KAN JAGU­ARS GÅ HE­LE VEJ­EN MED BORT­LES?

Jagu­ars rå­der over et me­get stærk ro­ster. Spørgs­må­let er ba­re, om Bla­ke Bort­les er den for­hin­dring, der umu­lig­gør, at hol­det når sin før­ste Su­per Bowl.

NFL Magasinet - - Afc South - Tekst: Pe­ter Kors­gaard

Tom Coug­hlin ud­nyt­ter sit unik­ke for­hold til Eli Man­ning og hen­ter ham til Ja­ck­son­vil­le. Jagu­ars tra­der op i draf­ten og snup­per en af de man­ge stær­ke quar­ter­ba­cks.

Te­o­ri­er­ne om, hvor­dan Jagu­ars vil­le fin­de af­lø­se­ren for Bla­ke Bort­les var man­ge i of­f­sea­son. Men in­gen af dem holdt stik. I ste­det for­læn­ge­de hol­det kon­trak­ten med Bort­les og ven­te­de ind­til sjet­te run­de af draf­ten med at ta­ge en quar­ter­ba­ck. Så ef­ter alt at døm­me hed­der hol­dets star­ten­de quar­ter­ba­ck og­så Bla­ke Bort­les, når Jagu­ars 9. sep­tem­ber spar­ker 2018-sæ­so­nen i gang på ude­ba­ne imod New York Gi­ants.

Eks­per­ters kri­tik af Bort­les har el­lers væ­ret nå­des­løs, imens Bort­les’ kol­le­ger hel­ler ik­ke har holdt sig til­ba­ge.

”Han kom­mer til at buk­ke un­der for pres­set”, lød det for ek­sem­pel fra Ten­nes­see Ti­tans’ Jur­rell Ca­sey in­den be­gyn­del­sen på play­off i sid­ste sæ­son. Og tal­le­ne bak­ke­de Ca­sey op. Bort­les har nem­lig haft svært ved at ta­ge tøj­ler­ne og fø­re sit hold til­ba­ge i kam­pe, hvor det kom­mer bag­ud.

Al­li­ge­vel le­ve­re­de Bort­les fint spil i play­off imod stær­ke mod­stan­de­re som Pitts­burgh Ste­e­lers og New Eng­land Pa­tri­ots. Må­ske er det år­sa­gen til, at han fort­sat er at fin­de på Jagu­ars’ ro­ster.

Men der bli­ver sta­dig spe­ku­le­ret i, hvor lang snor Bort­les vil få. Jagu­ars står nem­lig med et uri­me­ligt stærkt de­fen­se, en styr­ket of­fen­si­ve linje og et so­lidt lø­be­an­greb. Men hol­dets Su­per Bowl-vin­due vil sand­syn­lig­vis kun væ­re åbent i nog­le få år, og fryg­ten blandt pe­s­si­mi­ster­ne er, at man spil­der sin chan­ce på en quar­ter­ba­ck, der ik­ke kan fø­re hol­det he­le vej­en til Lom­bar­di-tro­fæ­et.

Op­ti­mi­ster­ne vil på den an­den si­de pe­ge på Bal­ti­mo­re Ra­vens’ sejr i Su­per Bowl 35 som ek­semp­let på, at man ik­ke be­hø­ver at ha­ve Joe Mon­ta­na el­ler Tom Brady for at vin­de en Su­per Bowl. An­ført af et bomstærkt for­svar og med quar­ter­ba­ck Trent Dil­fer i spid­sen for et of­fen­se, der fo­ku­se­re­de på at lø­be bol­den med rook­ie-run­ning ba­ck Ja­mal Lewis, gik Ra­vens he­le vej­en.

Lig­he­der­ne mel­lem 2000-ud­ga­ven af Ra­vens, og det hold, som Jagu­ars sen­der på ba­nen til den kom­men­de Nfl-sæ­son, er slå­en­de. Spørgs­må­let er så, om et stærkt for­svar og et so­lidt lø­be­an­greb og­så er nok til at vin­de he­le dy­nen i nu­ti­dens ka­ste­gla­de NFL.

Et hold skal ik­ke be­stå af de bed­ste 53 spil­le­re, det skal be­stå af de rig­ti­ge 53 spil­le­re.

