4 MU­LI­GE LØS­NIN­GER

Ja­son La Can­fora, der er NFL In­si­der hos CBS Sports, for­hol­der sig her til fi­re mu­li­ge løs­nin­ger på kon­flik­ten om­kring spil­ler­nes pro­te­ster un­der na­tio­nal­me­lo­di­en set fra ejer­nes syns­punkt.

NFL Magasinet - - Trump Vs Nfl - Tekst: Jep­pe Dong Abra­ham­sen

1. STÅ FAST PÅ DEN NYE POLITIK

”Nog­le, in­klu­si­ve Jer­ry Jo­nes, var imod at la­de hol­de­ne ud­for­me de­res eg­ne politik, for­di det vil­le få liga­en til at frem­stå ret­nings­løs og ska­be så sto­re kløf­ter mel­lem, hvor­dan ét hold vil­le hånd­te­re det i for­hold til de an­dre, at det vil­le kom­pli­ce­re si­tu­a­tio­nen end­nu me­re. Så hvis vi en­der, hvor vi var i maj, med at al­le 32 hold har de­res egen politik, bli­ver det en ka­ta­stro­fe på ugent­lig ba­sis, for så vil jour­na­li­ster som mig skri­ve om, hvem der fik bø­der for hvad i sid­ste uge. Det vil ba­re væ­re med til at for­læn­ge gal­ska­ben.”

2. IGNORER TRUMP

”Jeg tror, at ejer­ne nu for­står, at nog­le af de råd, de fik i sid­ste sæ­son, bur­de væ­ret ble­vet fulgt nø­je­re. Den over­ord­ne­de stra­te­gi in­ter­nt i NFL var: ’Al­le eje­re skal væ­re vil­li­ge til at ig­no­re­re Trump. Vi er nødt til at fo­ku­se­re på foot­ball. Vi kan ik­ke bli­ve ta­get i at gø­re no­get, som han på no­gen må­de tror, er for at for­mil­de el­ler re­a­ge­re på ham, for det er dét, han vil ha­ve os til.’ Nu vil man­ge væ­re til­bø­je­li­ge til at me­ne, at de er lige dér, hvor nog­le fra­rå­de­de dem at væ­re.”

3. INDDRAG SPIL­LER­NE

”På det mø­de i maj skul­le ejer­ne nok ik­ke ha­ve sat det på dags­or­de­nen, men fort­sat som hidtil og adres­se­ret det, når de var nødt til det. Det bed­ste vil­le ha­ve væ­ret at si­ge, ’vi har tænkt over det, vi øn­sker di­a­log med NFLPA og vi er tryg­ge ved spil­ler­ne og den grund­lovs­sik­re­de ad­færd hos dem, der sta­dig fø­ler et be­hov for at yt­re sig’ og ladet det bli­ve ved det.

4. GØR SOM I GAM­LE DA­GE

”Nog­le af dem, jeg har talt med, og som ar­bej­der for hold i NFL, sy­nes, at man bør skrue ti­den til­ba­ge til 70’er­ne, 80’er­ne og 90’er­ne, hvor na­tio­nal­me­lo­di­en blev af­spil­let 30-45 mi­nut­ter før kam­pe­ne, mens spil­ler­ne sta­dig var i om­klæd­nings­rum­met. Er det en fal­li­ter­klæ­ring? Jeg ved det ik­ke. Er det den bed­ste løs­ning? Det ved jeg hel­ler ik­ke. Men det er en af de ting, der bli­ver talt om lige nu.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.