NY FILM GI­VER ET KICK BAG KULIS­SEN

Et ka­me­ra fulg­te Mor­ten An­der­sen he­le vej­en, da den tid­li­ge­re Nfl-ki­ck­er sid­ste år blev ind­lem­met i Pro Foot­ball Hall of Fa­me. Op­ta­gel­ser­ne er ble­vet til en do­ku­men­tar­film, som får premiere i bi­o­gra­fen 12. novem­ber

NFL Magasinet - - Morten Andersens Atlanta - Tekst: Jep­pe Dong Abra­ham­sen

For før­ste gang no­gen­sin­de får Nfl-fans et ind­blik i, hvor­dan det er at bli­ve ind­lem­met i Pro Foot­ball Hall of Fa­me. Da Mor­ten An­der­sen for et år si­den blev udø­de­lig­gjort i Can­ton, Ohio, hav­de den dan­ske Nfl-ki­ck­er fo­to­graf Claus Fre­de­rik­sen i hæ­le­ne bag kulis­ser­ne, og det er der kom­met en do­ku­men­tar­film ud af. ’Guld­jak­ken – fra Stru­er til Hall of Fa­me’ får premiere 12. novem­ber i Nor­disk Films bi­o­gra­fer, kan NFL Ma­ga­si­net nu for­tæl­le som det før­ste me­die.

Og op­ta­gel­ser­ne, der ram­mer det sto­re lær­red, er lige så eks­klu­si­ve som det bro­der­skab, den 58-åri­ge ve­stjy­de blev det 304. med­lem af for lidt over et år si­den, af­slø­rer ho­ved­per­so­nen selv over for NFL Ma­ga­si­net.

”Det, der sker for­an kulis­sen, har væ­ret do­ku­men­te­ret mas­ser af gan­ge af NFL Network, men det at kom­me bag kulis­sen, syn­tes jeg, kun­ne væ­re spæn­den­de for fans at se. Det er der in­gen, der har set før, for in­gen har haft ad­gang til det tid­li­ge­re,” for­tæl­ler Mor­ten An­der­sen.

Al­le­re­de in­den den 58-åri­ge dan­sker, der blandt an­det er in­de­ha­ver af re­kor­den for flest po­int og flest kam­pe i NFL, i fe­bru­ar sid­ste år fik be­ske­den om, at han vil­le få den be­røm­te guld­jak­ke og en bu­ste som be­vis på sin op­ta­gel­se i ame­ri­kansk fod­bolds hel­lig­ste hal­ler, fik hans ven og sam­ar­bejds­part­ner Jim­my Bøj­gaard ide­en til at fil­me he­le pro­ces­sen in­de­fra, hvis det skul­le bli­ve ak­tu­elt. Den var Mor­ten An­der­sen med på, og de to har si­den ar­bej­det si­de om si­de som pro­du­cen­ter på fil­men. Men én ting var at få ide­en. No­get an­det var at få lov. ”Det gik helt op til David Ba­ker, præ­si­den­ten for Hall of Fa­me, og han gav os til­la­del­se. Den fik vi fak­tisk ret hur­tigt, for han kun­ne og­så godt se, at det var spæn­den­de. NFL Network skul­le føl­ge al­le syv kan­di­da­ter. Der­for blev det unikt, for­di vi hav­de vo­res eget ka­me­ra og egen lyd. Så vi fik lov for­stå­et på den må­de, at vi ik­ke måt­te ge­ne­re NFL Network og de­res op­ta­gel­ser,” si­ger Mor­ten An­der­sen.

”Me­get bli­ver let­te­re, hvis man har en guld­jak­ke, har vi kun­net kon­sta­te­re. Da Claus stod i en kødrand af jour­na­li­ster, fo­to­gra­fer og film­folk til en bri­e­fing i Can­ton før Hall of Fa­me-kam­pen mel­lem Dal­las Cow­boys og

Arizo­na Car­di­nals og fik at vi­de, hvad man måt­te og ik­ke måt­te, så man­den, der sty­re­de det, ned på sit pa­pir og sag­de: ’NFL Films, NBC Sports, Claus Fre­de­rik­sen, Bøj­gaard Me­dia – I føl­ger med mig’. Så lu­ske­de ESPN, CNN og de an­dre el­lers væk,” for­tæl­ler Jim­my Bøj­gaard.

