PLASTERET PÅ SÅR­ET, DER AL­DRIG HE­LER

NFL Magasinet - - Morten Andersens Atlanta - Tekst: Jep­pe Dong Abra­ham­sen

Der ven­ter en uge med fest og foot­ball, når At­lan­ta er vært for Su­per Bowl 53 i fe­bru­ar. Men end ik­ke de man­ge mil­li­o­ner dol­lar, som by­en kom­mer til at tje­ne på vært­s­ska­bet, er nok til at få by­ens foot­ball-fans til at glem­me Falcons’ neds­melt­ning i Su­per Bowl 51, for­tæl­ler den tid­li­ge­re Nfl-ki­ck­er Mor­ten An­der­sen, der bor i by­en.

Det bur­de ik­ke kun­ne ske. Det måt­te ik­ke ske. Al­li­ge­vel sad man med for­nem­mel­sen af, at det vil­le ske. Og det gjor­de det og­så.

Trods en fø­ring på 28-3 midt­vejs i tred­je quar­ter smed At­lan­ta Falcons det he­le på gul­vet og end­te med at ta­be 28-34 til New Eng­land Pa­tri­ots i Su­per Bowl 51, der som den før­ste af sin slags gik i for­læn­get spil­le­tid. Af al­le Tom Bra­dys hi­sto­ri­ske be­drif­ter er in­gen stør­re end det co­me­ba­ck, der før­te til, at Pa­tri­ots-qu­ar­ter­ba­ck­en kun­ne løf­te sit fem­te Lom­bar­di-tro­fæ og la­de sig kå­re til Su­per Bowl MVP for fjer­de gang.

Al­drig før hav­de et hold sat en fø­ring på 17 po­int el­ler me­re over styr i lø­bet af fjer­de quar­ter i en slut­spilskamp. Al­drig før hav­de et hold vun­det Su­per Bowl ef­ter at ha­ve væ­ret bag­ud med me­re end 10 po­int. Pa­tri­ots hav­de gjort det umu­li­ge. Det sam­me hav­de Falcons, hvis chan­cer for at vin­de klub­bens før­ste ti­tel i slut­nin­gen af tred­je quar­ter blev ud­reg­net til at væ­re 99,8 pro­cent. Det var en neds­melt­ning af epi­ske di­men­sio­ner.

To år se­ne­re vil At­lan­ta igen væ­re en del af Su­per Bowl, når ud­ga­ve num­mer 53 spil­les søn­dag 3. fe­bru­ar næ­ste år. Den­ne gang som værts­by. Mil­li­o­ner­ne vil rul­le, og hor­der af Nfl-fans vil strøm­me til syd­stats­by­en, der for en stund vil væ­re cen­trum for he­le USA'S – og sto­re de­le af ver­dens – op­mærk­som­hed. Men det øko­no­mi­ske boost, vært­s­rol­len gi­ver, er in­tet an­det end et pla­ster på et sår, der al­drig vil he­le.

”Folk vil slet ik­ke ta­le om det,” ind­le­der den tid­li­ge­re Nfl-ki­ck­er Mor­ten An­der­sen, der bor i Bu­ford tæt på At­lan­ta, over for NFL Ma­ga­si­net sit svar om det trau­ma­ti­ske ne­der­lag.

”Det er, som om det er ta­bu, for­di det var så tragisk. Tragi­ko­misk nær­mest. Den kamp måt­te ba­re ik­ke ta­bes på den må­de. Hvis man spør­ger Falcons-fans om det ne­der­lag, slår de blik­ket ned og næg­ter sim­pelt­hen at ta­le om det. Det er, som om det al­drig er sket,” fort­sæt­ter han.

KAM­PEN VAR SEKUNDÆR

Lige så fryg­te­lig og pi­ne­fuld kam­pen var for Falcons-fans, lige så spek­taku­lær og me­dri­ven­de var den for neut­ra­le Nfl-fans. For Mor­ten An­der­sen var den stør­ste kamp for hans tid­li­ge­re hold, si­den den dan­ske ki­ck­er selv op­t­rå­d­te med Falcons i Su­per Bowl i 1999, dog re­du­ce­ret til no­get se­kun­dært. Da­gen in­den hav­de han nem­lig få­et be­ske­den om, at han ef­ter fi­re lan­ge år en­de­lig var ble­vet an­er­kendt som en af spil­lets stør­ste med sin op­ta­gel­se i Pro Foot­ball Hall of Fa­me.

