RÆVEKAGE I FOX­BOR­OUGH?

Trods for­sik­rin­ger om det mod­sat­te lig­ner det, at Pa­tri­ots har kørt Josh Mc­da­ni­els i stil­ling som Be­li­chi­cks af­lø­ser.

NFL Magasinet - - Afc East -

’Er det­te be­gyn­del­sen på en­den for Kraft, Be­li­chi­ck og Brady?’

Så­dan lød over­skrif­ten på en ar­ti­kel af Espn-jour­na­li­sten Seth Wi­ck­ers­ham i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar. Et gan­ske le­gi­timt spørgs­mål, når man tæn­ker på, at den ene af de tre er en quar­ter­ba­ck, der lige har run­det 41 år, og en an­den er en 66-årig træ­ner. Hvis det hav­de om­hand­let al­le an­dre hold end New Eng­land Pa­tri­ots.

For det ten­de­rer no­get nær hel­lig­brø­de at vove at sæt­te spørgs­måls­tegn ved Pa­tri­ots-tri­umvira­tet, der har op­nå­et stør­re suc­ces end no­gen an­den ejer, He­ad Co­ach og quar­ter­ba­ck i Nfl-hi­sto­ri­en. Med he­le ot­te Su­per Bowl-del­ta­gel­ser, hvoraf de fem er ble­vet vun­det, vil af­stem­nin­gen om, hvor­vidt de tre er vær­di­ge til at kom­me i Hall of Fa­me væ­re over­stå­et hur­ti­ge­re, end man kan nå at si­ge ’De­f­la­te­ga­te’. Der­for var re­ak­tio­nen på Espn-ar­tik­len da og­så over­væl­den­de, men Pa­tri­ots be­næg­te­de hårdnak­ket, at der var no­get om snak­ken.

Blot to da­ge ef­ter Su­per Bowl-ne­der­la­get til Phila­delp­hia Eag­les kom der dog in­di­ka­tion af, at Bill Be­li­chi­cks tid som Pa­tri­ots-he­ad Co­ach må­ske er ved at rin­de ud. Få ti­mer ef­ter, at In­di­a­na­po­lis Colts hav­de of­fent­lig­gjort på Twit­ter, at Pa­tri­ots’ of­fen­si­ve ko­or­di­na­tor, Josh Mc­da­ni­els, var hol­dets nye He­ad Co­ach, vend­te Mc­da­ni­els på en tal­ler­ken og ef­ter­lod Colts ved al­te­ret som en fors­må­et brud.

Det fik spe­ku­la­tio­ner­ne til at lø­be. Hav­de ejer Ro­bert Kraft og Pa­tri­ots-top­pen bagt en rævekage og lo­vet Mc­da­ni­els, at han kun­ne af­lø­se Be­li­chi­ck i nær frem­tid? For­ly­den­der­ne går på det mod­sat­te, men med sin op­sigtsvæk­ken­de U-ven­ding er det svært at se Josh Mc­da­ni­els væ­re He­ad Co­ach an­dre ste­der end i Fox­bor­ough.

Be­slut­nin­gen om at ta­le Mc­da­ni­els fra at ta­ge job­bet hos Colts in­di­ke­rer og­så, at Pa­tri­ots vil gø­re alt for at mak­si­me­re den re­ste­ren­de tid, Brady og Be­li­chi­ck har til­ba­ge. At mi­ste Josh Mc­da­ni­els vil­le nem­lig ha­ve be­ty­det, at hol­det skul­le kø­re to nye ko­or­di­na­to­rer ind, idet de­fen­siv ko­or­di­na­tor Matt Pa­tri­cia fik lov at smut­te for at bli­ve He­ad Co­ach for De­troit Lions. Det prø­ve­de Pa­tri­ots og­så oven på Su­per Bowl-tri­um­fen i 2004-sæ­so­nen, og i den ef­ter­føl­gen­de sæ­son vandt hol­det ’kun’ 10 kam­pe og blev slå­et ud al­le­re­de i Di­vi­sio­nal Ro­und.

Med duo­en Mc­da­ni­els-brady in­takt er an­gre­bet – trods ta­bet af Dan­ny Amen­do­la, Bran­din Cooks og Dion Lewis – lige så stærkt som det, der i sid­ste sæ­son var liga­ens bed­ste, og det gør va­nen tro Pa­tri­ots til AFC'S bed­ste bud på en Su­per Bowl-vin­der. Le­ver hol­det op til fa­vo­rit­vær­dig­he­den, kan Seth Wi­ck­er­hams spørgs­mål igen bli­ve re­le­vant. For så kan Be­li­chi­ck og Brady slut­te på top­pen.

So­ny Mi­chel har en stor ud­for­dring for­an sig i New Eng­land, der i åre­vis har ro­te­ret vold­somt på Rb-plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.