Vi­deo­dom­mer­ne ER DE NYE PLAYMAKERS

NFL Magasinet - - Videodommerne - Tekst: Mar­tin Lyk­ke­gaard Krat

NFL har i man­ge år gå­et for­re­st i bru­gen af vi­deo­dom­me­re, hvor an­dre sports­gre­ne har tø­vet, og NFL ud­vi­der he­le ti­den græn­sen for, hvad der er mu­ligt. Men vej­en der­til har ik­ke væ­ret uden pro­ble­mer, og bru­gen af vi­deo bli­ver næp­pe per­fekt i de kom­men­de år trods kon­stan­te tek­no­lo­gi­ske for­bed­rin­ger.

Hvis der er no­get, der har do­mi­ne­ret som sam­ta­le­em­ne i lan­dets frokost­stu­er den­ne som­mer, er det bru­gen af Vi­deo As­si­stant Re­fe­ree, og­så kal­det VAR i fol­kemun­de, un­der Vm-slut­run­den i fod­bold i Rusland. Plud­se­lig fyld­te dis­kus­sio­ner om, hvor­vidt der var straf­fes­park el­ler ej, nær­mest me­re end sel­ve kam­pens re­sul­tat, el­ler om det ene hold mon­stro spil­le­de godt. Over­ord­net kan man godt på­stå, at dom­mer­ken­del­ser un­der slut­run­den kom til at fyl­de end­nu me­re, end før man be­nyt­te­de sig af VAR. Var det egent­lig hen­sig­ten, kan man spør­ge re­to­risk – og bru­gen af vi­deo i fod­bold er fort­sat til debat, hvor liga­er som Premier Le­ague, Cham­pions Le­ague og Su­per­liga­en i før­ste om­gang har fra­bedt sig vi­deo, mens sy­ste­met er fuldt ud­rul­let i Bundesligaen og Se­rie A.

FREM OG TIL­BA­GE

VAR, el­ler in­stant re­play re­view, som ame­ri­ka­ner­ne kal­der det, har læn­ge væ­ret en del af NFL, men og­så i sta­ter­ne har det væ­ret en om­stæn­de­lig og de­bat­fyldt pro­ces at nå der­til, hvor NFL er i dag. In­stant re­play har væ­ret en del af NFL i over 30 år og var før­ste gang over­ve­jet helt til­ba­ge i 1976, hvor mang­len­de tek­no­lo­gisk ud­vik­ling og ik­ke mindst den om­kost­nings­tun­ge post til det ek­stra ud­styr, det kræ­ver for at fil­me en si­tu­a­tion fra man­ge for­skel­li­ge vink­ler, blev for dyrt, hvor­ef­ter man lag­de pla­ner­ne på hyl­den i knap 10 år.

Ef­ter en test i pre­sea­son i 1985 be­slut­te­de Nfl-hol­de­jer­ne at ind­fø­re re­views, hvor en an­den of­fi­ci­al end kam­pens ho­ved­dom­mer skul­le ta­ge ini­ti­a­tiv, hvis et spil skul­le ses igen­nem. Alt­så ik­ke de to he­ad co­a­ches, som vi ken­der det i dag med den gu­le chal­len­ge-klud. Det dre­je­de sig om fum­b­les, in­ter­cep­tions, re­cep­tions, præ­ci­sions­kald (som out of bo­unds og lig­nen­de), og om der for ek­sem­pel var for man­ge spil­le­re på ba­nen. I de før­ste seks år var der lidt over to re­views per kamp, og kun i lidt over 10 pro­cent blev dom­me­rens op­rin­de­li­ge af­gø­rel­se ændret.

Den la­ve om­stø­de­l­ses-ra­te fik fak­tisk Nfl-ejer­ne til at fra­væl­ge in­stant replays ved ud­gan­gen af 1991. Sy­ste­met var sta­dig­væk for rin­ge og for in­ef­fek­tivt. Tå­l­mo­dig­he­den var brugt op. ”Grund­læg­gen­de en god te­o­ri, der ik­ke vir­ke­de i prak­sis” sag­de den da­væ­ren­de ejer af Phila­delp­hia Eag­les, Nor­man Bra­man. Men dom­mer­ken­del­ser er ik­ke et dis­kus­sions­em­ne, der fri­vil­ligt læg­ger sig ned og dør. I pre­sea­son i 1996 gik man at­ter i gang med et an­det se­tup, hvor kamp­dom­mer­ne selv kun­ne gen­nem­se spil­le­ne i de så­kald­te boo­th re­views, som vi ken­der i dag. Træ­ner­ne kun­ne selv kræ­ve at spil blev gen­nem­set. Der var en del små ind­ven­din­ger frem og til­ba­ge, og der­for blev det først i 1999, at in­stant re­play var til­ba­ge i be­ty­den­de kam­pe i NFL.

