BUF­FA­LO BILLS

NFL Magasinet - - Afc East -

Set ude­fra kun­ne Bills næ­sten ik­ke ha­ve øn­sket sig en bed­re of­f­sea­son. Med de­fen­si­ve ta­ck­le Star Lo­tule­lei, cor­ner­ba­ck Von­tae Da­vis og wi­de re­cei­ver Corey Co­le­man har man på pa­pi­ret for­stær­ket sig på nøg­lepo­si­tio­ner, og de to førster­un­de­valg, Josh Al­len og Tre­mai­ne Ed­munds, kan po­ten­ti­elt teg­ne hol­det de næ­ste 10-15 år. Spørgs­må­let er ba­re, om det set in­de­fra er nok at væ­re godt ru­stet til frem­ti­den, når Bills gik i slut­spil­let for før­ste gang i 18 år i sid­ste sæ­son. Me­re vil jo som re­gel ha­ve me­re. Den tå­l­mo­di­ge til­gang fortje­ner dog ros, men det træk­ker ned, at klub­ben ik­ke har gi­vet Al­len me­re kva­li­fi­ce­re­de quar­ter­ba­cks til at læ­re fra og få­et luk­ket hul­ler­ne på den of­fen­si­ve linje. Det kan sen­de ham i il­den, før han er klar, og det har før øde­lagt un­ge quar­ter­ba­cks.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.