KAN KE­E­NUM LØF­TE BRON­COS TIL­BA­GE TIL SLUT­SPIL­LET?

Den­ver Bron­cos har få­et fat i sin quar­ter­ba­ck, og nu skal to års slut­sspil­stør­ke op­hø­re.

NFL Magasinet - - Afc West -

Si­den Peyton Man­ning for­lod hol­det ef­ter 2015-sæ­so­nen, har Den­ver Bron­cos’ an­greb ik­ke væ­ret no­get kønt syn, og der har sam­ti­dig væ­ret gang i quar­ter­ba­ck­karus­sel­len. I den for­gang­ne sæ­son var det først Tre­vor Sie­mi­an. Så var det Brock Oswei­ler. Så var det Paxton Lynch. Og så star­te­de det for­fra én gang til.

Det dår­li­ge quar­ter­ba­ck­spil, vur­de­re­de ge­ne­ral ma­na­ger Jo­hn Elway, kun­ne he­ad co­ach Van­ce Jo­seph ik­ke gø­re for, og selv om sæ­so­nen kun bød på fem sej­re, er Jo­seph der­for sta­dig hol­dets He­ad Co­ach. Han får nu end­nu en chan­ce for at be­vi­se sit værd som he­ad co­ach, men den­ne gang har han og­så få­et en ka­pa­bel quar­ter­ba­ck: Ca­se Ke­e­num.

Ke­e­num var en af de helt sto­re over­ra­skel­ser i 2017-sæ­so­nen, hvor han før­te Min­ne­so­ta Vikings i slut­spil­let. Den 30-åri­ge quar­ter­ba­ck hav­de el­lers til­bragt si­ne før­ste fem sæ­so­ner i liga­en som re­ser­ve, og han hav­de al­drig ka­stet me­re end 10 tou­ch­downs i en sæ­son. Der­for var der hel­ler ik­ke sto­re for­vent­nin­ger, da han over­tog star­tertjan­sen i Vikings i an­den spil­ler­un­de. Men de for­vent­nin­ger gjor­de han til skam­me med 22 tou­ch­downs og blot syv in­ter­cep­tions i sæ­so­nens sid­ste 15 kam­pe.

Man kan fri­stes til at fryg­te, at der er ta­le om en en­lig sva­le for Ke­e­num, og at han ik­ke kan præ­ste­re over en år­ræk­ke. Og Vikings gav da hel­ler ik­ke ud­tryk for, at man tro­e­de på Ke­e­num fremad­ret­tet, i og med at man bej­le­de til Kirk Cou­sins, som de og­så end­te med at hen­te. Jo­hn Elway er imid­ler­tid ik­ke en af tviv­ler­ne.

"Vi har vo­res mand. Han var vo­res mål. Han pas­ser per­fekt til os, så vi er me­get gla­de for at by­de Ca­se vel­kom­men til Den­ver, og vi har vir­ke­lig hø­je for­vent­nin­ger til, hvad vi kan op­nå, og hvad han vil bi­dra­ge med," sag­de Jo­hn Elway, da Ke­e­num blev præ­sen­te­ret.

Det, der ta­ler til Ke­e­nums for­del, er, at han er endt i en si­tu­a­tion, som er lig den, han var i, hos Vikings. Han har fle­re go­de re­cei­ve­re, og Bron­cos har i et par år, li­ge­som vikin­ger­ne, haft et af NFL’S mest ta­lent­ful­de for­svar, hvor en stærk secon­dary bli­ver hjul­pet godt på vej af et fan­ta­stisk pass rush.

Hvis ik­ke det ta­lent­ful­de for­svar skal gå til spil­de, skal an­gre­bet dog snart le­ve­re på et lig­nen­de ni­veau, så der kom­mer nog­le re­sul­ta­ter på bor­det. Og det er dét, Ke­e­num skal le­ve­re. For­læn­ges Bron­cos’ slut­spils­fra­vær i den kom­men­de sæ­son, bli­ver Van­ce Jo­seph om­vendt en fa­vo­rit til en fy­ring, når Bla­ck Mon­day lø­ber af stab­len da­gen ef­ter sid­ste spil­ler­un­de.

Bron­cos skal ha­ve byg­get et stærkt hold om­kring ene­stå­en­de stær­ke Von Mil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.