Selv om han var fy­sisk til ste­de på NRG Sta­di­um i Hou­ston un­der kam­pen, kred­se­de tan­ker­ne der­for mest om Can­ton, Ohio. I hvert fald i be­gyn­del­sen.

”For at væ­re helt ær­lig så jeg ik­ke ret me­get af kam­pen. Jeg var op­pe i en lo­un­ge sam­men med en mas­ser Hall of Fa­mers, og jeg må in­drøm­me, at jeg var me­re op­ta­get af at snak­ke med dem og få no­get vi­den om, hvad det vil si­ge at væ­re en Hall of Fa­mer, end af at se kam­pen. Jeg tal­te med Wil­lie La­ni­er, Will Shields og nog­le an­dre, men selv­føl­ge­lig fulg­te jeg og­så en smu­le med. Især i fjer­de quar­ter, da do­mi­no­brik­ker­ne be­gynd­te at fal­de. Det er al­drig sjovt at se det gå så galt for et hold, som man har en ri­me­lig lang hi­sto­rie med, så selv­føl­ge­lig krum­me­de jeg og­så tæ­er. Det var svært at se på. Det var det vir­ke­lig. Især den sid­ste hal­ve ti­me. Man kun­ne ba­re se, hvad der vil­le ske. Man kun­ne mær­ke det. Jeg tænk­te: ’Det er løgn. Det, mi­ne øj­ne ser nu, er sim­pelt­hen løgn’,” hu­sker Mor­ten An­der­sen, der spil­le­de i alt ot­te sæ­so­ner ad to om­gan­ge for Falcons, in­den han indstil­le­de kar­ri­e­ren i 2008.

”Til gen­gæld kun­ne jeg så glæ­de mig over, at der var sket no­get an­det, som var po­si­tivt. Så for mig var det me­get me­re end en Su­per Bowl-kamp på grund af Hall of Fa­me,” til­fø­jer han.

AM­BAS­SA­DØR FOR BY­EN

Udø­de­lig­gø­rel­sen i Can­ton be­ty­der, at den 58-åri­ge ve­stjy­de kan se frem til at spil­le en cen­tral rol­le i for­bin­del­se med Su­per Bowl 53. Ud over den dan­ske ki­ck­er er tid­li­ge­re de­fen­si­ve end Clau­de Hump­hrey og cor­ner­ba­ck-legenden Deion San­ders de ene­ste to med­lem­mer af Hall of Fa­me, der har spil­let en væ­sent­lig del af de­res kar­ri­e­re for Falcons. Hump­hrey blev valgt som num­mer tre i draf­ten i 1968 og nå­e­de at spil­le for Falcons i 10 ud af si­ne 13 sæ­so­ner i liga­en, mens San­ders brød igen­nem i Falcons-uni­form, men fejre­de si­ne stør­ste tri­um­fer i mid­ten af 1990’er­ne, da han vandt to Su­per Bowls med San Fran­ci­sco 49ers og Dal­las Cow­boys.

”Jeg kom­mer til at væ­re med som en am­bas­sa­dør for by­en og for liga­en. Jeg ved ik­ke i hvil­ken ka­pa­ci­tet, men jeg har haft nog­le fø­le­re ude og talt med liga­en om, hvad den har tænkt sig. Den ræk­ker al­tid ud ef­ter lo­ka­le spil­le­re, som har et navn og har gjort det godt,” for­kla­rer Mor­ten An­der­sen, der al­le­re­de har la­vet af­ta­ler med fir­ma­er om events op til kam­pen.

For ver­dens stør­ste en­dags­sports­be­gi­ven­hed er ik­ke ba­re en kamp på 60 mi­nut­ter. He­le ugen op til op­gø­ret vil der væ­re et væld af ak­ti­vi­te­ter i by­en, der er mest kendt for at væ­re hjem­sted for CNN og Co­ca-co­la og Ol-vært­s­ska­bet i 1996. Ne­top Cen­ten­ni­al Olym­pic Park om­dan­nes til ’Su­per Bowl Vil­la­ge’ med kon­cer­ter, fyr­vær­ke­ri og mu­lig­hed for at fly­ve i luft­bal­lo­ner, mens Ge­or­gia Wor­ld Con­gress Cen­ter vil hu­se NFL Ex­pe­ri­en­ce, der er en in­den­dørs for­ly­stel­ses­park med in­ter­ak­ti­ve Nfl-op­le­vel­ser og ud­stil­lin­ger, som kun kan be­sø­ges i for­bin­del­se med Su­per Bowl.