Si­den har NFL ik­ke set sig til­ba­ge, og lø­ben­de er bru­gen af vi­deo ble­vet ju­ste­ret via små re­ge­læn­drin­ger og nye til­tag.

Der har un­der­vejs væ­ret be­kym­rin­ger for, at ryt­men i spil­let blev slå­et end­nu me­re i styk­ker, hvil­ket kan sy­nes som en pud­sig kri­tik, når man tæn­ker på den i for­vej­en sto­re mæng­de af re­k­la­me­blok­ke. Blandt de æn­drin­ger, man har fo­re­ta­get igen­nem åre­ne, er en cen­tra­li­se­ring af en del af in­stant re­play-pro­ces­sen til NFL'S kon­tor i New York, så­le­des at der er for­be­redt en mas­se klip til kam­pens ho­ved­dom­mer, og så be­slut­nin­gen om at æn­dre et kald ik­ke lig­ger ale­ne hos ho­ved­dom­me­ren. Si­den man ind­før­te in­stant re­play i 1999, er der til gen­gæld kun blev kig­get 1,3 spil igen­nem per kamp. Til gen­gæld har man hæ­vet pro­cen­tan­de­len af til­ba­ge­kald­te spil til 43 pro­cent i 2016 mod 29 pro­cent i 1999, og det ta­ger i snit kun lidt over to mi­nut­ter at kig­ge et spil igen­nem mod­sat lidt over tre mi­nut­ter, som det tog i man­ge år. Så pro­ces­sen er utvivl­s­omt ble­vet bed­re, og den hø­je­re pro­cen­tan­del af til­ba­ge­kald­te spil kan in­di­ke­re, at in­stant re­play har sin be­ret­ti­gel­se i NFL.

RE­GE­LÆN­DRIN­GER HVER ÅR

Foot­ball og NFL er fak­tisk me­get over­sku­e­ligt, når det kom­mer til, hvil­ke æn­drin­ger, der skal fo­re­ta­ges, og hvor­dan de skal im­ple­men­te­res. Der er ik­ke li­ge­som i fod­bold en me­get lang og ui­gen­nem­sku­e­lig be­slut­nings­pro­ces, hvor selv den mind­ste re­ge­læn­dring vil ha­ve en glo­bal påvirk­ning og en uhyg­ge­lig be­svær­lig im­ple­men­te­rings­pro­ces. Ne­top der­for kan de vir­ke­lig sto­re æn­drin­ger i fod­bold i ny­e­re tid og­så tæl­les én hånd; Til­ba­ge­læg­ning til må­l­man­den og æn­drin­ger i of­f­si­de-reg­len. Så­dan er det ik­ke i NFL, hvor der sker der en mas­se

æn­drin­ger før hver sæ­son. I maj må­ned lig­ger hol­de­jer­nes år­li­ge mø­de, hvor der bli­ver dis­ku­te­ret og stemt om de an­be­fa­lin­ger, der kom­mer fra NFL'S egen kon­kur­ren­ce­ko­mité, der er ud­pe­get af NFL'S kom­mis­sær Ro­ger Goo­dell, og som har At­lan­ta Falcons præ­si­dent Rich Mck­ay som for­mand. Ko­mitéen sam­ler lø­ben­de in­puts og idéer til re­ge­læn­drin­ger fra blandt an­det Nfl-hol­de­ne, spil­le­re, eks­per­ter og ik­ke mindst spil­ler­nes fag­for­e­ning NFLPA. For at en re­ge­læn­dring ved­ta­ges kræ­ver det, at mindst 75 pro­cent af Nfl-hol­de­jer­ne stem­mer for.

EF­FEK­TEN PÅ SPIL­LET

Hvis man ser på de man­ge re­ge­læn­drin­ger og de­res ef­fekt på spil­let gen­nem åre­ne, har NFL haft to ho­ved­punk­ter i fo­kus. Det ene har væ­ret at gø­re spil­let me­re at­trak­tivt for til­sku­e­re og Tv-se­e­re. Hvis man sam­men­lig­ner med spil­let i liga­en for 10-15 år si­den, vil man hur­tigt be­mær­ke, at spil­let har ændret sig mar­kant fra at væ­re lø­be­o­ri­en­te­ret til ka­ste­o­ri­en­te­ret. En del af den æn­dring skyl­des i høj grad og­så æn­drin­ger i reg­ler­ne. Når et pass in­ter­fe­ren­ce-call plud­se­lig kan straf­fes med, hvor for­se­el­sen er be­gå­et i ste­det for de i vær­ste fald 15 yards, gi­ver det hol­de­ne me­re in­ci­ta­ment til en me­re ag­gres­siv ka­ste-stra­te­gi med fle­re skud mod red zo­ne. VAR i fod­bold kan og­så ri­si­ke­re at æn­dre et holds tak­tik. VM vi­ste, at re­la­tivt små straf­fes­park kan se me­get vold­som­me­re ud, når der zoo­mes ind og for­se­el­sen vi­ser 10 gan­ge i træk. Ti­den vil vi­se, om fod­bold­hol­de­ne vil sat­se me­re på at sen­de hø­je bol­de ind i fel­tet og så hå­be på det bed­ste, som man ude­luk­ken­de spil­le­de på en Hail Mary el­ler dy­be kast ned mod red zo­ne i hå­bet om en hol­ding fra mod­stan­de­rens cor­ner­ba­ck.

