DALTON-BRØDRE­NE VEN­DER TIL­BA­GE

Til fru­stra­tion for man­ge Ben­gals-fans får he­ad co­ach Mar­vin Lewis end­nu en chan­ce for at brin­ge sølv­tøj til Cin­cin­na­ti. Han læ­ner sig opad sin tro­fa­ste ban­de, men har og­så et par nye vå­ben i kuf­fer­ten.

NFL Magasinet - - Afc North - Tekst: Mor­ten Plon Sau­er

De, der hu­sker Dalton-brødre­ne, vil vi­de, at det var et evigt uhel­digt firklø­ver af sø­sken­de, der kon­stant prø­ve­de at ta­ge li­vet af Lucky Luke. Det lyk­ke­des som be­kendt al­drig. Hvor­vidt Ben­gals – an­ført af quar­ter­ba­ck An­dy Dalton - må ac­cep­te­re sam­me frug­tes­lø­se fa­cit, når sæ­so­nen er for­bi, vil vi­se sig. Selv­til­li­den i den stri­be­de ban­de fra Cin­cin­na­ti fejl­er i hvert fald ik­ke no­get, ef­ter­som stort set al­le ho­ved­per­so­ner­ne ven­der til­ba­ge.

Det dre­jer sig først og frem­mest om He­ad Co­ach Mar­vin Lewis, som el­lers var spå­et en fy­re­sed­del oven på en uin­spi­re­ren­de 7-9-sæ­son. Ejer Mi­ke Brown øj­ne­de dog no­get i hol­dets ind­sats mod slut­nin­gen af sæ­so­nen og valg­te til man­ge fans’ sto­re for­try­del­se at gi­ve Lewis end­nu en chan­ce.

Ob­jek­tivt set er det svært at kal­de Lewis en fi­a­sko i Cin­cin­na­ti. Det er kun to år si­den, han med den sam­me grund­stam­me af spil­le­re plø­je­de gen­nem liga­en med en 12-4-record, og Ben­gals har væ­ret i slut­spil­let i 7 af de 15 sæ­so­ner, han har stå­et i spid­sen. Dér, hvor Lewis til gen­gæld er fl­op­pet fælt, er i be­nævn­te slut­spil, hvor Ben­gals er rø­get ud i før­ste run­de i samt­li­ge syv for­søg.

Op­ti­mi­ster­ne vil pe­ge på, at Lewis har go­de for­ud­sæt­nin­ger for at ven­de ud­vik­lin­gen i den­ne sæ­son. For­u­den Dalton ven­der bæ­ren­de kræf­ter som wi­de re­cei­ver A.J. Gre­en, de­fen­si­ve end Geno At­kins og li­ne­ba­ck­er Von­ta­ze Bur­fi­ct til­ba­ge. De får hjælp af un­ge stjer­neskud som cor­ner­ba­ck Wil­li­am Ja­ck­son III og run­ning ba­ck Joe Mixon.

Mixon hav­de en svin­gen­de rook­ie-sæ­son, men be­fandt sig og­så bag en of­fen­siv linje, som kon­se­kvent var over­mat­chet. Ben­gals gik ag­gres­sivt til værks i of­f­sea­son for at af­hjæl­pe pro­ble­met. Først tra­de­de man sig til left ta­ck­le Cor­dy Glenn, og si­den valg­te man cen­ter Bil­ly Pri­ce i før­ste run­de af årets draft.

Hå­bet er, at en for­ny­et of­fen­siv linje og­så vil gi­ve An­dy Dalton tid og plads til at ser­vi­ce­re si­ne re­cei­ve­re ef­fek­tivt. Hol­dets selv­til­lid på det­te punkt il­lu­stre­res ved, at man valg­te at la­de Bran­don La­fell for­la­de klub­ben for i ste­det at gi­ve spil­le­tid til den nye ge­ne­ra­tion af re­cei­ve­re an­ført af sid­ste års første­valg Jo­hn Ross. Bul­le­ti­ner­ne fra Ben­gals-lej­ren ly­der, at Ross ser gen­født ud oven på et ska­des­pla­get år 1.

Og så er der pe­s­si­mi­ster­ne. De vil pe­ge på, at Ben­gals sjo­sker sam­me træt­te tak­tik på ba­nen, som med få und­ta­gel­ser ik­ke har bragt an­det end mid­del­må­dig­hed til by­en. Som Dalton-brødre­ne måt­te er­ken­de, er selv de bedst lag­te pla­ner vær­di­lø­se, hvis den vig­tig­ste skalp ude­bli­ver.

A.J. Gre­en kan le­ve­re det subli­me og er un­der pres for at hjæl­pe et kri­se­ramt fran­chi­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.