END­NU ET PO­SI­TIONS­SKIF­TE?

NFL Magasinet - - Froholdts Vej Til Nfl -

I for­å­ret tog Ar­kansas Ra­zor­ba­cks’ dyg­ti­ge cen­ter, Frank Rag­now, tu­ren til NFL, hvor han blev valgt af De­troit Lions i før­ste run­de af draf­ten. Det be­ty­der, at hol­dets nye he­ad co­ach, Chad Mor­ris, skal fin­de en ny cen­ter, og her er den dan­ske gu­ard en mu­lig­hed. Han har så­le­des træ­net som cen­ter i lø­bet af som­me­ren, og Fro­holdt for­tæl­ler til Nfl-ma­ga­si­net, at han selv er frisk på at gi­ve det et for­søg.

- Jeg er frisk på det. Jo fle­re ting, jeg kan læ­re ved at spil­le en an­den po­si­tion, jo bed­re bli­ver det for mig på det næ­ste ni­veau. Hvis jeg er und­vær­lig, er det me­get let­te­re at skif­te mig ud. Det har jeg jo ik­ke lyst til at væ­re. Så hvis jeg kan spil­le tre for­skel­li­ge po­si­tio­ner, er jeg me­get me­re værd, end hvis jeg kun kan spil­le én. - Jeg er frisk på ud­for­drin­gen. Jeg har ik­ke spil­let cen­ter før, men jeg tror, at jeg kan spil­le den po­si­tion fint, og i sid­ste en­de hand­ler det om at få de fem bed­ste of­fen­si­ve linje­mænd på ba­nen. Og hvis der er to spil­le­re, der er rig­tig go­de til at spil­le gu­ard, og vi har brug for en rig­tig god cen­ter, har jeg ik­ke no­get imod at spil­le den. Selv om jeg må­ske na­tur­ligt er en bed­re gu­ard, for­tæl­ler Fro­holdt. Hjalte Fro­holdt har spil­let 25 kam­pe som star­ten­de ven­stre gu­ard for Ar­kansas Ra­zor­ba­cks.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.