IK­KE ME­RE BULLSHIT

Sto­re pro­fi­ler er sendt væk til for­del for er­far­ne spil­le­re, der skal ska­be en bed­re kul­tur i Dolp­hins' om­klæd­nings­rum.

NFL Magasinet - - Afc East -

Teg­ne­ne på, at alt ik­ke var, som det skul­le væ­re i om­klæd­nings­rum­met hos Mi­a­mi Dolp­hins i sid­ste sæ­son, var ty­de­li­ge al­le­re­de før åb­nings­kam­pen mod Ch­ar­gers, da li­ne­ba­ck­er Lawren­ce Tim­mons for­svandt fra hol­dets ho­tel i Los An­ge­les. Mystik­ken til­t­og, da det kom frem, at han i ugen for­in­den hav­de for­søgt at få sit tid­li­ge­re hold, Pitts­burgh Ste­e­lers, til at ta­ge ham til­ba­ge.

I før­ste om­gang blev Tim­mons sus­pen­de­ret på ube­stemt tid, men ta­get til nå­de igen ef­ter en uge og spil­le­de de sid­ste 14 kam­pe af sæ­so­nen, hvor­ef­ter han blev frit­stil­let et år før kon­trakt­ud­løb.

Må­ske var det Tim­mons’ bizar­re op­før­sel, He­ad Co­ach Adam Ga­se hen­ty­de­de til, da han i of­f­sea­son kri­ti­se­re­de kul­tu­ren på hol­det i sid­ste sæ­son.

”Jeg ved, det kom­mer til at væ­re an­der­le­des. Vi har nog­le al­fa­han­ner, der ik­ke vil fin­de sig i alt det bullshit, der har fun­det sted,” sag­de Adam Ga­se iføl­ge lo­ka­la­vi­sen Mi­a­mi He­rald.

En rå­d­den kul­tur er ik­ke no­get nyt hos Dolp­hins, der i 2013 kom i mod­vind på grund af ’Bul­ly­ga­te’, hvor Ri­chie In­cog­ni­to før­te an i mob­nin­gen af kol­le­ga­en på den of­fen­si­ve linje Jo­nat­han Mar­tin. Nu er det op til ny­til­kom­ne ve­te­ra­ner som Frank Go­re, Ro­bert Qu­inn, Dan­ny Amen­do­la og Josh Sit­ton at gå for­re­st som go­de ek­semp­ler.

Tim­mons var el­lers og­så hen­tet til Dolp­hins som le­der. Det sam­me var quar­ter­ba­ck Jay Cut­ler, der hav­de indstil­let kar­ri­e­ren til for­del for et job som tv-kom­men­ta­tor for Fox, men om­be­stem­te sig, da Ga­se bad ham af­lø­se ska­de­de Ry­an Tan­ne­hill. In­gen af dem le­ve­de op til de­res le­der­rol­le.

Det gjor­de sto­re pro­fi­ler som Ndamu­kong Suh, Mi­ke Po­un­cey og Jar­vis Lan­dry hel­ler ik­ke, så de fik og­så sil­kes­noren ef­ter Dolp­hins’ skuf­fen­de sæ­son, der til­med in­klu­de­re­de an­dre ke­de­li­ge sa­ger som li­ne­ba­ck­er Rey Mau­a­lu­gas an­hol­del­se og en vi­deo af Chris Fo­er­ster, træ­ner for den of­fen­si­ve linje, der snif­fe­de ko­kain på sit kon­tor.

Én stjer­ne, der fik lov til at bli­ve, selv om Dolp­hins kun­ne væ­re slup­pet bil­ligt fra at frit­stil­le ham i den­ne of­f­sea­son, var Ry­an Tan­ne­hill. Og det si­ger no­get om hans le­de­rev­ner, at klub­ben ik­ke valg­te at for­føl­ge en af de man­ge loven­de quar­ter­ba­ck-ta­len­ter i draf­ten.

Øget le­der­skab er dog én ting. No­get an­det er mæng­den af ta­lent, og her er det svært at se, at hol­det er ble­vet bed­re i for­hold til sid­ste sæ­son. Suh ef­ter­la­der sig et kæm­pe­hul i mid­ten af den de­fen­si­ve linje, og det sam­me gør Po­un­cey på den of­fen­si­ve linje. Ta­bet af Lan­drys 112 greb­ne bol­de op­ve­jes af til­gan­gen af Amen­do­la og Al­bert Wil­son, og med New York Jets og Buf­fa­lo Bills i en sør­ge­lig for­fat­ning kan Dolp­hins må­ske kæm­pe med om et af de to wildcards.

Mi­ke Gesi­cki (fo­to) og Dan­ny Amen­do­la skal støt­te den pres­se­de quar­ter­ba­ck Ry­an Tan­ne­hill.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.