PA­TRI­OTS– og al­le de an­dre

NFL Magasinet - - Leder -

I de 18 år, Bill Be­li­chi­ck har væ­ret He­ad Co­ach for New Eng­land Pa­tri­ots, har Pa­tri­ots vun­det fem Su­per Bowls og væ­ret i yder­li­ge­re tre Su­per Bowls som ta­ben­de part, se­ne­st i Min­neso­ta i fe­bru­ar.

I sin før­ste sæ­son hos Pa­tri­ots blev det til en record på 5-11, men si­den har Pa­tri­ots kun tre gan­ge væ­ret un­der 12 sej­re i grund­spil­let, og in­gen år har Pa­tri­ots væ­ret un­der 9-7.

Der har væ­ret mis­ly­de mel­lem Be­li­chi­ck og Tom Brady si­den før Su­per Bowl, hvor Seth Wi­ck­ers­ham på ESPN i en lang fe­a­tu­re be­skrev en magt­kamp mel­lem Be­li­chi­ck og hans stjer­ne-qb, der ef­ter Be­li­chi­cks smag lyt­ter alt for me­get til sin per­son­li­ge træ­ner og co­ach Alex Gu­er­rero, der med Bra­dys hjælp har få­et en ræk­ke an­dre Pa­tri­ots-spil­le­re som kli­en­ter.

Men det æn­drer ik­ke på, at Pa­tri­ots har væ­ret ene­stå­en­de un­der Be­li­chi­ck. 74,2 ly­der Pa­tri­ots' win-per

cen­ta­ge på si­den Be­li­chi­cks an­sæt­tel­se i 2000. Det er 38 sej­re bed­re end et sær­de­les sta­bilt og stærkt Ste­e­lers-fran­chi­se og yder­li­ge­re 11 og 13 sej­re for­an In­di­a­na­po­lis Colts og Gre­en Bay Pa­ck­ers, der med Peyton Man­ning, An­drew Luck, Brett Fav­re og Aa­ron Rod­gers har stil­let med frem­ra­gen­de QB'S si­den årtu­sind­skif­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.