AFC NORTH

Uro i kulis­sen tru­er med at fjer­ne fo­kus fra jag­ten på det Lom­bar­di-tro­fæ, som man­ge me­ner, Pitts­burgh for længst bur­de ha­ve sik­ret sig sin sy­ven­de ud­ga­ve af.

NFL Magasinet - - Indhold - Tekst: Mor­ten Plon Sau­er

Der er in­gen tvivl om, at Ste­e­lers-an­gre­bet er blandt de mest ta­lent­ful­de i liga­en. Med quar­ter­ba­ck Ben Ro­et­hlis­ber­ger, wi­de re­cei­ver An­to­nio Brown og run­ning ba­ck Le’veon Bell samt en vandtæt of­fen­siv linje er hol­det hvert øje­blik i stand til at eks­plo­de­re i et hvep­se­stri­bet fyr­vær­ke­ri af po­int.

Al­li­ge­vel er det som om 2018-ver­sio­nen af Ste­e­lers er præ­get af en vis skrø­be­lig­hed. Bedst per­so­ni­fi­ce­ret i en quar­ter­ba­ck, der kan ta­ge et slag til kæ­ben med en svensk­nøg­le uden at blin­ke, men sam­ti­dig sy­nes at jam­re over alt fra en knæk­ket tå­negl til ge­ne­rel man­gel på an­er­ken­del­se. Se­ne­st sur­mu­le­de 'Big Ben' højlydt, da Ste­e­lers dri­ste­de sig til at draf­te quar­ter­ba­ck Ma­son Ru­dolph i tred­je run­de af årets draft. Be­ho­vet for nyt blod var stør­re på an­dre po­si­tio­ner, lød quar­ter­ba­ck­ens ana­ly­se.

Og­så Le’veon Bell har bi­dra­get til dra­ma­et i kulis­sen. Run­ning ba­ck­en af­slog Ste­e­lers’ til­bud om en kon­trakt­for­læn­gel­se, og alt ty­der på, at han igen væl­ger at skip­pe he­le trai­ning camp. Bell lig­ner og ly­der som en mand, der spil­ler sin sid­ste sæ­son i stå­l­by­en.

En­de­lig spø­ger sam­men­brud­det mod Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars i sid­ste års slut­spil sta­dig i kor­ri­do­rer­ne un­der He­inz Fi­eld. Ef­ter kam­pen måt­te Mi­ke Tom­lin læg­ge ryg til mas­siv kri­tik oven på en ræk­ke be­syn­der­li­ge tak­ti­ske be­slut­nin­ger. Han end­te med at of­re sin of­fen­si­ve ko­or­di­na­tor, men det æn­drer ik­ke ved op­fat­tel­sen af, at Tom­lin bur­de ha­ve få­et me­re ud af en unik ta­lent­mas­se end en en­kelt Su­per Bowl-op­træ­den si­den 2008-sæ­so­nen.

Det er på det­te bagtæp­pe af in­ter­ne kon­flik­ter og bri­ste­de for­vent­nin­ger, Ste­e­lers skal for­sø­ge at præ­ste­re i 2018. Pres­set på an­gre­bet bli­ver ik­ke min­dre af, at man ik­ke skal for­ven­te me­gen hjælp fra for­sva­ret. De­fen­si­ven faldt sam­men sid­ste år, da su­per-li­ne­ba­ck­er Ry­an Sha­zi­er gik ned med en ube­ha­ge­lig rygska­de i fjer­de run­de. Jon Bostic er hen­tet ind som er­stat­ning, men kri­ti­ke­re vil an­fø­re, at det om­trent sva­rer til at er­stat­te en mo­tor­sav med en neg­le­fil.

Til gen­gæld lig­ner ru­ti­ne­re­de Mor­gan Bur­nett en styr­kel­se på sa­fe- ty-plad­sen. Hå­bet er, at Bur­nett sam­men med ut­ræt­te­li­ge Ca­me­ron Heyward på de­fen­si­ve end kan kom­pen­se­re til­stræk­ke­ligt for med­spil­ler­nes svag­he­der til at for­hin­dre, at de­fen­si­ven fuser ud i fæl­les kol­laps. Og ne­top mel­lem våd fuser og festfyrværkeri sy­nes Ste­e­lers’ skæb­ne at ba­lan­ce­re i den kom­men­de sæ­son. En­ten møn­strer hol­det di­sci­pli­nen til at for­lø­se sit enor­me po­ten­ti­a­le, el­ler og­så syn­ker det sam­men un­der væg­ten af over­di­men­sio­ne­re­de ego­er.

'Big Ben' har truk­ket i land med tid­li­ge­re an­tyd­nin­ger om et snar­ligt kar­ri­e­re­stop.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.