­tion af plads un­der salary cap og vil­je til at til­pas­se de øv­ri­ge kon­trak­ter på ro­ster og frem­ti­di­ge hand­ler til, at man dis­se pen­ge skal med­reg­nes i salary cap i det kom­men­de år, og det gør især trades af spil­le­re med fle­re år til­ba­ge på kon­trak­ten og sto­re gu­a­ran­te­es nær­mest prak­tisk umu­li­ge. Det kræ­ver i hvert fald mod og plads un­der salary cap på

MAN­GE PO­TEN­TI­EL­LE HAND­LER ER AL­DRIG BLE­VET TIL ME­RE END FORBIPASSERENDE TAN­KER, FOR­DI SPIL­LE­RES KON­TRAK­TER OG NFL'S SALARY CAP OF­TE GØR TRADES UATTRAKTIVE FOR ISÆR DET SÆLGENDE HOLD.

den må­de at op­gi­ve en spil­ler, man har in­ve­ste­ret man­ge pen­ge i, og som man på sin vis lige så godt kan be­hol­de og få det bed­ste ud af, når man nu al­li­ge­vel er tvun­get til at be­ta­le for ham.

Et sy­stem med ud­de­ling af ek­stra draft pi­cks i slut­nin­gen af 3. run­de til hold, der mi­ster fle­re dy­re spil­le­re i free agen­cy, end man sig­ner, gør og­så trades min­dre ren­tab­le, for hvor­for skal man tra­de en for­nuf­tig spil­ler væk og må­ske al­li­ge­vel ta­be en mas­se pen­ge i de­ad mo­ney på næ­ste års salary cap, når man kan la­de spil­le­ren smut­te i free agen­cy og der­med styr­ke hol­dets kan­di­da­tur til at få foræ­ret et 'gra­tis' 3. run­de-pi­ck?

Sidst men ik­ke mindst har NFL og ik­ke mindst hol­de­je­re og Ge­ne­ral Ma­na­gers væ­ret kon­ser­va­ti­ve og på­pas­se­li­ge med trades. Li­ge­som det ind­til for ny­lig var gængs vis­dom, at man nær­mest kun kun­ne øde­læg­ge et hold ved at hen­te dy­re spil­le­re i free agen­cy, har po­ten­ti­el­le kø­be­re i trades væ­re be­kym­re­de for, om spil­le­ren nu og­så pas­se­de ind, og om ik­ke det var for dyrt at sæl­ge ud af frem­ti­den ved at af­gi­ve draft pi­cks, mens po­ten­ti­el­le sæl­ge­re jo ri­si­ke­rer bå­de at ta­be kam­pe og bli­ve ud­stil­let som dår­li­ge til de­res job, hvis en spil­ler, man har tra­det væk, tri­ves og må­ske end­da er med til at vin­de over én. Så har sport­s­di­rek­tø­rer i eu­ro­pæ­isk fod­bold det let­te­re, når man kan sæl­ge spil­le­re til an­dre liga­er, hvor man kun und­ta­gel­ses­vis ri­si­ke­rer at mø­de den solg­te spil­ler igen.

DE UN­GE OG DE MO­DI­GE TROD­SER KONVENTIONERNE

Men no­get er der sket trods for­hin­drin­ger­ne.

Phila­delp­hia Eag­les' trades i 2017, hvor de op­gra­de­re­de lø­be­spil­let med Jay Ajayi og fik en so­lid li­ne­ba­ck­er i Ro­nald Dar­by, var sam­men med mo­di­ge hand­ler i free agen­cy en af ho­ved­for­kla­rin­ger­ne på den me­get over­ra­sken­de Su­per Bowl-tri­umf, vil mu­lig­vis væ­re med til at pu­ste til tra­de-vil­lig­he­den, for­di an­dre hold kan se, at man med de rig­ti­ge, gen­nemtænk­te hand­ler kan styr­ke sit hold. Her hjæl­per det, at klo­ge, in­nova­ti­ve hold med da­ta og langt bed­re ana­ly­se af sta­ti­stik kan væ­re me­re sik­re end tid­li­ge­re på, om en spil­ler pas­ser til hol­dets stil og med hold­kam­me­ra­ter­ne.

