291 KAN HJERNERYSTELSER GØ­RE DET?

NFL Magasinet - - Leder -

I 2016 in­drap­por­te­re­de Nfl-hol­de­ne 250 hjernerystelser, og i 2017-sæ­so­nen steg det tal til 291 i takt med, at hjernerystelser og ho­ved­ska­der kom me­re i fo­kus.

Spil­ler­for­e­nin­gen NFLPA ef­ter­ly­ser bed­re for­an­stalt­nin­ger i pre­sea­son, hvor spil­ler­ne iføl­ge NFLPA går langt – og­så for langt – på grund af pres­set i kam­pen om en af de 53 plad­ser i trup­pen.

NFL er fort­sat un­der enormt pres for at mind­ske an­tal­let af ho­ved­ska­der, som i uaf­hæn­gig forsk­ning kob­les til syg­dom­me se­ne­re i li­vet, ik­ke mindst den uhyg­ge­li­ge CTEli­del­se, hvor hjer­nen og hjer­ne­cel­ler­ne ef­ter gen­tag­ne slag bli­ver ned­brudt, hvil­ket fø­rer til per­son­lig­heds­for­an­drin­ger, psy­kisk syg­dom og i nog­le til­fæl­de selv­mord og død.

NFL har – mod­vil­ligt – be­talt er­stat­ning til en lang ræk­ke tid­li­ge­re Nfl-spil­le­re og de­res ef­ter­lad­te, og liga­en ar­bej­der med bed­re ud­styr og over­våg­ning og kon­trol af spil­le­re, der mod­ta­ger slag i ho­ve­d­et un­der kam­pe­ne. Men pro­ble­met er me­get langt fra at væ­re løst, og i liga­en fryg­ter eje­re og of­fi­ci­als, at langt fær­re børn og un­ge i frem­ti­den vil be­gyn­de på spor­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.