FLOT SU­PER BOWL-STA­DION

Det er tred­je gang, At­lan­ta age­rer værts­by for en Su­per Bowl. De to før­ste i 1994 og 2000 blev af­vik­let på Falcons’ tid­li­ge­re hjem­me­ba­ne, Ge­or­gia Do­me, som nu er ble­vet jæv­net med jor­den for at ska­be plads til grøn­ne om­rå­der og par­ke­rings­plad­ser om­kring det nye Mer­ce­des-benz Sta­di­um, der blev ind­vi­et før sid­ste sæ­son og dan­ner ram­me om den­ne sæ­sons slut­kamp.

”Det er et flot sta­dion med mas­ser af na­tur­ligt lys på grund af ta­get, der kan åb­nes. Det er en mul­ti­a­re­na, der bru­ges til bå­de al­min­de­lig fod­bold, ame­ri­kansk fod­bold og alt de­r­i­mel­lem, så der er mas­ser af mu­lig­he­der,” på­pe­ger Mor­ten An­der­sen, der især har bidt mær­ke i én ting de gan­ge, han har væ­ret de­r­in­de for at se kam­pe med Falcons og fod­bold­hol­det At­lan­ta Uni­ted:

”Sta­dio­net kan tøm­mes på 10 mi­nut­ter. Man mær­ker vir­ke­lig, at der er man­ge ud­gan­ge. Det er en for­nø­jel­se, at man ik­ke får den der klau­stro­fo­bi­sk for­nem­mel­se af, at man står på tæ­er­ne af hin­an­den, når man skal ud. Og­så af prak­ti­ske grun­de, hvis der skul­le ske et el­ler an­det.”

Det nye sta­dion var en af grun­de­ne til, at At­lan­ta fik fle­re stem­mer end New Or­le­ans, Mi­a­mi og Tampa, da vært­s­ska­bet for Su­per Bowl 53 skul­le til­de­les i 2016. De an­dre fem sta­dio­ner, som er ble­vet ind­vi­et de se­ne­ste 10 år, har og­så al­le væ­ret vært for Su­per Bowl: Lucas Oil Sta­di­um i In­di­a­na­po­lis, AT&T Sta­di­um i Dal­las, Met­li­fe Sta­di­um i New York, Le­vi’s Sta­di­um uden for San Fran­ci­sco og U.S. Bank Sta­di­um i Min­ne­a­po­lis, der lag­de kunst­græs til sid­ste års fi­na­le.

Ud over de 10 mil­li­ar­der kro­ner, som Mer­ce­des-benz Sta­di­um ko­ste­de at byg­ge, kom­mer det til at ko­ste At­lan­ta 46 mio. dol­lar at få Su­per Bowl 53 til by­en, vi­ser do­ku­men­ter, lo­ka­la­vi­sen The At­lan­ta Jour­nal-con­sti­tu­tion har få­et ind­sigt i. Lo­ka­le for­ret­nings­folk har spyt­tet cir­ka 20 mio. dol­lar i kas­sen, mens re­sten stam­mer fra de­di­ke­re­de skat­ter og af­gif­ter.

UE­NIG­HED OM ØKO­NO­MISK EF­FEKT

For­vent­nin­gen er dog, at det be­løb kom­mer man­ge gan­ge re­tur.

”Der fin­des sand­syn­lig­vis ik­ke en en­kelt­stå­en­de be­gi­ven­hed, der har så stor øko­no­misk ef­fekt på en by el­ler en re­gion som en Su­per Bowl,” har Doug Hertz, en af for­mæn­de­ne for At­lan­tas Su­per Bowl-værts- ko­mité, ud­talt iføl­ge The At­lan­ta Jour­nal-con­sti­tu­tion.

