FREM­TI­DEN BE­GYN­DER NU

Med en af liga­ens sva­ge­ste trupper lig­ner Jets en pry­gelk­na­be, men Sam Dar­nold gi­ver grund til op­ti­mis­me på lang sigt.

NFL Magasinet - - Afc East - Tekst: Jep­pe Dong Abra­ham­sen

Selv om New York Jets i den for­gang­ne sæ­son ko­pi­e­re­de to­ta­len på fem sej­re fra året for­in­den, var der en ver­den til for­skel på de to sæ­so­ner. I 2016 var for­vent­nin­gen en plads i slut­spil­let oven på en sæ­son med 10 sej­re. I ste­det skul­le Jets væ­re glad for, at man over­ho­ve­det vandt fem kam­pe. I 2017 var ’Gang Gre­en’ fa­vo­rit til at en­de med top­val­get i det­te års draft, men hol­det gjor­de al­le de dy­stre for­ud­si­gel­ser til skam­me og no­te­re­de sig igen for fem sej­re – tre af dem end­da over slut­spils­hold.

Der­for bur­de pi­len egent­lig pe­ge i op­ad­gå­en­de ret­ning, og be­lært af sid­ste sæ­son bør man pas­se på med at ud­rå­be Jets til pry­gelk­na­be. Men ser man på trup­pens be­skaf­fen­hed er det svært at be­va­re op­ti­mis­men. I hvert fald i for­hold til den­ne sæ­son. Fak­tisk har Jets en af de sva­ge­ste trupper i NFL.

Til gen­gæld ser frem­ti­den lys ud for Jets. Det skyl­des ik­ke mindst Sam Dar­nold. Qu­ar­ter­ba­ck­en var fa­vo­rit til at bli­ve ta­get med top­val­get af Cle­veland Browns, men i ste­det lan­de­de han hos Jets, der valg­te som num­mer tre ef­ter at ha­ve hand­let sig op i draf­tens før­ste run­de. Det ko­ste­de klub­bens to an­den­run­de­valg i år og an­den­run­de­val­get i 2019, men ik­ke førster­un­de­val­get. End­nu et tegn på, at frem­ti­den er vig­ti­ge­re end nu­ti­den.

Rook­i­en har ta­len­tet til at træ­de di­rek­te ind som star­ter, og med bå­de Josh Mc­cown og ny­til­kom­ne Ted­dy Brid­gewa­ter i fol­den, er kva­li­te­ten på po­si­tio­nen god uden at væ­re pran­gen­de.

En per­fekt si­tua­tion for Sam Dar­nold, der der­med ik­ke er tvun­get til at bli­ve ka­stet for lø­ver­ne, før han er klar. Om­vendt er kon­kur­ren­ter­ne hel­ler ik­ke bed­re, end at han kan ha­ve nå­et at over­ha­le dem in­den åb­nings­kam­pen.

Med så man­ge dol­lar in­ve­ste­ret i tre quar­ter­ba­cks, er der selvsagt fær­re pen­ge til re­sten af trup­pen, der dog er ble­vet for­stær­ket med cor­ner­ba­ck Tru­mai­ne Jo­hn­son, run­ning ba­ck Isai­ah Crowell og li­ne­ba­ck­er Ave­ry Wil­li­am­son, tak­ket væ­re et far­vel til li­ne­ba­ck­er De­ma­rio Da­vis og de­fen­si­ve end Muham­med Wil­ker­son som de mest pro­mi­nen­te.

De nye spil­le­re er dog bil­li­ge­re og me­re i tråd med den kul­tur, ge­ne­ral ma­na­ger Mi­ke Mac­cag- nan og He­ad Co­ach Todd Bow­les øn­sker at op­byg­ge. Bow­les og Mac­cag­nan hav­de op­rin­de­ligt kon­trak­t­ud­løb ef­ter den­ne sæ­son, men fik beg­ge en for­læn­gel­se på yder­li­ge­re to år. Uden at det skal for­stås som en job­ga­ran­ti, var det et sig­nal om, at Jets-le­del­sen ik­ke nød­ven­dig­vis for­ven­ter en plads i slut­spil­let i den­ne sæ­son. Fo­kus er på frem­ti­den. Og den be­gyn­der nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.