ET SKRIDT TIL­BA­GE OG TO SKRIDT FREM

Der er en ny mand bag cen­ter i Kansas Ci­ty, hvor Pa­tri­ck Ma­ho­mes har ta­get over ef­ter Alex Smith. Men er han klar til NFL?

NFL Magasinet - - Afc West -

Det er sjæl­dent set, at en quar­ter­ba­ck ka­ster 26 tou­ch­downs og kun fem in­ter­cep­tions, men som al­li­ge­vel bli­ver skif­tet ud ef­ter sæ­so­nen. Men det er nu en­gang dét, Kansas Ci­ty Chiefs gjor­de det­te for­år, da 34-åri­ge Alex Smith blev sendt til Was­hin­g­ton i en byt­te­han­del.

I skyg­gen stod nem­lig Chiefs’ førster­un­de­valg fra 2017-draf­ten, Pa­tri­ck Ma­ho­mes.

Det er ham, He­ad Co­ach An­dy Reid og re­sten af træ­ner­sta­ben har valgt at sat­se he­le bu­tik­ken på fremad­ret­tet, og hvor­dan Chiefs’ sæ­son kom­mer til at for­lø­be, af­hæn­ger i den grad af den 23-åri­ge gun­slin­ger, der hidtil kun har én Nfl-kamp på cv’et.

Men på trods af An­dy Reids sta­tus som quar­ter­ba­ck-guru og den ge­ne­rel­le ta­lent­mas­se på an­gre­bet, er det svært at vi­de, hvad man skal for­ven­te af en ung quar­ter­ba­ck som Ma­ho­mes, in­den han for al­vor har væ­ret i ak­tion. Det vil i hvert fald væ­re uri­me­ligt at for­ven­te, at Ma­ho­mes kan præ­ste­re på et lig­nen­de ni­veau som Alex Smith, hvor­for an­gre­bet kun­ne ta­ge et lil­le skridt til­ba­ge i 2018.

Skif­tet fra Smith til Ma­ho­mes var imid­ler­tid blot be­gyn­del­sen på et min­dre ge­ne­ra­tions­skif­te, der har væ­ret mest ud­talt på for­sva­ret. Kort ef­ter Smith-hand­len af­ski­be­de Chiefs og­så sin stjer­necor­ner­ba­ck Marcus Pe­ters til Los An­ge­les Rams i en op­sigtsvæk­ken­de han­del. Det skyld­tes i høj grad, at le­del­sen i Chiefs var ble­vet træt­te af Pe­ters’ til ti­der kon­tro­ver­si­el­le op­før­sel og vil­le af med cor­ner­ba­ck­en.

Li­ge­le­des er der ble­vet sagt far­vel til klu­bi­ko­ner og kul­tur­bæ­re­re som li­ne­ba­ck­er Der­ri­ck Jo­hn­son og pass rus­her Tam­ba Ha­li. Og selv om Jo­hn­son og Ha­li var i kar­ri­e­rens ef­ter­år står Chiefs til­ba­ge med for­svar, der igen kan vi­se sig at bli­ve en akil­les­hæl. For mens Eric Ber­rys til­ba­ge­ven­den utvivl­s­omt vil gav­ne for­sva­ret, der hav­de pro­ble­mer i 2017, mat­cher ta­lent­mas­sen på for­sva­ret langt fra an­gre­bets.

Kansas Ci­ty Chiefs lig­ner et hold, der ef­ter alt at døm­me kom­mer til at dø­je med vok­se­værk i den kom­men­de sæ­son. Pa­tri­ck Ma­ho­mes skal væn­ne sig til tem­po­et i NFL, og der er sta­dig no­get vej at gå for for­sva­ret, in­den det for al­vor ser godt. Chiefs ser ud til at ta­ge et skridt til­ba­ge i år for at ta­ge to skridt frem fra og med 2019.

Ka­re­em Hunt kom­mer på over­ar­bej­de med en ny QB i den kom­men­de sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.