NEW YORK JETS

NFL Magasinet - - Afc East -

Om mu­ligt har Jets-le­del­sen væ­ret end­nu me­re skån­sels­løs end Bills i for­hold til at tæn­ke lang­sig­tet på be­kost­ning af den kor­te ba­ne. Og no­get kløg­ti­ge­re i sin age­ren i for­hold til kon­flik­ten om­kring pro­te­ster un­der na­tio­nal­me­lo­di­en end Dolp­hins. Hand­len med In­di­a­na­po­lis Colts, der ryk­ke­de Jets fra sjet­te­val­get til tred­je­val­get i draf­ten, så man kun­ne ta­ge quar­ter­ba­ck Sam Dar­nold, blev ind­gå­et, uden at Jets mi­ste­de næ­ste års førster­un­de­valg. Det kan vi­se sig uhy­re vig­tigt, for ne­top de to hold kan me­get vel skul­le ’dy­ste’ om top­val­get i 2019. Le­del­sens ud­mel­ding om, at man ik­ke vil straf­fe no­gen for at pro­teste­re un­der na­tio­nal­me­lo­di­en, har gi­vet kre­dit blandt spil­ler­ne, og det er vig­tigt med har­moni i en klub, der er midt i en genop­byg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.