OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Afc West -

Med Jon Gr­u­den som he­ad co­ach bli­ver der na­tur­lig­vis fo­ku­se­ret me­get på an­gre­bet. An­gre­bet hav­de ik­ke en god sæ­son i 2017, og der er nog­le kla­re ting, der skal for­bed­res, hvis det skal til­ba­ge på spo­ret. De­rek Carr er na­tur­lig­vis ho­ved­per­so­nen, men han hav­de ik­ke let­te ar­bejds­be­tin­gel­ser i 2017, og det bli­ver vig­tigt, at Rai­ders’ of­fen­si­ve linje ven­der til­ba­ge til for­men fra 2016. Det skal førster­un­de­val­get Kolt­on Mil­ler blandt an­det hjæl­pe med ved at sta­bi­li­se­re høj­re ta­ck­le-­plad­sen. Re­cei­ver­kor­p­set har og­så gen­nem­gå­et en æn­dring, hvor Mi­cha­el Crab­tree er ble­vet smidt på po­r­ten, mens Marta­vis Bry­ant og Jor­dy Nel­son er kom­met ind. I lø­be­spil­let er 32-åri­ge Mars­hawn Lynch sta­dig ho­ved­per­so­nen, men han har få­et en ny ba­ck­up i Doug Mar­tin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.