Det an­det punkt har væ­ret at be­skyt­te spil­ler­nes hel­bred, og især at be­skyt­te qu­ar­ter­ba­ck­en, der of­te er hol­dets stør­ste og vig­tig­ste in­ve­ste­ring, mens man med fo­kus på at for­by­de far­li­ge ta­ck­lin­ger og­så imø­de­kom­mer kri­tik­ken og den gif­ti­ge debat om de sund­heds­mæs­si­ge ri­si­ci ved at spil­le foot­ball. Til den kom­men­de sæ­son har man ud­vi­det reg­len om­kring hel­met-to-hel­met, hvor det nu ud­lø­ser en straf på 15 yards, hvis en spil­ler sæn­ker ho­ve­d­et lige før kon­takt. Al­le­re­de nu har reg­len væ­ret vold­somt dis­ku­te­ret. Spil­ler­ne har be­kla­get sig, dels for­di de me­ner, at det ta­ger for me­get ud af spil­let, og for­di man in­stink­tivt sæn­ker ho­ve­d­et. San Fran­ci­sco 49ers Ri­chard Sher- man har ek­sem­pel­vis til ESPN kaldt reg­len for en ka­ta­stro­fe. Eks­per­ter me­ner, at tolk­nin­gen af reg­len er svær og vil ska­be man­ge gråzo­ne-epi­so­der, der kan bli­ve kamp­af­gø­ren­de.

DEN PER­FEK­TE LØS­NING

For­se­el­ser som hel­met-to-hel­met og pass in­ter­fe­ren­ce kan ik­ke ses igen­nem, som reg­ler­ne er i dag. Til gen­gæld ses al­le tou­ch­downs igen­nem for at sik­re, at der ik­ke sco­res ur­eg­le­men­te­re­de tou­ch­downs, mens man i for­ri­ge sæ­son ind­før­te kon­tro­ver­si­el­le æn­drin­ger af de­fi­ni­tio­nen på, hvor­når en spil­ler har gre­bet en bold. Den re­gel med­før­te ad­skil­li­ge kald i en gråzo­ne, hver­ken spil­le­re, fans el­ler Tv-kom­men­ta­to­rer kun­ne for­stå, og det pu­ste­de til mi­stil­li­den til in­stant re­play og den ge­ne­rel­le ret­fær­dig­heds­sans i en grad, så Nfl-ejer­ne med stem­mer­ne 32-0 af­skaf­fe­de catch-reg­len igen til den­ne sæ­son.

I jag­ten på per­fek­te kam­pe kan det væ­re fri­sten­de at ud­vi­de pa­let­ten af dom­mer­kald og spil, der kan ses igen­nem. I den­ne sæ­son ud­vi­der NFL og­så med ken­del­ser af epi­so­der, hvor spil­le­re bli­ver smidt ud af en kamp.

Vi­deo­dom­me­re vir­ker, når de med tek­no­lo­gi kan af­gø­re tvi­ster. Var wi­de re­cei­ve­ren out of bo­unds? Var bol­den over linj­en? Be­slut­ter man, at sub­jek­ti­ve skøns­spørgs­mål som pass in­ter­fe­ren­ce el­ler straf­fes­park i fod­bold og­så skal kun­ne gen­nem­ses, får man ik­ke nød­ven­dig­vis en me­re kor­rekt dom, men blot en an­den per­sons me­ning som sup­ple­ment til ho­ved­dom­me­rens og hans teams vur­de­ring.

Er det et catch el­ler ej? Den tid­li­ge­re Dal­las Cow­boy, Dez Bry­ant, er en af de spil­le­re, der har væ­ret i cen­trum for et ui­gen­nem­sku­e­ligt og kamp­af­gø­ren­de vi­deo-kald, hvor det, der til­sy­ne­la­den­de var et catch i slut­fa­sen mod Gre­en Bay Pa­ck­ers, blev om­stødt. Det­te fo­to er fra en an­den kamp. Fo­to: De­rik Ha­milt­on/ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.