SPILTIPS

NFL Magasinet - - Indhold -

PA­TRI­OTS vin­der AFC Od­ds 3,2 hos Uni­bet

I de sid­ste ni år har New Eng­land Pa­tri­ots vun­det AFC East. I tre af de sid­ste fi­re år har hol­det vun­det he­le AFC og sik­ret sig en plads i Su­per Bowl. AFC East ser på pa­pi­ret hi­sto­risk dår­lig ud, hvor New York Jets, Buf­fa­lo Bills og Mi­a­mi Dolp­hins al­le er i gang med at byg­ge op på ny. Dolp­hins kan må­ske ha­ve lidt for­håb­nin­ger om at true, for­di de har en er­fa­ren quar­ter­ba­ck, de hå­ber, er fran­chi­se-ma­te­ri­a­le, men han har haft ska­despro­ble­mer, og når alt kom­mer til alt, er der in­gen tvivl om, at Dolp­hins ik­ke kan true Pa­tri­ots. De vin­der AFC East igen og boo­k­er for­ment­lig og­så en hjem­me­ba­ne­for­del det me­ste af play­of­fs, for­di hol­det er i en ”nem” di­vi­sion, og for­di hol­det har Tom Brady bag cen­ter. Læg der­til, at AFC fak­tisk ik­ke er så stærk en kon­fe­ren­ce, så det lig­ner på pa­pi­ret, at kun Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars og Pitts­burgh Ste­e­lers kan true Pa­tri­ots. Til trods for Su­per Bowl-ne­der­la­get for et halvt år si­den er od­ds 3 gi­vet fint ud.

GRE­EN BAY PA­CK­ERS kom­mer i play­of­fs Od­ds 1,60 hos Nor­di­cbet

Pa­ck­ers er blandt fa­vo­rit­ter­ne til at vin­de Su­per Bowl, når hol­det har Aa­ron Rod­gers klar. Og det er su­per­stjer­nen igen. Selv om hol­det er i en stærk di­vi­sion med Min­neso­ta Vikings, De­troit Lions og Chi­ca­go Bears, er det min kla­re for­mod­ning, at de går i play­of­fs igen. Sid­ste år var de ik­ke med, for­di Aa­ron Rod­gers tid­ligt i sæ­so­nen blev ska­det, men i de for­gå­en­de ot­te sæ­so­ner var Pa­ck­ers i play­of­fs. Det kom­mer de igen.

LOS AN­GE­LES RAMS vin­der NFC West Od­ds 1,71 hos Bet365

De har la­vet sto­re til­fø­jel­ser til hol­det i Los An­ge­les, og det er ty­de­ligt, at de skal vin­de nu. Marcus Pe­ters, Aqib Ta­lib og Bran­din Cooks er ba­re nog­le af de stjerner, der er hen­tet til Rams. Hol­det har i for­vej­en en ufat­te­lig stærk de­fen­siv linje, og of­fen­sivt har hol­det en af de bed­ste run­ning ba­ck i Todd Gur­ley, der kom­pli­men­te­rer en ung quar­ter­ba­ck og en dyg­tig træ­ner i Se­an Mcvay. Od­ds 1,83 er godt gi­vet ud, for hol­det er klart det mest kom­plet­te i NFC West.

CHI­CA­GO BEARS, un­der 6,5 sej­re i grund­spil­let Od­ds 2,2 hos Bet­fair

I en di­vi­sion med Gre­en Bay Pa­ck­ers, Min­neso­ta Vikings og De­troit Lions, der al­le er play­off-kan­di­da­ter, lig­ger der ik­ke nød­ven­dig­vis man­ge sej­re og ven­ter for Bears-mand­ska­bet, der er un­der genop­byg­ning og med en ny co­ach i Matt Nagy. Godt nok har hol­det for­søgt at op­gra­de­re an­gri­ber med blandt an­dre re­cei­ver Al­len Ro­bin­son, men der mang­ler sta­dig no­get, før den un­ge quar­ter­ba­ck Mitchell Tru­bi­sky for al­vor kan fø­le sig tryg ved det, han har at ka­ste bol­den til. Lø­be­an­gre­bet er fint, og for­sva­ret spil­le­de godt i sid­ste sæ­son, hvor Bears vandt fem kam­pe. Hol­det kom­mer igen til at lig­ge om­kring spre­ad, og vi går ef­ter det bed­ste od­ds. I en svær di­vi­sion er Bears sva­gest, og spil­ler for­sva­ret ik­ke mindst lige så godt som i fjor, er det svært at se syv sej­re i kamp­pro­gam­met.

SAN FRAN­CI­SCO 49ERS, un­der 8,5 sej­re i grund­spil­let Od­ds 2,0 hos Nor­di­cbet

Der er en del buzz om­kring San Fran­ci­sco 49ers, men re­a­li­te­ten er, at hol­det de sid­ste to sæ­so­ner til sam­men har vun­det ot­te kam­pe. Nu­vel, de har fun­det en stærk quar­ter­ba­ck i Jim­my Ga­rop­po­lo, de har en dyg­tig træ­ner i Ky­le Sha­na­han, og de har op­gra­de­ret de­res for­svar. Men di­vi­sio­nen er tri­cky, og man­ge kam­pe kan me­get vel bli­ve af­gjort af de små mar­gi­na­ler. Har et ungt 49ers hold er­fa­rin­gen til at tip­pe for­de­len over til sig selv? Vi tror, det lan­der lige om­kring de ot­te sej­re den­ne sæ­son for San Fran, hvis quar­ter­ba­ck har brugt de­le af of­f­sea­son i sel­skab med en … lad os kal­de det vok­sen­mo­del.

DE­AN­DRE HOPKINS, flest re­cei­ving yards i NFL Od­ds 13,0 hos Bet­fair

Den dyg­ti­ge re­cei­ver er blandt de bed­ste i NFL, og han kan glæ­de sig over, at han får quar­ter­ba­ck Des­haun Wat­son til­ba­ge fra ska­de. De to fandt i sid­ste sæ­son - hvor Wat­son var rook­ie - me­lo­di­en, og to­ner­ne bør igen ly­de, nu hvor Wat­son har meldt sig helt klar oven på en al­vor­lig kors­bånds­ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.