OAKLAND RAI­DERS

NFL Magasinet - - Afc West -

Den stør­ste hi­sto­rie i Rai­ders’ of­f­sea­son er træ­ner­skif­tet fra Ja­ck Del Rio til Jon Gr­u­den. Den nær­mest my­ti­ske he­ad co­ach er vendt til­ba­ge til Rai­ders, 20 år ef­ter at han for før­ste gang fik chan­cen for at væ­re he­ad co­ach i NFL hos selv­sam­me klub. Der­u­d­over har der pri­mært væ­ret fo­kus på at hen­te er­far­ne pro­fi­ler til det un­ge for­svar, hvil­ket for­kla­rer til­gan­gen af Ras­haan Mel­vin, Der­ri­ck Jo­hn­son og Ta­hir Whi­te­he­ad. Den vig­tig­ste for­stærk­ning til an­gre­bet kom i draf­ten, hvor høj­re ta­ck­le Kolt­on Mil­ler blev valgt i før­ste run­de, mens man og­så hå­ber, at Marta­vis Bry­ant og Jor­dy Nel­son kan bi­dra­ge i re­cei­ver­kor­p­set. De fle­ste ste­der er det imid­ler­tid ik­ke nød­ven­dig­vis lut­ter for­stærk­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.