MI­A­MI DOLP­HINS

NFL Magasinet - - Afc East -

Dolp­hins hav­ne­de ufri­vil­ligt i et Pr-ma­re­ridt, da det blev læk­ket, at man hav­de in­klu­de­ret pro­te­ster un­der na­tio­nal­me­lo­di­en på en li­ste over ’holdska­de­lig ad­færd’. Det be­tød, at spil­le­re i te­o­ri­en kun­ne bli­ve sus­pen­de­ret i fi­re kam­pe for ik­ke at stå op un­der ’The Star-spang­led Ban­ner’. Selv om hol­det hur­tigt var ude at si­ge, at der var ta­le om et ud­kast, var det et uhel­digt sig­nal at sen­de. Især ef­ter en sæ­son, hvor den ene ne­ga­ti­ve over­skrift ef­ter­fulg­te den an­den, var fle­re dår­li­ge sa­ger det sid­ste, man hav­de brug for. Der har dog og­så væ­ret lys­punk­ter som quar­ter­ba­ck Ry­an Tan­ne­hills læn­ge ven­te­de co­me­ba­ck og den bed­ste draft i åre­vis med kva­li­tets­spil­le­re som Minkah Fitz­pa­tri­ck, Mi­ke Gesi­cki og Jero­me Ba­ker, der vil gø­re en for­skel al­le­re­de i den­ne sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.