Fle­re yn­gre GM'S, som Eag­les' Howie Ro­se­man og før­nævn­te Sas­hi Brown i Cle­veland, skub­ber og­så på for at gø­re op med tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ners kon­ser­va­tis­me og læ­ren fra ek­sem­pel­vis NBA og da­ta­a­na­ly­se, og så har ram­mer­ne om­kring Nfl-hol­de­ne og de­res øko­no­mi og­så be­ty­det no­get.

Som man kan se på gra­fen på dis­se si­der, er salary cap i NFL ste­get med 47 pro­cent si­den 2011. Det gi­ver bed­re plads end tid­li­ge­re til at hol­de på dy­re stjerner og til et par ek­stra spil­le­re, man har hen­tet på dy­re kon­trak­ter via trades og især free agen­cy.

Det gi­ver bed­re plads un­der salary cap til, at man kan ud­nyt­te en god år­gang spil­le­re, man kan se et play­off-po­ten­ti­a­le i i de kom­men­de to-tre sæ­so­ner, og til­knyt­te spil­le­re via trades. Det gjor­de Phila­delp­hia med størst mu­lig suc­ces i 2017, og med fle­re an­dre vig­ti­ge moves i 2016, og bå­de Los An­ge­les Rams og Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars har væ­ret ak­ti­ve i år og sid­ste år, for­di man kan se, at man har for­svar på Su­per Bowl-ni­veau og ind­til fle­re spil­le­re på of­fen­se, der og­så kan spil­le med i play­of­fs. Man kan mo­re sig over Bla­ke Bort­les, hans åben­ly­se mang­ler i ka­ste­spil­let og Ja­ck­son­vil­les mysti­ske for­læn­gel­se af hans kon­trakt i ste­det for at for­føl­ge en af de re­la­tivt man­ge go­de quar­ter­ba­cks, der var på mar­ke­det i år, men Ja­ck­son­vil­le var kun nog­le me­re mo­di­ge play-kald i 2. halv­leg fra at vin­de over et pres­set New Eng­land Pa­tri­ots i AFC Con­fe­ren­ce-fi­na­len i ja­nu­ar.

I år er det ind­til vi­de­re Los An­ge­les Rams, der med en ren drøm­me-duo på cor­ner­ba­ck i form af Marcus Pe­ters og Aqib Ta­lib sat­ser på at vin­de Su­per Bowl i år ef­ter de­butant-hc Se­an Mcvay og den un­ge quar­ter­ba­ck Ja­red Gof­fs subli­me 2017, hvor Rams på beg­ge si­der af bol­den var et af de al­ler­fe­de­ste hold at se, og svæ­re­ste at spil­le mod.

Sidst men ik­ke mindst vir­ker det og­så til, at en del hold i NFL er be­gynd­te at vær­di­sæt­te draft-pi­cks an­der­le­des end tid­li­ge­re.

Draf­ten har hi­sto­risk væ­ret nær­mest hel­lig på man­ge hold og set som det ene­ste sted, hvor man kun­ne byg­ge et frem­ti­digt Su­per Bowl-hold, hvis man nu ba­re ram­te de pi­cks rig­tigt.

Med den me­re sy­ste­ma­ti­ske – no­gen vil si­ge op­ly­ste - til­gang til da­ta og ana­ly­se, og ik­ke mindst med de ek­stra mid­ler, man har til kon­trak­ter til ve­te­ra­ner og stjerner uden at ram­me salary cap, er det til­sy­ne­la­den­de gå­et op for fle­re hold end blot New Eng­land Pa­tri­ots, hvor Bill Be­li­chi­ck i åre­vis har tra­det draft pi­cks uden at ryste det mind­ste på hån­den, at draf­ten ik­ke er hel­lig.

På trods af de man­ge res­sour­cer, hol­de­ne bru­ger på at scou­te og ana­ly­se­re po­ten­ti­el­le draft pi­cks, er der sta­dig man­ge for­bi­e­re, og der vir­ker det til at væ­re gå­et op for ad­skil­li­ge hold, at man, med grun­dig og nøg­tern ana­ly­se, fak­tisk gør en bed­re han­del ved at kø­be en stjer­ne, man præ­cis ken­der ni­veau­et for i NFL, for et draft pi­ck, som man kun­ne bru­ge på en ung spil­ler, man re­elt ik­ke aner, om er den nye Rus­sell Wil­son el­ler Jo­hn­ny Man­zi­el.