Ba­re spørg Min­ne­a­po­lis. Her vur­de­re­de en rap­port ud­ar­bej­det af sta­ten Min­neso­ta iføl­ge den lo­ka­le avis The Star Tri­bu­ne, at by­en hav­de tjent 2,5 mia. kr. på Su­per Bowl 52.

Et be­løb, som blev an­fæg­tet af sports­ø­ko­nom Vi­ctor A. Mat­he­son fra Col­le­ge of the Ho­ly Cross i Wor­ce­ster, Mas­sa­chu­setts, da rap­por­ten ud­kom i maj.

”Su­per Bowl har uden tvivl en po­si­tiv ef­fekt, men den er ik­ke i nær­he­den af det be­løb, når det gæl­der pen­ge ned i de lo­ka­les lom­mer,” sag­de han til The Star Tri­bu­ne.

Mat­he­son har for­sket i den øko­no­mi­ske ef­fekt af at af­hol­de Su­per Bowl. Iføl­ge hans esti­ma­ter er den mar­kant min­dre, end værts­by­er­ne på­står.

”Det er ik­ke in­gen­ting og hel­ler ik­ke no­get at fny­se ad, men den er kun mel­lem en tien­de­del og en fjer­de­del af, hvad der hæv­des,” sag­de han til The New York Ti­mes i fe­bru­ar.

For­kla­rin­gen er, at en stor del af ind­tæg­ter­ne fra de fyld­te ho­tel­ler og re­stau­ran­ter ik­ke bli­ver i by­en. I ste­det til­fal­der de ho­tel­ler­nes eje­re el­ler NFL. Det gæl­der for

ek­sem­pel salg af bil­let­ter til sel­ve kam­pen og til ak­ti­vi­te­ter­ne i lø­bet af ugen samt sal­get af trø­jer og an­det mer­chan­di­se. Der­til skal læg­ges al­le de ek­straud­gif­ter, der of­te stø­der til i form af øget be­red­skab hos po­li­ti og tra­fik­sel­ska­ber. Som det ske­te i 2000 for At­lan­ta, da is­slag skab­te mas­si­ve pro­ble­mer.

BRY­DER FALCONS FORBANDELSEN?

Selv om Vi­ctor A. Mat­he­son dra­ger den øko­no­mi­ske ef­fekt af at af­hol­de Su­per Bowl i tvivl, har han fun­det et an­det pa­ra­me­ter, hvor da­ta­ma­te­ri­a­let bo­ner po­si­tivt ud. Bor­ger­ne i værts­by­en er mærk­bart gla­de­re ef­ter af­hol­del­sen af et stort sport­s­ar­ran­ge­ment som for ek­sem­pel Su­per Bowl, har han på­pe­get over for The New York Ti­mes.

Det vil sand­syn­lig­vis og­så væ­re til­fæl­det i At­lan­ta. Trods alt. Især hvis Falcons for­mår at spil­le sig he­le vej­en frem til Su­per Bowl. Det er dog al­drig før sket, at et hold har hjem­me­ba­ne i en Su­per Bowl. I sid­ste sæ­son var Min­neso­ta Vikings kun én kamp fra at bry­de den for­ban­del­se, men tab­te Nfc-fi­na­len til de se­ne­re Su­per Bowl-vin­de­re fra Phila­delp­hia Eag­les.

Na­te Da­vis fra avi­sen USA To­day er en af de Nfl-iagt­ta­ge­re, der tror på, at Falcons ik­ke ale­ne spil­ler sig i Su­per Bowl, men gi­ver At­lan­tas ti­tel­hungren­de sport­s­fans det før­ste mester­skab, si­den ba­se­ball-hol­det At­lan­ta Bra­ves sik­re­de by­en det hidtil ene­ste tro­fæ med sej­ren i Wor­ld Se­ri­es i 1995. Mor­ten An­der­sen er me­re skep­tisk. ”Der er in­gen tvivl om, at Falcons har et godt hold, og det kan godt nå frem til Su­per Bowl. Men vej­en der­til er lang og svær, ved jeg af per­son­lig er­fa­ring,” po­in­te­r­er Mor­ten An­der­sen, før han kna­størt med Su­per Bowl 51 in men­te kon­sta­te­rer:

”Og selv om man når frem og er for­an med 25 po­int i tred­je quar­ter, kan det jo sta­dig godt gå galt.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.