OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Afc South -

Ef­ter nog­le sæ­so­ner, hvor der har væ­ret tvivl om Der­ri­ck Hen­rys plads i hie­rar­ki­et, kan han en­de­lig gå ind til en sæ­son som hol­dets ube­stridt star­ten­de run­ning ba­ck. Sam­men med Dion Lewis dan­ner han en af NFL'S me­re in­ter­es­san­te run­ning ba­ck-duo­er. De kom­mer til at lø­be bag en af liga­ens stær­ke­ste of­fen­si­ve linjer. Så den del af der styr på. Men der er sta­dig­væk spørgs­måls­tegn på Ti­tans’ of­fen­se. Der er in­gen tvivl om, at Marcus Ma­ri­o­ta har ta­len­tet, men vi mang­ler fort­sat at se det fuldt ud­fol­det på den sto­re NFLs­ce­ne. Bli­ver an­kom­sten af den nye he­ad co­ach, Mi­ke Vra­bel, den æn­dring, som en­de­li­ge gi­ver Ma­ri­o­ta et skub imod NFL'S eli­te? Tight end Dela­nie Wal­ker er fort­sat et stærkt mål for Ma­ri­o­ta, men det kni­ber på re­cei­ver-po­si­tio­nen. Her hå­ber man, at sær­ligt Corey Da­vis og Taywan Tay­l­or kan løf­te de­res ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.