”Ja, Claus var med helt ude på ba­nen, hvor jeg stod og tal­te med Cow­boys’ He­ad Co­ach, Ja­son Gar­rett, der var min hol­der, da jeg spil­le­de for New York Gi­ants. Det er uhørt, at man får lov til at ha­ve et ka­me­ra med der­ud,” sup­ple­rer Mor­ten An­der­sen.

Føds­len af hans søn be­tød, at Jim­my Bøj­gaard gik glip af de fi­re da­ge i Can­ton. Til gen­gæld var den tid­li­ge­re Nfl-kom­men­ta­tor og for­fat­ter til bo­gen ’Li­vet er et kick’ om den dan­ske ki­ck­er med, da Mor­ten An­der­sen i de­cem­ber blev hyl­det i New Or­le­ans i pau­sen af kam­pen mod New York Jets og fik den ring, der er det tred­je sym­bol på op­ta­gel­sen i Hall of Fa­me.

Da­gen ef­ter stod Mor­ten An­der­sen igen i Su­per­do­me, New Or­le­ans Saints’ hjem­me­ba­ne, hvor han for al­ler­før­ste gang spar­ke­de til den ova­le bold i NFL i 1982 og til­brag­te de før­ste 13 år af sin i alt 25 år lan­ge kar­ri­e­re.

”Det var lidt sur­re­a­li­stisk at gå ind på det sta­dion en man­dag for­mid­dag. Et helt tomt sta­dion kun med lys på ba­nen og stæn­ger­ne. Ba­re ved at gå rundt dér kom al­le min­der­ne til­ba­ge: ’Her spar­ke­de jeg det spark, og her spar­ke­de jeg det spark’. De sto­re øje­blik­ke i kar­ri­e­ren. Det var me­get kraft­fuldt at stå der og tæn­ke over det,” for­tæl­ler Mor­ten An­der­sen og til­fø­jer:

”Claus fik lov til at gå rundt på he­le sta­dion. Han fil­me­de op­pe fra de hø­je­ste til­sku­er­plad­ser, som var helt mørklag­te, og ned på ba­nen, som var op­lyst på så­dan en gul­d­ag­tig må­de. Det var sim­pelt­hen så flot. Dér måt­te vi kni­be os selv i ar­men og si­ge: ’Hold kæft, hvor er vi hel­di­ge’.”

Ale­ne ud­gif­ter­ne for at ha­ve ly­set tændt i Su­per­do­me i den ti­me, op­ta­gel­ser­ne va­re­de, løb op i 9.000 dol­lar, som Saints be­tal­te, på­pe­ger Mor­ten An­der­sen:

”Det vi­ser, at klub­ben kom os me­get i mø­de. De kun­ne godt se po­in­ten og får selv­føl­ge­lig og­så god PR. Men det be­tød, at vi alt­så har nog­le bil­le­der, der spar­ker røv.”

Op­rin­de­ligt var tan­ken, at op­ta­gel­ser­ne skul­le ’gi­ve Mor­ten et godt min­de og, tro­e­de vi, bli­ve til no­get fedt fjern­syn’, som Jim­my Bøj­gaard for­mu­le­rer det. Men pro­jek­tet ud­vik­le­de sig, og et sam­ar­bej­de med Nor­disk Films bi­o­gra­fer kom i stand.

Der­for ta­ger Jim­my Bøj­gaard og Mor­ten An­der­sen på tur rundt i Dan­mark i novem­ber for at vi­se og ta­le om bi­o­graf­fil­men.

”Vi har la­vet op­ta­gel­ser i Can­ton, New Or­le­ans og hyl­de­sten i Stru­er ef­ter­føl­gen­de. Det er ik­ke et op­rids af Mor­tens 25 år i NFL plus det, der ske­te bag­ef­ter. Selv­føl­ge­lig fyl­der det og­så no­get, men det er kon­cen­tre­ret om­kring de tre ting, så Nfl-fans vil kun­ne sæt­te sig helt ind i det he­le, mens de, der ik­ke føl­ger NFL så tæt, og­så vil kun­ne for­nem­me, at vi nu er in­de bag­ved, og at det er no­get unikt. Det er i hvert fald det, der er tan­ken,” si­ger Jim­my Bøj­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.