DE KOM­MEN­DE SÆ­SO­NER

Op til de­ad­li­ne på det­te ma­ga­sin i tre uge af au­gust føg det som van­ligt med tra­de-ryg­ter, og ind­til tra­de-de­ad­li­ne 30. ok­to­ber er der god grund til at føl­ge med i, hvem der tør gå ef­ter de sid­ste brik­ker til et 2018-at­ten­tat på Su­per Bowl, og hvem der væl­ger at 'tan­ke' og for­sø­ger at sæl­ge de­res al­dren­de stjerner for frem­ti­di­ge tra­de pi­cks.

Det lig­ger dog ik­ke lige for, at man i sam­me grad som i NBA ser hold tra­de de­res al­ler­stør­ste stjerner – det er end­nu svært at se Todd Gur­ley, Rus­sell Wil­son el­ler De­an­dre Hopkins bli­ver tra­det, mens de­res bed­ste sæ­so­ner sand­syn­lig­vis lig­ger for­an dem.

Der­til er hand­ler med tra­de pi­cks og den vold­som­me øko­no­mi­ske straf, de­ad mo­ney til et sælgende hold er, for sto­re for­hin­drin­ger sam­men med det simp­le fak­tum, at der nær­mest ik­ke er no­gen kom­pen­sa­tion, der kan op­ve­je at mi­ste nog­le af de bed­ste spil­le­re i liga­en. Det vil­le im­mer­væk væ­re nem­me­re, hvis det li­ge­som i fod­bold var mu­ligt at få 1,65 mil­li­ar­der kro­ner, som FC Bar­ce­lo­na fik af Pa­ris Saint-ger­main for Ney­mar, men det er ik­ke mu­ligt og næp­pe hel­ler tæt på.

No­get, der kan ryk­ke ved mu­lig­he­der­ne og åb­ne for trades, er de æn­drin­ger, der kan kom­me med en ny overenskomst, CBA, som se­ne­st skal på plads ved ud­løb på den ek­si­ste­ren­de af­ta­le i 2021.

Spil­ler­ne og de­res fag­for­e­ning NFLPA vil ger­ne ha­ve et op­gør med NFL'S hår­de salary cap, der læg­ger ben­hår­de be­græns­nin­ger på hol­de­nes for­brug, her­un­der som be­skre­vet i for­bin­del­se med trades, sam­ti­dig med at NFLPA med højlydt støt­te fra en ræk­ke at liga­ens stør­ste stjerner som Odell Beck­ham og Rus­sell Okung læg­ger op til, at en langt stør­re an­del af spil­le­rens kon­trak­ter skal væ­re ga­ran­te­ret.

Det er ra­tio­nelt at for­ven­te, at kon­cep­tet om de­ad mo­ney i for­hold til et salary cap vil bli­ve de­sig­net, så hold bli­ver straf­fet min­dre end i dag for at tra­de en spil­ler, hvis salary cap bli­ver me­re flek­si­belt, som det for ek­sem­pel er i dag i NBA, og især, hvis en stør­re del af spil­ler­nes kon­trak­ter bli­ver ga­ran­te­ret. Så vil det nok væ­re nød­ven­digt at løs­ne be­reg­nin­gen og sel­ve kon­cep­tet de­ad mo­ney, så man ik­ke bin­der hol­de­ne fuld- stæn­dig til ek­si­ste­ren­de kon­trak­ter, og her kun­ne reg­ler, der gør trades let­te­re, væ­re en må­de at hjæl­pe bå­de hold og spil­le­re.

Ind­til da må vi nø­jes med spændt at føl­ge, om bal­la­de­ma­ge­ren Marcus Pe­ters og al­dren­de Aqib Ta­lib kan skub­be Rams det sid­ste styk­ke til en Su­per Bowl, og om Cle­veland Browns' man­ge mar­kan­te hand­ler gi­ver den sto­re opblom­string, he­le le­del­sen har sat de­res stil­lin­ger ind på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.