KRONPRINSEN MÅ VEN­TE

Rook­ie-quar­ter­ba­ck La­mar Ja­ck­son er den nye kron­prins af Bal­ti­mo­re, men Joe Flac­co er mødt op til trai­ning camp i sit livs form. Ra­vens har in­ve­ste­ret hef­tigt for at om­gi­ve ve­te­ra­nen med de rig­ti­ge vå­ben.

NFL Magasinet - - Afc North - Tekst: Mor­ten Plon Sau­er

Der er en ny kron­prins i Bal­ti­mo­re, og hans navn er La­mar Ja­ck­son. Ra­vens valg­te den hy­per-at­le­ti­ske Lou­isvil­le-quar­ter­ba­ck som num­mer 32 i årets draft. De fær­re­ste er da og­så i tvivl om, at Ja­ck­son er frem­ti­den. Spørgs­må­let er ba­re, hvor­når frem­ti­den kom­mer. Kon­gen hed­der nem­lig fort­sat Joe Flac­co, og han har ik­ke i sin­de at af­gi­ve tro­nen fri­vil­ligt. Den tid­li­ge­re Su­per Bowl MVP er mødt op i top­form og har set knivskarp ud i trai­ning camp. Sa­fe­ty Eric Wed­dle ud­tal­te i ju­ni, at ”val­get af Ja­ck­son har tændt en ild un­der Flac­co. Han har ar­bej­det ek­stremt hårdt”.

Kig­ger man på Ra­vens’ dis­po­si­tio­ner i of­f­sea­son, er der hel­ler in­tet, som ty­der på, at den sport­s­li­ge le­del­se har op­gi­vet Flac­co. På re­cei­ver-plad­ser­ne har man hen­tet ve­te­ra­ner­ne Mi­cha­el Crab­tree, Wil­lie Sne­ad IV og Jo­hn Brown. Al­le tre ven­tes at gå di­rek­te ind i star­top­stil­lin­gen. For­vent­nin­gen er, at de kan for­bed­re Ra­vens’ ran­ge­ring som det tred­je­dår­lig­ste ka­ste­an­greb i liga­en. Sam­ti­dig draf­te­de Ra­vens de to tight ends, Hay­den Hurst og Mark An­drews. Mål­sæt­nin­gen står bø­jet i neon: Man vil vin­de med Flac­co. NU.

Kig­ger man på ty­pen af re­cei­ve­re, er det og­så ty­de­ligt, at man har pri­o­ri­te­ret spil­le­re, der kan flyt­te kæ­der­ne. I før­ste om­gang hand­ler det ik­ke om eks­plo­si­vi­tet, men om spil­le­re, der ken­der de­res ru­ter og kan kon­ver­te­re tred­je downs. Det­te var hol­dets sto­re akil­les­hæl i sid­ste sæ­son. Hurst, Crab­tree og Sne­ad skal gø­re Flac­co i stand til at ope­re­re på mel­lem­di­stan­cer­ne – sær­ligt over mid­ten, hvor qu­ar­ter­ba­ck­en yn­der at fin­de si­ne mål. Ik­ke si­den Anquan Bol­din, Ja­co­by Jo­nes og Den­nis Pit­ta i Su­per Bowl XLVII har Ra­vens haft så me­get ta­lent i luf­tan­gre­bet.

På run­ning ba­ck skal Alex Coll­ins for­sø­ge at byg­ge vi­de­re på sin gen­nem­brud­s­sæ­son. Han får sel­skab at den til­ba­ge­vend­te Ken­neth Dixon og al­si­di­ge Buck Al­len. Alt i alt er der lagt i ov­nen til det klas­si­ske, klok­ke­æ­den­de an­greb, som så tit har bragt Ra­vens i slut­spil­let.

Og­så på for­sva­ret er der op­ti­mis­me. Don ’Wink’ Mar­tin­da­le af­lø­ser De­an Pe­es som de­fen­siv ko­or­di­na­tor. Mar­tin­da­le er en fan­de­ni­voldsk Rex Ry­an-ty­pe, som ik­ke er ban­ge for at spil­le ag­gres­sivt og ta­ge chan­cer. Et tem­pe­ra­ment, der umid­del­bart lig­ger bed­re til Ra­vens’ go­ril­la­brø­len­de for­svar end den me­re kon­ser­va­ti­ve Pe­es.

Lyk­kes det ik­ke Ra­vens at kva­li­fi­ce­re sig til slut­spil­let for­ven­ter de fle­ste, at bå­de Joe Flac­co og Jo­hn Har­baugh er for­tid i Bal­ti­mo­re. Glan­sen fra en Su­per Bowl va­rer ik­ke evigt. Og kronprinsen ven­ter i kulis­sen.

Joe Flac­co spil­ler for kar­ri­e­ren i 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.