Det har i åre­vis væ­ret op­skrif­ten på New Eng­land Pa­tri­ots’ enor­me suc­ces. Og den op­skrift ser de ud til at vil­le ko­pi­e­re hos Ten­nes­see Ti­tans, hvor en af Bill Be­li­chi­cks ynd­lings­spil­le­re, Mi­ke Vra­bel, er ble­vet hy­ret som ny he­ad co­ach.

Og Vra­bel får en del spil­le­re un­der sig, som kan væ­re ”de rig­ti­ge”, for de ken­der ”'The Pa­tri­ot Way'”. Eks-pa­tri­ot Dion Lewis skal fun­ge­re som den lil­le hur­ti­ge scat ba­ck, som Pa­tri­ots i de se­ne­ste år har haft stor suc­ces med i sin of­fen­siv, imens cor­ner­ba­ck Malcolm But­ler kom­mer til at for­stær­ke ka­ste­for­sva­ret.

På Ti­tans-roste­ren fin­des i for­vej­en fle­re for­hen­væ­ren­de Pa­tri­ots-spil­le­re. Malcolm But­ler bli­ver gen­for­e­net med cor­ner­ba­ck Lo­gan Ry­an, som han spil­le­de sam­men med i tre sæ­so­ner un­der Be­li­chi­ck, og på den of­fen­si­ve linje fin­der man gu­ard Josh Kli­ne, som spil­le­de for Pa­tri­ots i tre sæ­so­ner.

Og det er nok ik­ke til­fæl­digt, at hol­det føl­ger New Eng­land-op­skrif­ten. I spid­sen for fo­re­ta- gen­det sid­der nem­lig ge­ne­ral ma­na­ger Jon Ro­bin­son, der har en for­tid som chef for Pa­tri­ots’ ta­lentspej­de­re. Si­den 2016 har Ro­bin­son ar­bej­det på at byg­ge et mi­ni-pa­tri­ots op i musikbyen Nas­hvil­le. Ind­til vi­de­re er det gå­et me­get godt. Ti­tans har 18 sej­re i si­ne to sæ­so­ner un­der Ro­bin­son. I de to sæ­so­ner før Ro­bin­son vandt hol­det blot fem gan­ge.

Den næ­ste vig­ti­ge in­gre­di­ens i Ro­bin­sons plan var for­hen­væ­ren­de Pa­tri­ots-li­ne­ba­ck­er Mi­ke Vra­bel, der si­den 2014 har fun­ge­ret som hen­holds­vis li­ne­ba­ck­er co­ach og de­fen­si­ve ko­or­di­na­tor un­der en an­den af Be­li­chi­cks di­scip­le, Hou­ston Te­xans' he­ad co­ach, Bill O’bri­en. Vra­bel er på den må­de den helt rig­ti­ge he­ad co­ach for Ro­bin­sons Ti­tans.

Selv­om Vra­bel får hjælp af for­hen­væ­ren­de Pa­tri­ots-spil­le­re fle­re ste­der på ba­nen, så har han ik­ke en Tom Brady-klon til at le­de sit hold. Ef­ter at ha­ve star­tet sin Nfl-kar­ri­e­re med to fi­ne sæ­so­ner, så faldt quar­ter­ba­ck Marcus Ma­ri­o­tas ni­veau i den re­gu­læ­re del af 2017-sæ­so­nen. Ma­ri­o­ta var sæ­so­nen igen­nem en skyg­ge af sig selv og ka­ste­de blandt an­det fle­re in­ter­cep­tions end tou­ch­downs. Det var der­for me­re på trods af qu­ar­ter­ba­ck­en end på grund af ham, at Ti­tans nå­e­de play­off for før­ste gang si­den 2008.

I slut­spil­let løf­te­de Ma­ri­o­ta dog sit spil imod Kansas Ci­ty Chiefs samt i ne­der­la­get til Pa­tri­ots. Nu er hå­bet, at han kan ta­ge sit go­de spil fra play­off med sig ind i den kom­men­de sæ­son og væ­re med til at fø­re hol­det via The Pa­troit Way til Su­per Bowl.

Ti­tans mang­ler at kom­me det sid­ste styk­ke i grund­spil­let, så man og­så kan bli­ve en ak­tør i play­of­fs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.